BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Realizacja semestrów europejskich w Polsce: efekty dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej
Implementation of European Semesters in Poland: Effects on Coordination of Economic Policy in the EU
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 117-126, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Koordynacja gospodarcza, Polityka gospodarcza UE, Państwa członkowskie
Economic coordination, Economic policy of the EU, Member states
Note
JEL Classification: E6, F4
streszcz., summ., Artykuł jest wynikiem badań statutowych Kolegium Gospodarki Światowej SGH finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu są wdrażane w Polsce Zalecenia Rady UE w ramach tzw. semestrów europejskich. Zalecenia te dotyczą szeroko rozumianej koordynacji polityki ekonomicznej, a oceny ich realizacji przez polskie władze dokonano na podstawie corocznych Sprawozdań krajowych, przygotowywanych przez Komisję i zatwierdzanych przez Radę. Porównywane są w nich Zalecenia przygotowane dla danego państwa członkowskiego (np. Polski) w poprzednim roku z ich wdrożeniem w danym roku. Wnioski z tej analizy sugerują, że koordynacja polityki ekonomicznej państw UE, w tym Polski, w ramach semestrów europejskich, mimo różnych słabości, jest użytecznym instrumentem dostosowywania działań państw UE w różnych obszarach ich gospodarek do wcześniej uzgodnionych priorytetowych celów ugrupowania.(abstrakt oryginalny)

This paper attempts to answer the question to what extent the Council Recommendations adopted in the context of the European semester are implemented in Poland. The Recommendations address coordination of economic policies of the EU Member States. Their implementation by Poland was assessed on the basis of the Country Reports prepared annually by the Commission and adopted by the Council. Those Reports compare the Recommendations prepared for EU states in the previous year with their implementation one year later. The conclusions drawn from the analysis suggest that, despite a number of weaknesses, the coordination of economic policies in the EU within the European semester constitutes a useful instrument of adjusting actions of the EU Member States in various economic areas to previously agreed priority objectives of the organisation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Deroose, S., Griesse, J. (2014). Implementing Economic Reforms - Are EU Member States Responding to European Semester Recommendations? ECFIN Economic Brief, 37, 1-9.
  2. Hallerberg, M., Marzinotto, B., Wolff, G.B. (2012). An Assessment of the European Semester. Study. Brussels.
  3. Kawecka-Wyrzykowska, E. (2013). Enhanced Economic Governance in the EU: Alternative to a Political Union? International Journal of Management and Economics, 37, 10-35.
  4. Kawecka-Wyrzykowska, E. (2014). Ocena sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej i w Polsce w ramach semestrów europejskich. Unia Europejska.pl, 1, 7-16.
  5. Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2016 r. Dz.U. UE 2016/C 299/04.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu