BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zysk Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego - koncepcja Fair Trade 3.0
Towards a New Model of International Trade - Tte Concept of Fair Trade 3.0
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 89-104, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Handel międzynarodowy, Sprawiedliwy handel, Spółdzielczość, Wielkie miasta
International trade, Fair trade, Cooperative movement, Great city
Note
JEL Classification: F1, F19
streszcz., summ.
Abstract
W związku z coraz bardziej realną perspektywą rozwoju zjawiska migracji ekonomicznych ważną rolę może odegrać ruch Sprawiedliwego Handlu. Pogłębiające się problemy nierówności społecznych i gospodarczych między krajami biednego Południa i bogatej Północy mogą zostać - przynajmniej częściowo - rozwiązane poprzez aktywność handlową lokalnych społeczności wielkich miast (power of big cities). Jeżeli społeczności miast krajów rozwiniętych - przy wsparciu organizacyjnym publicznych instytucji - będą gotowe zaimplementować proponowane w artykule postulaty, może nastąpić rozwój handlu produktami Fair Trade, a przez to będzie postępować rozwój gospodarek najbiedniejszej części świata. Celem artykułu jest zaproponowanie nowej koncepcji sprawiedliwego handlu (Fair Trade 3.0) i przedstawienie jego założeń teoretycznych. Jest to koncepcja handlu międzynarodowego opierająca się na rozwoju odpowiedzialności, w wyniku której mogą poprawić się wskaźniki dochodów per capita w nierozwiniętych krajach oraz zrealizowane zostaną "solidarnościowe" i humanitarne przesłanki sprawiedliwszego gospodarowania w skali międzynarodowej. W literaturze przedmiotu brak jest analiz powiązań rozwoju ruchu Fair Trade z problematyką migracji ekonomicznych, zatem opracowanie niniejsze może być przyczynkiem do dalszych badań i proponowania empirycznych modeli.(abstrakt oryginalny)

In a situation of real prospects of economic migration a Fair Trade movement can play an important role. Growing problems of social and economic disparities between the countries of the poor South and the rich North can be - at least partly - solved through the trading activity of local communities of large cities ("power of big cities"). If the community of cities in developed countries - with organizational support of public institutions - will be ready to implement the proposed in this article postulates the development of trade in Fair Trade can take place, and therefore it will follow the development of the economies of the poorest parts of the world. The aim of this article is to propose a new concept of fair trade (Fair Trade 3.0) and an indication of its theoretical assumptions. It is a concept of international trade which is based on the development of responsibility, the result of which can improve the indicators of GDP per capita in undeveloped countries, and will be completed "solidarity" and humanitarian grounds fairer management on an international scale. In the literature, there is no analysis of the development of relations Fair Trade movement with the issues of economic migration, therefore this article can be a contribution to further research and propose empirical models.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fairtrade International Annual Reports. Lata 2003/2004-2015/2016. Pobrano z: http:// www.fairtrade.net/resources/annual-reports.html (1.02.2017).
 2. Gille, Z. (2011). Fair Trade and Social Justice: Global Ethnographies. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 40 (4), 463-465.
 3. Grącik-Zajaczkowski, M. (2015). Etyczne aspekty światowego systemu handlowego na przykładzie koncepcji Fair Trade. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 01, 7-19.
 4. Hilson, G., Maconachie, R. (2014). Fair Trade Mineral Programs in Sub-Saharan Africa: Some Critical Reflections. W: E. Gilberthorpe, G. Hilson (red.), Natural Resource Extraction and Indigenous Livelihoods: Development Challenges in an Era of Globalization, (s. 261-272). Farnham-Burlington: Ashgate.
 5. Konopka, R.M., Wright, M.J., Avis, M., Feetham, P.M. (2016). Do Preferences for Fair Trade Rely on Ethical Argument or Logos? (s. 690-696). Conference Paper Massey University, ANZMAC.
 6. Milanovic, B. (2016). Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 7. Miller, D. (2016). Fair Trade: What Does It Mean and Why Does It Matter? Journal of Moral Philosophy, June.
 8. Moberg, M. (2010). Fair Trade and Social Justice: Global Ethnographies. New York-London: New York University Press.
 9. Pirson, M., Dierksmeier, C., Steinvorth, U., Largacha-Martinez, C. (2014). Transforming Capitalism-An Introduction. W: From Capitalistic to Humanistic Business, (s. 1-10). Palgrave Macmillan.
 10. Suwalski, A. (2016). Spór o rozumienie kapitalizmu. Studia Ekonomiczne, 260, 116-124.
 11. Teneta-Skwiercz, D. (2014). Analiza i ocena ruchu Sprawiedliwego Handlu - wątpliwości związane z jego dalszym upowszechnianiem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340, 582-594.
 12. Zysk, W. (2016). Sprawiedliwy handel międzynarodowy - nowa umowa społeczna. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81), 311-321.
 13. http://fairtradeusa.org.
 14. http://monitor.coop.
 15. http://urbnews.pl.
 16. http://wvufairtrade.blogspot.com.
 17. http://www.biopartenaire.com.
 18. http://www.ecocert.com.
 19. http://www.eftafairtrade.org.
 20. http://www.fairtrade.net.
 21. http://www.fairtrade.net.
 22. http://www.firsthand.coop.
 23. http://www.flocert.net.
 24. http://www.mckinsey.com.
 25. http://www.naturland.de.
 26. http://www.orlen.pl.
 27. http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl.
 28. http://www.sprawiedliwyhandel.pl.
 29. http://www.unhcr-centraleurope.org.
 30. http://www.unic.un.org.pl.
 31. http://www.wfto.com.
 32. https://piie.com.
 33. https://www.wto.org.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu