BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słaboń Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Rozwój miasta - społeczna dynamika przekształceń
Urban Development - the Social Dynamics of Transformation
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 3 (963), s. 23-37, bibliogr. 17 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Rozwój miasta, Zachowania społeczne
City development, Social behaviour
Note
JEL Classification: R11,
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Abstract
Rozwój miasta w artykule rozumiany jest jako ciąg wzajemnie ze sobą powiązanych zmian zachodzących w różnych sferach życia mieszkańców. Interakcje między różnymi podmiotami aktywnymi na obszarze miasta są istotnym elementem warunkującym przemiany zachodzące w tej sferze. Za szczególnie doniosły uznano związek między zmianami społecznymi a codziennymi zachowaniami mieszkańców. Zachowania te są kształtowane w znacznym stopniu przez regulacje normatywne. Nadmiar tych regulacji prowadzi do procesów pacyfikacji, które wywołują reakcje kompensacyjne. Dynamika przekształceń miasta w sferze społecznej kształtowana jest w znacznej mierze przez związek procesów pacyfikacji oraz kompensacji. (abstrakt oryginalny)

In the paper urban development is understood as a chain of connected changes in the different spheres of inhabitants' lives. Changes in urban areas depend on interactions between different actors. Foremost is the connection between the everyday behaviour of people and social changes. Individual behaviours are shaped by normative regulations, while excessive regulations lead to pacification and compensational reactions. Social dynamics of the changes in urban areas depend in many cases on the relationship between pacification processes and compensation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amsterdamski S. [1983], Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki, PIW, Warszawa.
 2. Blumer H. [2007], Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 3. Bourdieu P. [2009], Rozum praktyczny. O teorii działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Byrka K. [ 2015], Łańcuchowe zmiany zachowań w kontekście ochrony środowiska i promocji zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Durkheim É. [2000], Zasady metody socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Elias N. [2011], O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 7. Gerencser M., van Lee R., Napolitano F., Kelly Ch. [2008], Megacommunities. How Leaders of Government, Business and Non-profits can Tackle Today's Global Challenges Together, Palgrave Macmillan, New York.
 8. Gołdyka L., Machaj I. [2007], Enklawa życia społecznego kategorią pojęciową socjologii. Prolegomena [w:] Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Hart K., Padayachee V. [2011] Development [w:] The Human Economy. A Citizen's Guide, eds K. Hart, J.L. Laville, A.D. Cattani, Polity Press, Cambridge, Malden.
 10. North D. [2006], Efektywność gospodarcza w czasie [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, wybór i opracowanie A. Jasińska-Kania i in., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Orren K., Skowronek S. [2004], The Search for American Political Development, Cambridge University Press, Cambridge.
 12. Ossowska M. [1986], Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa.
 13. Park R.E. [1925], The City. Suggestion for the Investigation on Human Behavior in the Urban Environment [w:] The City, eds R. Park, R. Burgess, University of Chicago Press, Chicago.
 14. Sagan I. [2000], Miasto scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 15. Simmel G. [1975], Socjologia, PWN, Warszawa.
 16. Turner J. [2005], Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Znaniecki F. [1931], Miasto w świadomości jego obywateli, Polski Instytut Socjologiczny, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0302
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu