BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzykowski Robert (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zróżnicowanie dochodów gospodarstw rolniczych państw Unii Europejskiej - ujęcie czasowo-przestrzenne
Income Differentials of Agricultural Farms EU Countries; Spatial-Temporarily Approach
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 142-151, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Dochody rolnicze, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Gospodarstwa rolne
Farm household income, Modeling of time-space, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było przedstawienie zmian w dochodach uzyskiwanych przez rolników w państwach należących do Unii Europejskiej z uwzględnieniem dodatkowych czynników jakimi są czas i lokalizacja w przestrzeni. W przeprowadzonych analizach zwrócono szczególną uwagę na państwa, które wstąpiły do Unii Europejskiej po roku 2004 (UE-11: Estonia, Czechy, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia i Chorwacja). Ze względu na makroekonomiczny charakter badań wykorzystano Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER). W pracy wykorzystano współczynnik autokorelacji Morana. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono występowanie dodatniej autokorelacji przestrzennej co potwierdziło występowanie klastrów dla państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to show changes in income received by farmers in countries belonging to the European Union having regard to the factors which are time and location in space. In the performed analysis, we pay special attention to the countries which joined the EU after 2004 (UE-11: Estonia, Czech Republic, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Slovenia, Hungary, Bulgaria, Romania and Croatia). The study used data on farms, which are generally in the Eurostat database. Because of the macroeconomic nature of the research used in Economic Accounts for Agriculture (RER). The study used autocorrelation coefficient of Moran. The analyzes were found positive spatial autocorrelation in the period 2004-2013 which confirmed the existence of clusters for the countries belonging to the European Union. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anselin, L. (1988). Spatial econometrics: Methods and models. Dordrecht: Kluwer Academic.
 2. Anselin, L. (2010). Thirty years of spatial econometrics. Papers in Regional Science, Volume 89, Issue 1.
 3. Anselin, L., Florax, R., Rey, S. (red.), (2004). Advanced in Spatial Econometrics. Methodology. Tools and applications. Springer-Verlag, Berlin.
 4. Baltagi, B.H. (2005). Econometrics analysis of panel data. John Wiley & Sons. New York.
 5. Biczykowski, M. (2013). Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, 93-114.
 6. Czaja, S. (2011). Czas w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 7. Czyżewski, A. (2007). Uniwersalizm polityki rolnej w gospodarce rynkowej: ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 8. Faber, M. (1986). Studies in Austrian Capital Theory. Investment and Time, Springer-Verlag, Heidelberg.
 9. Fujita, M., Krugman, P., Venables, A.J., (2002). The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade, The M.I.T. Press, Cambridge, MA.
 10. Getis, A., Mur, J., Zoller, H. (red.), (2004). Spatial Econometrics and Spatial Statistics. Palgrave Macmillan, New York.
 11. Hotelling, H. (1929). Stability in Competition. Economic Journal, 39 (153): 41-57.
 12. Hsiao, C., (2003). Analysis of Panel Data. Cambridge University Press.
 13. Hoover, E.M. (1937). Spatial Price Discrimination, Review of Economic Studies, 4.
 14. Isard, W., (1949). The General Theory of Location and Space Economy. Quarterly Journal of Economics, 63, 476-506.
 15. Launhardt, W. (1885). Mathematisch Begrundung der Volkswirtschaftslehre Leipzig: B. G. Teubner, (translated by H. Schmidt and edited and introduction by J. Creedy as Mathematical Principles of Economics. Aldershot: Edward Elgar. 1993).
 16. Lösch, A., (1961). Gospodarka przestrzenna, teoria lokalizacji - Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Kopczewska, K. (2006). Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu. Warszawa.
 18. Paelinck, J., Klaassen, L. (1979). Spatial econometrics. Farnborough: Saxon House.
 19. Pietrzykowski, R. (2011). Wykorzystanie metod statystycznej analizy przestrzennej w badaniach ekonomicznych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 4, 97-112.
 20. Pietrzykowski, R., (2016). Analiza zmian wsparcia finansowego Wspólnej Polityki Rolnej w latach 1973-2014, Studia i Prace WNEiZ US, nr 45, t. 2, 397-408.
 21. Pietrzykowski, R., (2016). Makroekonomiczne zmiany w dochodach gospodarstw rolniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, T. 18, z. 5, 206-211.
 22. Ponsard, C. (1983). History of Spatial Economic Theory, Berlin: Springer Verlag, (Benjamin H Steven, Margaret Chevillier and Joaquin P. Pujol, translated).
 23. Sang-Il, L. (2001). Developing a bivariate spatial association measure: An integrationof Pearson's r and Moran's I. Journal of Geographical System, vol. 3, 369-385.
 24. Suchecki, B. (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
 25. Suchecki, B. (2012). Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane, C.H. Beck, Warszawa.
 26. von Thunen, J.H., (1826). Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landtschaft und Nationalokonomie. Hamburg (English Translation by C.M. Wartenberg, von Thunen's Isolated State. Oxford: Pergamon Press, 1966).
 27. Weber, A. (1929). Theory of the Location of Industries. Chicago: The University of Chicago Press (translated by Carl J. Friedrich from Weber's 1909 book).
 28. Zamagni, S., Agliardi, E. (2005). Time in Economic Theory, Edward Elgar Publishing, New York.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu