BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowa-Behtane Ewa (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Title
Recepcja kultury obcej przez Polki tworzące małżeństwa binacjonalne
Reception of Foreign Culture by Polish Women Forming Binational Marriage
Source
World Journal of Theoretical and Applied Sciences, 2016, nr 2 (5), s. 121-131, bibliogr. 33 poz.
Issue title
Z problematyki kultur. Studium interdyscyplinarne
Keyword
Kultura, Małżeństwo
Culture, Marriage
Note
summ.
Abstract
Today, in the era of post-modernity, the ethnically, racially, religiously, culturally or nationally mixed marriages are more and more frequent phenomenon, contributing to the emergence of new types of cultural identity. Nationally mixed marriages (binational) define a new cultural quality when they do not concern only individuals, but when they become a phenomenon which is statistically frequent, and even dominant in a broader social context. Mixed marriages represented 1.78% (3,367) of the total number of marriages contracted in Poland. The statistics shows that binational marriages in today's Europe have a tendency to increase. This article shows how people creating such compounds perceive the culture of their partners which is different from their own culture(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z.: Europa niedokończona przygoda. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005.
 2. Bourdieu P.: The forms of capital. W: Handbook of theory and research for sociology of education. Red. J. G. Richardson. New York, Westport, Connecticut, London: Greenwood Press 1986.
 3. Bourdieu P.: Zmysł praktyczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.
 4. Cassirer E.: Esej o człowieku. Warszawa: Czytelnik 1981.
 5. Familie, households, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/04.html [data dostępu: 22.06.2016].
 6. Giddens A.: Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.
 7. Herder J.G.: Myśl o filozofii dziejów, t.1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1962.
 8. Jedliński R., Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP 2000.
 9. Kłoskowska A.: Socjologia kultury. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983.
 10. Kłoskowska A.: Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 1. Red. A. Kłoskowska. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1991.
 11. Krąpiec M.A.: Kim jest człowiek? Warszawa: Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 1986.
 12. Kroeber A., Kluckhohn C.: Culture. A Crirical Review of Concepts and Definitions, Papers of the Peabody Museum. Cambridge: Museum 1952.
 13. Linton R.: Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000
 14. Lipowicz M.: Porównanie myśli Herberta Marcusego z myślą Michela Foucalta - czyli jak w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku outsiderzy zmienili społeczny porządek kultury zachodniej. "Diametros" 2016, nr 49.
 15. Malinowski B.: Czym jest kultura? W: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Red. A. Mencwel. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1996.
 16. Mencwel A.: Wstęp: wyobraźnia antropologiczna. W: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Red. A. Mencwel. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1996.
 17. Mielicka H.: Kultura w procesie socjalizacji. W: Socjologia wychowania. Wybór tekstów. Oprac. H. Mielicka. Kielce: Wydawnictwo Stachurski 2000.
 18. Mucha J.: Badania stosunków kulturowych z pespektywy mniejszości. W: Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce. Red. J. Mucha. Warszawa: Oficyna Naukowa 1999.
 19. Rocznik Demograficzny 2014. Warszawa: GUS 2015.
 20. Sowa-Behtane E.: "Teoria przyciągania" w związkach mieszanych. http://multiculticlub. com/teorie-przyciagania-w-zwiazkach-mieszanych/ [data dostępu: 01.10.2016].
 21. Stróżewski W.: W kręgu wartości. Kraków: Znak 1992.
 22. Suchodolski B.: Uspołecznienie kultury. Warszawa: Rój 1937.
 23. Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1965.
 24. Szlendak T.: Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.
 25. Szymik E.: Obrazy styku kultur we współczesnej literaturze światowej i polskiej. W: Pedagogika, t. XX. Red. K. Rędziński. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobiń- skiego Akademii im. Jana Długosza 2011.
 26. Taylor Ch.: Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
 27. The 2014 Migration Report. http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/ Migrationsberichte/migrationsbericht-2014.html?nn=2006704 [data dostępu: 22.06.2016].
 28. Tylor E.B.: Primitive Culture. Boston 1871.
 29. Tyszkowa M.: Rola kultury w rozwoju psychicznym jednostki. W: Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t. 1. Red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 30. Warczok T., Trembaczowski Ł.: Miłośnicy, znawcy, koneserzy czy przechodnie? Recepcja sztuki współczesnej na przykładzie galerii Górnego Śląska. Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA 2011.
 31. Welsch W.: Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury. W: Filozoficzne konteksty koncepcji rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha. Red. R. Kubicki. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 1998.
 32. Welsch W.: Transculturality - the Puzzling Form of Cultures Today. W: Spaces of Culture: City, Nation, World. Red. M. Featherstone, S. Lash, Sage. London: SAGE Publications 1999.
 33. Welsch W.: Tożsamość w epoce globalizacji - perspektywa transkulturowa. W: Estetyka transkulturowa. Red. K. Wilkoszewska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" 2004.
Cited by
Show
ISSN
2392-2443
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu