BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowska-Sufinowicz Baha (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Bezrobocie wśród osób młodych na wielkopolskim rynku pracy
Unemployment amoung Young People in the Wielkopolska Labour Market
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 176-189, rys., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Keyword
Bezrobocie ludzi młodych, Bezrobocie, Młodzież, Lokalny rynek pracy, Rynek pracy, Regionalny rynek pracy
Youth unemployment, Unemployment, Youth, Local labour market, Labour market, Regional labour market
Note
JEL Classification: J42, J13, J64
streszcz., summ.
Country
Wielkopolska, Województwo wielkopolskie
Wielkopolska, Wielkopolskie Voivodeship
Abstract
Celem głównym opracowania jest przedstawienie i ocena sytuacji osób młodych w ujęciu regionalnym na tle Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2015, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego. W artykule zdefiniowano pojęcie osób młodych, a następnie przedstawiono ich trudności w procesie przejścia między edukacją a rynkiem pracy. Przedmiotem zainteresowania stały się również poziom bezrobocia osób młodych oraz ich udział w populacji bezrobotnych ogółem w ujęciu unijnym, krajowym oraz regionalnym. Przedstawiono ogólnie sytuację osób młodych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, a także w bardziej szczegółowym ujęciu w województwie wielkopolskim w latach 2004-2015. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to present and assess the situation of young people in a regional perspective in comparison to Poland and other European Union countries in the years 2004-2015, with particular reference to the Wielkopolska Voivodeship. The paper defines the concept of young people, and then shows the problems that they face in the process of the transition between education and the labour market. The level of unemployment among young people and their share in the population of the unemployed total were the subject of interest in union, national and regional terms. Finally, the total situation of young people in Poland in comparison to the other EU countries was presented, and more specifically in the Wielkopolska region in the years 2004-2015. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białecki, I., Drogosz-Zabłocka, E., 1999, Przejście między edukacją a rynkiem pracy, w: Borkowska, S. (red.), Edukacja zawodowa a rynek pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 31-38.
 2. GUS, 2008, Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 3. Eurostat, 2016a, Youth Unemployment by Sex, Age and Educational Attainment Level, Eurostat Database, Luxembourg, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ setupDownloads.do [dostęp: 5.07.2016].
 4. Eurostat, 2016b, Unemployment by Sex and Age - Annual Average, in %, Eurostat Database, Luxembourg, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/onewindowpersession. do [dostęp: 5.07.2016].
 5. Fihel, A., Kaczmarczyk, P., 2013, Migracja a polski rynek pracy, w: Kiełkowska, M. (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa, s. 114-161.
 6. Jarmołowicz, W., Kalinowska-Sufinowicz, B., 2012, Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000-2010), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 268, s. 249-264.
 7. Kalinowska-Sufinowicz, B., 2013, Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Kryńska, E., Poliwczak, I., 1999, Młodzież na rynku pracy - aspekty metodologiczne i instytucjonalne, w: Kryńska, E., Poliwczak, I., Sobocka-Szczapa, H., Młodzież na rynku pracy województwa łódzkiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 9-19.
 9. Kwiatkowska, W., 2012, Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 268, s. 125-147.
 10. Kwiatkiewicz, A., 2006, Edukacja zawodowa w niemieckim systemie dualnym, E-mentor, nr 1(13), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/245 [dostęp: 16.12.2016].
 11. Marzec, M., 2016, Stracone szanse, czyli młodzi bezrobotni z pokolenia Y, Portal HRnews, http://www.hrnews.pl/News1.aspx?id=3456 [dostęp: 16.12.2016].
 12. Męcina, J., 2011, Absolwent na rynku pracy. Analiza społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowań startu zawodowego młodzieży w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa.
 13. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 598.
 14. Ustawa z 20 dnia kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.
 16. US w Poznaniu, 2005, Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2004, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 17. US w Poznaniu, 2006, Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2005, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 18. US w Poznaniu, 2007, Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2006, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 19. US w Poznaniu, 2008, Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2007, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 20. US w Poznaniu, 2009, Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2008, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 21. US w Poznaniu, 2010, Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2009, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 22. US w Poznaniu, 2011, Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2010, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 23. US w Poznaniu, 2012, Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2011, Portal Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Poznań, http://poznan.stat.gov.pl/ publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa- -wielkopolskiego-2015,2,11.html [dostęp: 5.07.2016].
 24. US w Poznaniu, 2013, Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2012, Portal Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Poznań, http://poznan.stat.gov.pl/ publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa- -wielkopolskiego-2015,2,11.html [dostęp: 5.07.2016].
 25. US w Poznaniu, 2014, Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2013, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 26. US w Poznaniu, 2015, Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2014, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 27. US w Poznaniu, 2016, Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego za IV kwartał 2015, Portal Urzędu Statystycznego w Poznaniu, http://poznan.stat.gov. pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletynstatystyczny- wojewodztwa-wielkopolskiego-iv-kwartal-2015,5,22.html [dostęp: 16.12.2016].
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu