BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polan Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2015 - w kierunku dalszej konwergencji na jednolitym rynku
Changes in the Foreign Trade Structure of the New Member States (EU -10) Between 2004-2015 - an Ongoing Convergence on the Single European Market
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 61-74, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Handel międzynarodowy, Handel zagraniczny, Jednolity rynek wewnętrzny, Konwergencja
International trade, Foreign trade, European Single Market, Convergence
Note
JEL Classification: F14, F15
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia, czy postępujące w kolejnych latach po akcesji zmiany w strukturze wymiany towarowej krajów UE-10 wskazują na realizację procesu konwergencji na jednolitym rynku europejskim. Innymi słowy, czy w świetle rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 oraz 2007 roku, rynki krajów UE-10 i UE-15 traktowane są przez importerów i eksporterów zarówno z krajów UE-15 i UE-10 w coraz większym zakresie jako jednolity rynek. Wyniki analizy potwierdzają tendencje zbliżania się struktur wymiany handlowej Nowych Państw Członkowskich (UE-10) w ich wymianie wzajemnej do analogicznych struktur z krajami UE-15. Szczególnie importerzy krajów UE-10 i UE-15 przyczyniają się do upodabniania struktur wymiany. Utrwalają oni strategiczne relacje handlowe, które - względem państw trzecich - budują obraz jednolitego rynku europejskiego.(abstrakt oryginalny)

This analysis is an attempt to clarify whether foreign trade structural changes in consecutive years between 2004-2015 prove the execution of - expected in theory - convergence process on the Single European Market (SEM) and moreover, if - after 2004 and 2007 EU enlargements - the markets of the EU-10 and EU-15 countries are treated by the importers and exporters, from the EU-15 and EU-10, increasingly as a single market. The results and conclusions confirm the trend of increasing similarities in the analyzed trade structures of the Member States (EU-10 and EU-15) in their corresponding structures of trade between European partners. Especially importers contribute significantly to this trade convergence by building up stable, strategic trade relations, that in relation to third parties constitute much stronger single European market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benedictis, De. L., Tajoli, L. (2003). Economic Integration, Similarity and Convergence in the EU and CEECs Trade Structures. Flowenla Discussion Paper 4. Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA), Hamburg Institute of International Economics.
 2. Czubek, H., Molendowski, E. (2005). Zbliżanie struktur wymiany handlowej krajów CEFTA z krajami UE w okresie przygotowań do członkostwa. Wspólnoty Europejskie, 11.
 3. Eurostat. EasyComext. Pobrano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb (17.03.2017).
 4. Gierczycka-Bednarek, A. (2015). Konwergencja czy dywergencja we współczesnej gospodarce światowej. W: D. Kopycińska (red.), Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych. Materiały konferencyjne. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Głodowska, A. (2016). Struktura specjalizacji eksportowej a proces konwergencji państw Unii Europejskiej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81).
 6. Kopeć, U. (1995). Zasady liberalizacji handlu wyrobami przemysłowymi w umowach handlowych Polski. W: E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Umowy o wolnym handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego. Warszawa: IKCHZ.
 7. Ministerstwo Finansów (2016). Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową. Warszawa, marzec.
 8. Molendowski, E. (2007). Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji. Ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 9. Molendowski, E. (2003). Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych. W: S. Miklaszewski i in. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Warszawa: Difin.
 10. Molendowski, E., Polan, W. (2009). Handel wewnątrzgałęziowy nowych państw - przed i po akcesji. Wspólnoty Europejskie, 4 (197).
 11. Molendowski, E., Polan, W. (2013). Changes in the Foreign Trade Structure of the New Member States (EU-10) during the Years 1999-2011 - A Convergence to Requirements of the Single European Market. W: Trends in the World Economy. Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 12. Polan, W. (2010). Zmiany podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej przed i po akcesji. W: J. Misala (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia. Warszawa: CeDeWu.
 13. Polan, W. (2015). Główne tendencje w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersyetu Ekonomicznego w Krakowie, 10 (946).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu