BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Stan równowagi zewnętrznej w latach 2007-2015 jako czynnik różnicujący kraje członkowskie Unii Europejskiej
The External Balance in the Years 2007-2015 as the Distinctive Factor of EU Countries
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 127-140, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Bilans obrotów, Międzynarodowa pozycja inwestycyjna, Otwartość gospodarcza, Zadłużenie zagraniczne
Balance of trade, International investment position, Economic openness, Foreign debt
Note
JEL Classification: F32, F34, F36
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja poziomu zróżnicowania krajów UE w zakresie równowagi zewnętrznej. Przeprowadzono analizę otwartości finansowej, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, bilansu obrotów bieżących oraz wskaźników odnoszących się do poziomu zadłużenia, stabilności źródeł finansowania i aktywów rezerwowych. Zastosowano analizę skupień z wykorzystaniem metody aglomeracyjnej i k-średnich. W efekcie uzyskano jednorodne grupy krajów i wskazano na źródła ich wyodrębnienia.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify the level of EU countries diversification in terms of external balance. This is done by analyzing financial openness, net international investment position, current account balance, level of external debt, stability of funding sources and reserve assets. Hierarchical agglomerative clustering and k-means clustering was used. As a result, homogeneous groups of countries were identified and the sources of their isolation were identified.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk, I., Szczecińska, B. (2013). Zastosowanie zmiennej syntetycznej z medianą do oceny kondycji finansowej wybranych spółek akcyjnych. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 71, 17-26.
 2. Bilewicz, E., Nakonieczna-Kisiel, H. (2016). Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81), 15-24.
 3. COM (2013). Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank and the European Economic and Social Committee. Alert Mechanism Report 2014. Brussels: European Commission.
 4. Czarny, E., Śledziewska, K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011. Warszawa: NBP, Instytut Ekonomiczny.
 5. Dorosz, A. (2013). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski i wynikające z niej zagrożenia dla rozwoju gospodarczego. International Journal of Management and Economics, 37, 190-213.
 6. IMF (2017a). Balance of Payments and International Investment Position Statistics. Pobrano z: http://data.imf.org (styczeń, 2017).
 7. IMF (2017b). International Financial Statistics. Pobrano z: http://data.imf.org (styczeń, 2017).
 8. Janicka, M. (2014). Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000-2012. International Business and Global Economy, 33, 675-686.
 9. Janicka, M. (2016). Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000-2014. International Business and Global Economy, 35 (1), 357-369.
 10. Knap, R., Nakonieczna-Kisiel, H. (2012). W kwestii nierównowagi zewnętrznej Polski. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 45, 119-130.
 11. Landau, S.A.S. (2002). The Intertemporal Approach to the Current Account: Evidence for Chile. Pobrano z: http://www2.udec.cl/enech2002/paper13.pdf. (styczeń, 2017).
 12. Lane, P.R., Milesi-Ferretti, G.A. (2003). International Financial Integration. IMF Staff Papers, 50, 82-113.
 13. Młodkowski, P. (2008). Integracja monetarna i zarządzanie rezerwami walutowymi. Gospodarka Narodowa, 9, 73-95.
 14. Najlepszy, E., Sobański, K. (2010). Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się. Warszawa: PWE.
 15. Obstfeld, M., Rogoff, K. (1994). The Intertemporal Approach to the Current Account. NBER Working Paper Series No. 4893. Pobrano z: http://www.nber.org/papers/w4893.pdf (styczeń, 2017).
 16. Sobański, K. (2009). Uwarunkowania stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pobrano z: http://www.wbc.poznan.pl/Content/161603/S4145SobanskiKonrad.pdf (styczeń, 2017).
 17. The European Parliament and the Council (2011). Regulation (EU) no 1176/2011 of the European Parliament and of the Council on the prevention and correction of macroeconomic imbalances. Official Journal of the European Union, L 306/25, 23.11.2011.
 18. Wawrzyniak, D. (2015). Infrastruktura społeczno-techniczna w krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna. Ekonomia Międzynarodowa, 11, 145-156.
 19. Wyciślak, S. (2012). Efekt zarażania w mechanizmie rozprzestrzeniania się kryzysu. Ekonomista, 2, 243-252.
 20. Zeliaś, A. (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu