BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwolak Sławomir (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Warunek dostępu do drogi publicznej w celu realizacji inwestycji
Condition of Access to a Public Road for the Purpose of Investment
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 170-179, bibliogr. 28 poz.
Review of Law, Business & Economics
Keyword
Proces inwestycyjny, Inwestor finansowy, Wizerunek inwestora, Drogi publiczne, Nieruchomości, Nieruchomości publiczne
Investment process, Financial investor, Investor's reputation, Highway road, Real estate, Public real estate
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest problematyka dostępu do drogi publicznej, która związana jest z wymogiem połączenia działki budowlanej z drogą zapewniającą zjazd. Kwestią sporną jest niespójna interpretacja przepisów prawa dotycząca udokumentowania praw do korzystania z gruntu przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. (abstrakt oryginalny)

The article is the issue of access to a public road, which is associated with the requirement of connection of the plot of the way to ensure the exit. Issue in question is not consistent interpretation of legal provisions concerning proof of rights to use the land before a decision on building conditions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 460 z póżn. zm.).
 2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15, poz. 139).
 3. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 199 z póżn. zm.).
 4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 290).
 5. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1774 z póżn. zm.).
 6. Uchwała SN z 5 listopada 2014 r., III CZP 74/14, LEX nr 1532596.
 7. Wyrok NSA z 17 stycznia 1997 r., II SA 3036/95, LEX nr 31630.
 8. Wyrok NSA z 15 grudnia 2011 r., II OSK 1880/10, LEX nr 1134695.
 9. Wyrok WSA z Krakowie z 11 lipca 2008 r., II SA/Kr 429/06, LEX nr 510193.
 10. Wyrok WSA w Gliwicach z 11 września 2008 r., II SA/Gl 316/08, LEX nr 515343.
 11. Wyrok WSA w Rzeszowie z 14 września 2011 r., II SA/Rz 534/11, LEX nr 1132406.
 12. Wyrok WSA w Białymstoku z 17 stycznia 2012 r., II SA/Bk 764/11, LEX nr 1109749.
 13. Wyrok WSA w Warszawie z 9 marca 2012 r., IV SA/Wa 1834/11, LEX nr 1139650.
 14. Postanowienie WSA w Gdańsku z 21 marca 2012 r., II SA/Gd 653/11, LEX nr 1012085.
 15. Wyrok WSA w Gliwicach z 3 grudnia 2012 r., II SA/Gl 545/10, LEX nr 752862.
 16. Wyrok WSA w Gdańsku z 12 marca 2012 r., II SA/Gd 419/12, LEX nr 1379553.
 17. Wyrok WSA w Gliwicach z 20 lutego 2013 r., II SA/Gl 1111/12, LEX nr 1447350.
 18. Wyrok NSA z 24 stycznia 2014 r., II OSK 2121/12, LEX nr 1502254.
 19. Wyrok WSA w Krakowie z 11 lutego 2014 r., II SA/Kr 988/13, LEX nr 1502396.
 20. Wyrok WSA w Krakowie z 6 listopada 2014 r., II SA/Kr 1131/14, LEX 1646778.
 21. Wyrok WSA w Gdańsku z 1 października 2015 r., III SA/Gd 640/15, LEX nr 1949499.
 22. Bąkowski T., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, LEX 2004.
 23. Izdebski H., Zachariasz I., Ustawa o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym. Komentarz, LEX 2013.
 24. Jędrzejewski S., Nowe prawo budowlane, Bydgoszcz, 1994.
 25. Kotowski W., Kurzępa B., Komentarz do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, LEX 2004.
 26. Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012.
 27. Nowak M., Konieczny dostęp do drogi publicznej, Rzeczpospolita z 26 maja 2015 r.
 28. Strachowska R., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, LEX 2011.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu