BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mrozińska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kierunki kształcenia absolwentów szkół wyższych a zmiany na rynku pracy w Wielkopolsce
Specialisations of University Graduates and Changes in the Labour Market in Wielkopolska
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 190-207, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Keyword
Zatrudnienie absolwentów, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Szkolnictwo wyższe, Adaptacja społeczno-zawodowa, Rynek pracy, Regionalny rynek pracy
Employment of graduates, University graduate employment, Higher education, Socially-professional adaptation, Labour market, Regional labour market
Note
JEL Classification: I21, J21, J24
streszcz., summ.
Country
Wielkopolska, Województwo wielkopolskie
Wielkopolska, Wielkopolskie Voivodeship
Abstract
Tworzenie się gospodarki opartej na wiedzy i współpraca w warunkach globalizacji i integracji gospodarczej spowodowały zmiany na rynku pracy, które z kolei stały się przyczyną zmiany sytuacji w szkolnictwie wyższym w Polsce. Dopasowanie oferty dydaktycznej polskich uczelni do wymagań stawianych przez pracodawców przyszłym pracownikom jest wyrazem realizacji aspiracji edukacyjnych tych ostatnich. Celem artykułu było porównanie procesów zmian, jakie zachodzą w strukturze kierunków studiów na uczelniach wyższych ze zmianami widocznymi na rynku pracy w Poznaniu i w Wielkopolsce. Badanie wskazuje zmiany, jakie dokonały się w strukturze wybieranych przez studentów kierunków kształcenia oraz w strukturze funkcjonującego rynku pracy, a następnie skupia się na analizie intensywności, szybkości oraz stabilności procesu adaptacji tych struktur w latach 2008-2014. (abstrakt oryginalny)

Creating a knowledge-based economy and cooperation in the conditions of globalization and economic integration has led to changes in the labour market; this has led to changes in the situation in higher education in Poland. Adapting the offer of Polish universities to the demands of employers is an expression of the implementation of the educational aspirations of future employees. The aim of the paper is to compare the processes of the change taking place in the specialisation's structure of study at universities with changes taking place in the labour market in Poznań and Great Poland. The research indicates the changes that have occurred in the structure of graduates's specialisations and in the structure of the labour market, and then focuses on the analysis of the intensity, speed and monotonicyty of the process of the adaptation of these structures in 2008-2014. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CBOS, 2009, Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993-2009, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_070_09.PDF [dostęp: 17.08.2016].
 2. Deloitte, 2013, Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, Deloitte, Warszawa, s. 30-31, https://www2.deloitte.com/content/ dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_ 2013_1.pdf [dostęp: 17.08.2016].
 3. Domański, H., 2004, Między komunizmem a rynkiem. Wpływ wykształcenia na zarobki w 27 krajach, w: Domański, H., Ostrowska, A., Rychter, A. (red.), Niepokoje polskie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 4. EYBA i IBnGR, 2010, Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku - drugi wariant, Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa-Gdańsk, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be 081ca23.pdf [dostęp: 17.08.2016].
 5. Gębski, M., 2009, Wybrane teorie rynku pracy, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, rok 13, nr 2, s. 325-335.
 6. Kobylarek, A., 2004, Sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów uniwersytetu na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 7. Kukuła, K., 1996, Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 8. Leja, K., 2008, Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu, w: Leja, K. (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 9. Moore, J.A., 1978, A Measure of Structural Change in Output, Review of Income and Wealth, March, vol. 24, no. 1, s. 105-118.
 10. Orczykowska, A., 2006, Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2(28), s. 49-64.
 11. GUS, 2016, Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2016 roku. Opracowanie sygnalne, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na- -prace/popyt-na-prace-w-pierwszym-kwartale-2016-roku,2,21.html [dostęp: 13.08.2016].
 12. Pirog, D., 2013, Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 9, s. 302-316.
 13. GUS, 2014, Rocznik Statystyczny Poznania 2013, GUS, Warszawa, http://poznan. stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-poznania- 2013,3,6.html [dostęp: 13.08.2016].
 14. GUS, 2015, Rocznik Statystyczny Poznania 2015, GUS, Warszawa, http://poznan. stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-poznania- 2015,3,7.html [dostęp: 13.08.2016].
 15. Teichler, U., 2011, Bologna - Motor or Stumbling Block for the Mobility and Employability of Graduates?, w: Schomburg, H., Teichler, U. (eds.), Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe. Key Result of the Bologna Process, Sense Pubishers, Rotterdam/Boston/Taipei, s. 1-2, 3-41.
 16. Wyżnikiewicz, B., 1987, Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu