BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Katarzyna (Research Institute of Horticulture, Skierniewice), Treder Waldemar (Research Institute of Horticulture, Skierniewice), Zbudniewek Aleksandra (Research Institute of Horticulture, Skierniewice)
Title
Estimation of Plant Water Requirements During Sequences of Days Without Precipitation in 2011-2015
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/2, s. 1187-1199, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Warunki meteorologiczne, Opad atmosferyczny, Wyniki badań
Meteorological conditions, Precipitation, Research results
Note
summ.
Abstract
This paper presents data on daily precipitation totals from six meteorological stations and the climatic water balance for the stations located throughout Poland in 2011-2015. The following sequences of days without precipitation were distinguished: from 11 to 15 days, from 16 to 20 days, and of more than 20 days. The number of precipitation-free sequences during the growing season in 2011-2015 was highly variable. Over the studied period, there were from 1.0 rainless sequence in Wtelno to 2.4 such sequences in Gołębiów per one growing season. The most frequently occurring were sequences of 11-15 days, while those of 16-20 days were less frequent. In the years under analysis, all of the different sequences occurred most frequently in July, and the least frequently in April. The highest numbers of sequences without precipitation were recorded in the south-east of Poland (Zakalniki, Gołębiów).(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bac S., Rojek M. (1999). Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska. Wyd. AR we Wrocławiu
 2. Banaszczak J.(2003).Stepowienie Wielkopolski pół wieku później. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
 3. Czaplak I.(1996). Posuchy i regiony zagrożone jej występowaniem. W:Potrzeby i możliwości zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich. Mater. Semin. 37. Falenty: Wydaw.IMUZ.
 4. Doorenbos J., Pruitt W.O.(1977). Guidelines for predicting crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper, 24,176.
 5. Grabowska K., Banaszkiewicz B., Szwejkowski Z.(2004). Niedobory i nadmiary opadów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2002. Acta Agrophysica, 3(1), 57-64.
 6. Hargreaves G.H., Samani Z.A.(1985). Reference crop evapotranspiration from temperature. Appl. Eng. Agric., 1(2), 96-99.
 7. Hurtowicz H.(1988).Charakterystyka opadów atmosferycznych Olsztyna w latach 1981- 1984. Acta Acad. Agricult.Techn. Olst. Agricultura,45, 3-15.
 8. Kasperska-Wołowicz W., Łabędzki L., Bąk B. (2003). Okresy posuszne w rejonie Bydgoszczy.Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, 3(9), 39-56.
 9. Klamkowski K., Treder W., Tryngiel-Gać A. (2014). The effect of rainfall intensity and floor management practices on changes in soil water status in an apple orchard. Acta Hortic.,1038, 539-544.
 10. Konopko S. (1988). Częstotliwość występowania okresów posusznych w rejonie Bydgoszczy na podstawie wieloletnich obserwacji. Wiad. IMUZ, 15 (14),104-113.
 11. Kossowska-Cezak U.(2000). Meteorologia i klimatologia, PWN Warszawa-Łódź.
 12. Koźmiński C.(1986).Przestrzenny i czasowy rozkład okresów bezopadowych trwających ponad 15 dni na terenie Polski. Zesz. Probl. Post.Nauk Rol., 268, 17-36.
 13. Koźmiński C., Michalska B.(1995). Atlas uwilgotnienia gleby pod roślinami uprawnymi w Polsce. AR Szczecin.
 14. Kuchar L., Iwański S.(2011).Symulacja opadów atmosferycznych dla oceny potrzeb nawodnień roślin w perspektywie oczekiwanych zmian klimatycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 7-18.
 15. Kuchar L., Iwański S.(2013).Ocena opadów atmosferycznych dla potrzeb produkcji roślinnej w perspektywie lat 2050-2060 i wybranych scenariuszy zmian klimatu w północnocentralnej Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,2(1): 187-200.
 16. Łabędzki L.(2009). Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3,7-18.
 17. Łabędzki L., Bąk B. (2014).Meteorological and agricultural drought indices used in drought minitoring in Poland.Meteorol. Hydrol. Water Manage., 2 (2): 3-14.
 18. Łabędzki L., Bąk B., Kanecka-Geszke E.(2012). Wielkość i zmienność ewapotranspiracji wskaźnikowej według Penmana-Monteitha w okresie wegetacyjnym w latach 1970-2004 w wybranych regionach Polski.Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie.,12(IV-VI) z.2(38).
 19. Parry M.L., Canziani O.F., Palutikof J.P., van der Linder P.J., Hanson C.E.(2007). Climate Change 2007:Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 976.
 20. Perez-Pastor A., Ruiz-Sanchez M.C., Martinez J.A., Nortes P.A., Artes F., Domingo F.( 2007). Effect of deficit irrigation on apricot fruit quality at harvest and during storage.J. Sci. Food Agric., 87, 2409-2415.
 21. Prochal P.(1986). Podstawy melioracji wodnych t.I,II. PWRiL, Warszawa.
 22. Radzka E.(2014).Ciągi dni bezopadowych w okresie wegetacyjnym w środkowowschodniej Polsce (1971-2005). Acta Agrophysica, 21(4),483-491.
 23. Schmuck A., 1969. Meteorologia i klimatologia dla WSR. Warszawa:PWN.
 24. Słowik K.(1973). Deszczowanie roślin sadowniczych. PWRiL, Warszawa.
 25. Treder W., Klamkowski K., Krzewińska D., Tryngiel-Gać A. (2009). Najnowsze trendy w nawadnianiu upraw sadowniczych - prace badawcze związane z nawadnianiem roślin prowadzone w ISK w Skierniewicach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 95-107.
 26. Treder W., Wójcik K., Żarski J. (2010).Wstępna ocena możliwości szacowania potrzeb wodnych roślin na podstawie prostych pomiarów meteorologicznych. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 18,143-153.
 27. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek - Tomaszewska R.(2009).Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na plonowanie jęczmienia browarnego na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 69 - 78.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.2.091
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu