BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieńkowska Izabela (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała), Kitlińska-Król Małgorzata (Uniwersytet Śląski)
Title
Wartości w wychowaniu współczesnego człowieka
The Values in the Education of Modern Man
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 37-49, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Rodzina, Wychowanie, Wartość społeczna
Family, Education, Social value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka wartości to aktualny temat rozważań nie tylko badaczy różnych dyscyplin naukowych, ale także zwykłych ludzi, którzy stawiają sobie pytania o sens i cel swojego życia. Prezentowany artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o wartości współczesnego człowieka, ich hierarchię, determinanty i źródła oraz rolę rodziny w ich kształtowaniu, w perspektywie ciągłych przeobrażeń społecznych. (abstrakt oryginalny)

Issues of value is present - day topic of consider. Not only scientist of different science discipline, but also typical people, which pose to them question about meaning and destination of their life. Presented article is an attempt of answer on question about worth of modern human, their hierarchy, determinants and sources as well as function of family in their shaping, in steady perspective of social change. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W.: Granice wzrostu. PWE, Warszawa 1973.
 2. Bauman Z.: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. PWN, Warszawa 2000.
 3. Bauman Z.: Life in fragments: essays in postmodern morality. Blackwell, Oxford- Cambridge-Malden 1998.
 4. Bauman Z.: Ponowoczesność jako źródło cierpień. Sic!, Warszawa 2004.
 5. Bieńkowska I., Kitlińska-Król M.: Dziecko we współczesnej rodzinie (artykuł w druku).
 6. Denek K.: Wartości i cele edukacji szkolnej. Edytor, Warszawa-Poznań 1995.
 7. Dyczewski L.: Miejsce i funkcje wartości w kulturze, [w:] Dyczewski L. (red.): Kultura w kręgu wartości. KUL, Lublin 2001.
 8. Fromm E.: Mieć czy być. Rebis, Poznań 1995.
 9. Gałkowski J.: Zasada pomocniczości - między globalizmem a regionalizmem, [w:] Piekarski R., Graban M. (red.): Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych. Universitas, Kraków 2003.
 10. Izdebska J.: Dziecko - Dzieciństwo - Rodzina - Wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej. NWSP, Białystok 2015.
 11. Kawula S., Brągiel J., Janke A.W. (red.): Pedagogika rodziny. AM, Toruń 1997.
 12. Kuzior A.: Aksjologia zrównoważonego rozwoju. Belianum, Bańska Bystrzyca 2014.
 13. Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Impuls, Kraków 2006.
 14. Łobocki M.: W trosce o wychowanie w szkole. Impuls, Kraków 2007.
 15. Misztal B.: Prywatyzacja wyższego wykształcenia w Polsce. Wyzwania w świetle transformacji systemowej, [w:] Misztal B. (red.): Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Universitas, Kraków 2000.
 16. Nowak M.: Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześci-jańskiej. KUL, Lublin 2000.
 17. Nowak M.: Teorie i koncepcje wychowania. WAiP, Warszawa 2008.
 18. Nowak S.: Przekonania i odczucia współczesnych, [w:] Polaków portret własny. WL, Kraków 1979.
 19. Tyszka Z.: Rodzina, [w:] Pomykało W. (red.): Encyklopedia pedagogiczna. Fundacja "Innowacja", Warszawa 1993.
 20. Tyszka Z.: Rodzina we współczesnym świecie. UAM, Poznań 2003.
 21. Winiarski M.: Środowisko życia w perspektywie lokalnej i globalnej, [w:] Theiss W., Winiarski M., (red.): Pedagogika Społeczna. Tradycja i Współczesne Konteksty, nr 4, 2007.
 22. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T.: Znaczenie wartości w wychowaniu, [w:] Kirenko J., Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.): Wychowanie wobec wyzwań współczesności. UMCS, Lublin 2011.
 23. Ziętek A.: Kultura w procesie globalizacji i integracji europejskiej, [w:] Rokicki J., Banaś M. (red.): Naród, kultura, państwo w procesie globalizacji. UJ, Kraków 2004.
 24. Drzewiecki R.: Dzieci pierdoły. Hodujemy zombie, które nie wiedzą kim są i dokąd zmierzają, http://forsal.pl/artykuly/892182,dzieci-pierdoly, 23.03.2016.
 25. Horowski J.: Pedagogika tomistyczna a pedagogika wartości, [w:] apcz.pl/czasopisma/ index.php/PCh/article/download.pdf, 21.11.2015.
 26. Młodzi Reformują Polskę. Raport, zespół autorów, http://www.mlodzireformujapolske.pl/ raport/, 20.05.2016.
 27. Olbrycht K.: Wychowanie do wartości, http://www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/ olbrycht1.pdf, 16.04.2016.
 28. Raport "Młodzi 2011", http://zds.kprm.gov.pl/mlodzi-2011, 20.11.2014.
 29. Boguszewski R. (red.): Wartości i normy. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL, 4.10.2015.
 30. Wędzińska M.: Człowiek na drodze do wartości. Myśl etyczna Maxa Schelera - implikacje pedagogiczne, http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/943/, 24.03.2016.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu