BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skibińska-Fabrowska Ilona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Rola banku centralnego w gospodarce - obraz po kryzysie
The Role of Central Bank - Situation After Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 161-166, bibliogr. 15 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Banki centralne, Polityka pieniężna, Kryzys finansowy
Central banks, Monetary policy, Financial crisis
Note
JEL Classification: E58
streszcz., summ.
Abstract
Problem aktywności banku centralnego i jego wpływu na gospodarkę od dawna nurtuje teoretyków i praktyków ekonomii. Znaczenie polityki pieniężnej dla sfery realnej było przedmiotem analiz wielu nurtów myśli ekonomicznej. Konsensus wypracowany w tym zakresie zaowocował nową syntezą neoklasyczną mającą praktyczny wyraz w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 roku sprawił, że banki centralne w sposób niezwykle aktywny podjęły działania wykraczające poza tradycyjne rozumienie ich roli. Skutki kryzysowej polityki pieniężnej widoczne są nie tylko w gospodarce ale także skłaniają do zastanowienia nad przeformułowaniem roli polityki pieniężnej w obrębie polityki gospodarczej. W artykule obok przeglądu różnych poglądów dotyczących znaczenia polityki pieniężnej dla gospodarki opisane zostały działania podejmowane przez banki centralne w reakcji na kryzys wraz z ich obserwowanymi skutkami. Na tym tle zostanie podjęta próba wskazania możliwego nowego usytuowania polityki pieniężnej w strukturze polityki gospodarczej państwa. (abstrakt oryginalny)

The problems of the activity of the central bank and impact monetary policy on the economy are interesting for theoreticians and practitioners of economics. The significance of the monetary policy for the real sphere was an object of analyses in many areas of economic. The developed agreement in this respect resulted in the new synthesis neoclassical having a practical expression of the purpose direct in the inflation targeting. The financial crisis which burst in 2008 caused that central banks, in the unusually active way, took action going beyond the traditional understanding their role. Effects of the unconventional monetary policy are visible not only in the economy but also in changing thinking of the role of the monetary. In the article the inspection of the different views concerning the significance of the monetary politics for the economy action taken by central banks in the reaction to the crisis was described along with their observed effects. Taking this into account, the attempt to explain the new place of monetary policy in structure of economic policy was made. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alińska A., Pietrzak B., Wasiak K., Ewolucja zmian i zadania dla banków centralnych w świetle doświadczeń kryzysu finansowego, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/AABPKW231.pdf, (data dostępu 16.10.2016).
 2. Demchuk O., Łyziak T., Przystupa J., Sznajderska A., Wróbel E. (2012), Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku? "Materiały i Studia", nr 270, NBP, Warszawa.
 3. Drabowski E. (1987), Wpływ pieniądza na gospodarkę w teoriach keynesizmu i monetaryzmu, PWN, Warszawa.
 4. Feldstein M., The Future of Fiscal Policy, http://www.nber.org/feldstein/IMF%20April%202015.pdf, (data dostępu 15.10.2016).
 5. Grabek G., Kłos B., Koloch G. (2010), SOEPL 2009 - Model DSGE małej otwartej gospodarki estymowany na polskich danych. Specyfikacja, oceny parametrów, zastosowania, "Materiały i Studia", nr 251, NBP, Warszawa.
 6. Kiedrowska M., Marszałek P. (2003), Polityka pieniężna i fiskalna w teoriach makroekonomicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 1, Poznań.
 7. Łaski K. (2011), Strukturalne przyczyny kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej oraz w Unii Gospodarczej i Walutowej, "Studia Ekonomiczne", nr 1, Warszawa.
 8. Mester L. J., Recent Developments in U.S. Monetary Policy: From Extraordinary Back to Ordinary, file:///C:/Users/U132622/Downloads/sp%2020150323%20recent%20developments%20in%2 0the%20us%20monetary%20policy%20pdf%20(1).pdf, (data dostępu 10.08.2016).
 9. Pruski J. (1993), Ewolucja keynesistowskiej teorii pieniądza - tobinowska teoria popytu na pieniądz, w: Belka M., Wojtyna A. (red.), Współczesny keynesizm, PAN Instytut Nauk Ekonomicznych, "Studia i Materiały", nr 42, Warszawa.
 10. Ptak P. (2008), Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 11. Ramotowski J., Rośnie protekcjonizm a rządy patrzą krótkoterminowo, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/rosnie-protekcjonizm-a- rzady-patrza-krotkoterminowo/, (data dostępu 10.10.2016).
 12. Roath S. S., Desperacja banków centralnych, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/desperacja-bankow-centralnych/, (data dostępu 10.10.2016).
 13. Sławiński A., Granice skuteczności polityki pieniężnej, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/granice-skutecznosci-polityki- pienieznej/, (data dostępu 10.10.2016).
 14. Tomkiewicz J. (2015), Skutki uboczne kryzysowej polityki monetarnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, "Studia Ekonomiczne", nr 214, Katowice.
 15. Ząbkowicz A. (2015), Odejście od konwencjonalnej polityki pieniężnej, Szkoła Główna Handlowa, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 95, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu