BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojcieszak Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Innowacyjne produkty turystyczne na obszarze metropolitalnym Krakowa - próba charakterystyki
Innovative Tourist Products in the Metropolitan Area of Krakow - an Attempt of Characterisation
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 184-197, rys., tab., bibliogr. 46 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Turystyka wiejska, Agroturystyka, Innowacyjność, Innowacyjność regionu, Produkt turystyczny, Obszar metropolitalny
Rural tourism, Agrotourism, Innovative character, Regional innovation, Tourist product, Metropolitan area
Note
JEL Classification: A10
streszcz., summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Celem artykuł jest zaprezentowanie wybranych innowacyjnych produktów turystycznych zlokalizowanych na obszarze metropolitalnym Krakowa. W artykule wyjaśniono istotę pojęcia innowacyjności, produktu innowacyjnego oraz scharakteryzowano krakowski obszar metropolitalny. Artykuł przygotowano wykorzystując metodę desk research. W opracowaniu wykorzystano wybrane pozycje literatury w zakresie: turystyki, obszarów metropolitalnych, produktów turystycznych. Wykorzystano także dokumenty strategiczne dotyczące krakowskiego obszaru metropolitalnego, dane statystyki krajowej oraz regionalnej. W części końcowej opracowania scharakteryzowano wybrane produkty turystyczne, z których skorzystać mogą mieszkańcy (turyści) obszaru metropolitalnego Krakowa.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present selected innovative tourist products located in the metropolitan area of Cracow. The article also presents the essence of the concepts of innovativeness and innovative product and it characterizes the metropolitan area of Cracow. The article is based on the desk research method and selected publications on tourism, metropolitan areas and tourist products. It makes references to strategic documents concerning the metropolitan area of Krakow and includes national and regional statistics. The final part of the article presents selected tourist products which can be used by the inhabitants (tourists) of the metropolitan area of Cracow.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alejziak W. (1999), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo ALBIS, Kraków.
 2. Camisón C., Monfort-Mir V. M. (2012), Measuring Innovation in Tourism from the Schumpeterian and the Dynamic-capabilities Perspectives, "Tourism Management", vol. 33, no. 4.
 3. Czeranek K. (2014), Innowacje w turystyce miejskiej oraz determinanty ich rozwoju, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, no. 3 (264), Poznań.
 4. Damanpour F. (1991), Organizational Innovation: A Meta Analysis of Eff ects of Determinants and Moderators, "Academy of Management Journal", vol. 34, no. 3.
 5. Drucker P. F. (1993), Innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 6. Gaworecki W. (2007), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Gołembski G. (2009), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Hjalager A. M. (2002), Repairing innovation defectiveness in tourism, "Tourism Management", no. 23.
 9. Hjalager A. M. (2010), A review of innovation research in tourism, "Tourism Management", no. 31.
 10. http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,748635.html (data dostępu 15.10.2016).
 11. http://krakow.stat.gov.pl/files/gfx/krakow/pl/defaultstronaopisowa/1824/1/1/2013_krak _obszar_metrop_2004_2011_4.pdf, (data dostępu 11.09.2016).
 12. http://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portret_obszaru_metrop olitalnego/krakowski_obszar_metropolitalny.pdf (data dostępu 11.11.2016).
 13. http://www.gus.pl, (data dostępu 08.11.2016).
 14. http://www.gus.pl, (data dostępu 13.11.2016).
 15. http://www.gus.pl, (data dostępu 20.11.2016).
 16. http://www.gus.pl, (data dostępu 20.11.2016).
 17. Kaczmarek T., Mikuła Ł. (2010), Poznańska ścieżka integracyjni metropolitalnej, w: Lutrzykowski A., Gawłowski R., Metropolie. Wyzwania polskiej polityki miejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 18. Kania J., Bogusz M. (2016), Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Wieś Jutra, Poznań.
 19. Kmita-Dziasek E., Bogusz M. (2015), Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydawnictwo PAN Komitet Zagospodarowania Kraju, CDR Oddział w Krakowie, Kraków-Warszawa.
 20. Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju (2005), Wydawnictwo KZKP, Warszawa.
 21. Kopaliński W. (2006), Podręczny słownik języków obcych, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.
 22. Krakowski Obszar Metropolitalny w latach 2004-2011 (2013), Główny Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.
 23. Krzyżanowska K. (2013), Innowacyjność w turystyce wiejskiej - teoria i praktyka, w: Nuszkiewicz K., Roman M., Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Gołądkowo.
 24. Krzyżanowska K., Sikorska-Wolak I. (2010), Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce, w: Krzyżanowska K., Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 25. Mizgajska H. (2002), Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Prace Habilitacyjne, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 26. Olearnik J., Pasek K. (2014), Innowacyjność w turystyce i jej oddziaływanie promocyjne, Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Oslo E. (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji OECD/Eurostat, Polska wersja elektroniczna, MNiSW, Warszawa.
 28. Pałka E. (2010), Produkt turystyczny szansą rozwoju turystyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 591, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 53, Potencjał turystyczny - zagadnienia ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 29. Panasiuk A. (2015), Pomoc w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Partnerstwo innowacyjne. Państwo i społeczeństwa, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza AFM, Warszawa.
 30. Peters, M., Pikkemaat, B. (2005), Innovation in Tourism, "Journal of Quality Assurance in Hosp & Tourism", vol. 6. no. 34.
 31. Pietrzak-Zawadka J., Zawadka J. (2015), Wykorzystanie questingu w edukacji przyrodniczej na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie województwa podlaskiego, "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej", R.17, zeszyt 43(2), Rowów.
 32. Prahalad C. K., Krishnan M. S. (2010), Nowa era innowacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 33. Quintane E., Casselman R. M., Reiche B. S., Nylund P. A. (2010), Innovation as a knowledge-based outcome, "Journal of Knowledge Management", t. 6.
 34. Raport o polskich metropoliach (2015), http://www.pwc.pl (data dostępu 14.10.2016). Rogers E. M. (1995), Diffusion of innovations, FREE PRESS, New York.
 35. Rogoziński K. (2004), Innowacyjność i nowa taksonomia usług, "Wiadomości statystyczne", t. 3, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa.
 36. Roman M. (2013), Teoria innowacji i jej zastosowanie w turystyce, w: Nuszkiewicz K., Roman M., Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkow.
 37. Roman M. (2014), Znaczenie innowacji w funkcjonowaniu sektora turystycznego - podejście teoretyczne i praktyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 805, 1(25).
 38. Rozporządzeniu (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r., (Dz. U. UE L405/1).
 39. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 40. Sieczko A. (2012), Turystyka wiejska i agroturystyka w świetle perspektyw rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 14, z. 3, Warszawa.
 41. Sikorska-Wolak I., Zawadka J. (2016), Innowacyjne rozwiązania w turystyce wiejskiej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznes", tom XVIII, zeszyt 4.
 42. Tabor K. (2010), Przestań doradztwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w: Krzyżanowska K., Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 43. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 i z 2008 r. nr 118, poz. 746 ze zm.).
 44. Więcław-Michniewska J. (2011), Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze gmin krakowskiego obszaru metropolitalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, "Studia Miejskie", nr 4.
 45. Winnicka-Popczyk A. (2015), Inwestycje firm rodzinnych w innowacyjność (przegląd zagadnienia w literaturze zagranicznej), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", vol.16, nr 7.
 46. Wojcieszak M. (2016), Produkty turystyczne na obszarach metropolitalnych. Wyzwania w rozwoju turystyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu