BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobolewska-Poniedziałek Ewa (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Sytuacja materialna a dobrostan osób w wieku 60+ i według ujęcia regionalnego
Financial Situation and the Welfare of People aged 60+ and in Cross - Regional Specificity
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 173-183, tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Aktywność zawodowa ludności, Starzenie się społeczeństw, Poziom życia, Demografia, Przemiany demograficzne, Dobrobyt, Dobrostan
Activity rate of population, Ageing of the population, Living standard, Demography, Demographic transformation, Prosperity, Well-being
Note
JEL Classification: I30, J14, J6
streszcz., summ.
Abstract
Ze względu na zachodzące przemiany demograficzne w kierunku starzejących się społeczeństw sytuacja osób starszych nabiera szczególnego znaczenia. Gospodarcze i społeczne konsekwencje prognozowanych przeobrażeń zmuszają do refleksji nad ekonomicznymi przesłankami życia tych osób. Można bowiem postawić tezę, że większe zadowolenie z życia przekłada się na większą aktywność zawodową tej grupy. To z kolei z punktu widzenia gospodarki ma niebagatelne znaczenie. W niniejszym artykule zadowolenie z życia analizowane będzie w odniesieniu do aspektów finansowych wpływających na dobrostan Polaków. Analiza dotyczyć będzie sytuacji osób w wieku 60+ oraz będzie uwzględniała przekrój regionalny, a oparta będzie o dane pochodzące z Diagnozy Społecznej, GUS i ZUS.(abstrakt oryginalny)

Due to the ongoing demographic changes towards an aging population, the situation of the elderly gains particular significance. The economic and social consequences of the projected transformations, forced to reflect on the economic rationale of life of these people. It can be assumed that greater life satisfaction turns into greater economic activity in the society. This, in turn, from the point of view of the economy is of great importance. In this paper, life satisfaction will be analyzed in relation to financial aspects affecting the welfare of people aged 60+. The analysis will focus on the aspect concerning the situation of people aged 60+ in Poland and will be based on data from the Social Diagnosis, the Central Statistical Office and Social Insurance Institution.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babiarz M. Z, Brudniak-Drąg A. (2013), Dobrostan a dobrobyt ponowoczesnej rodziny, w: Babiarz M., Springer M. (red.), Zdrowie i dobrostan. T. 4: Dobrostan i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, Lublin.
 2. Baumann K. (2006), Jakość życia w okresie późnej dorosłości -dyskurs teoretyczny, "Gerontologia Polska", tom 14, nr 4.
 3. Błędowski P. (2012), Sytuacja materialna seniorów, w: Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa, http://senior.gov.pl/source/raport_osoby starsze.pdf.
 4. Cieślińska J. (2013), Poczucie dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej placówek oświatowych, "Studia Edukacyjne", nr 27.
 5. Czapiński J. (1992), Psychologia szczęścia: przegląd badań teorii cebulowej, Akademos, Warszawa-Poznań.
 6. Czapiński J. (2012), Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, "Nauka", nr 1.
 7. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 8. Fura B., Fura M. (2011), Aktywność zawodowa na emeryturze szansą na niwelowanie społeczno-ekonomicznych nierówności międzygeneracyjnych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 19.
 9. GUS (2016), Badanie budżetów gospodarstw domowych w 2015 r., Warszawa.
 10. GUS (2016), Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa. http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6002/1/1/1/informacja_o_ sytuacji_osob_starszych.pdf.
 11. Panek T. (2015), Jakość życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim, "Zeszyty Naukowe - Instytut Statystyki i Demografii", nr 46.
 12. Pikuła N.G. (2015), Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, Impuls, Kraków.
 13. Polak E. (2016), Jakość życia w polskich województwach - analiza porównawcza wybranych regionów, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 48.
 14. SHARE (2014), Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 15. Wnuk M., Marcinkowski J.T. (2012), Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 93(1).
 16. ZUS (2016), Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2015r., Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu