BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Molendowski Edward (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki - Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym
Factors Determining The Competitive Position of Economy - Poland Against the Visegrad Group Countries in the Post-Accession Period
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 153-165, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurencyjność gospodarki
International competitiveness, Economy competitiveness
Note
JEL Classification: E2, E6, F4, F5
streszcz., summ., Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2015/17/B/HS4/02075.
Company
Grupa Wyszehradzka, Unia Europejska (UE)
Visegrad Group, European Union (EU)
Abstract
Artykuł jest prezentacją wyników analizy, w ramach której podjęto próbę porównania zmian pozycji konkurencyjnej Polski na tle pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej (GW-4) w latach 2004-2015. Przyjęto hipotezę, że Polska należy wśród państw GW-4 do tych, w których najbardziej wyraźnie wystąpiły zróżnicowane efekty członkostwa. Ważną częścią tej analizy było określenie, które z czynników determinujących tę pozycję miały największy wpływ na zmiany w badanym okresie. W badaniu zastosowano analizę danych wtórnych, dotyczących filarów konkurencyjności gospodarki wyodrębnionych w raportach Global Competitiveness Report, opracowywanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Artykuł kończy zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z prezentowanej analizy.(abstrakt oryginalny)

The article is a presentation of the results of the analysis, which attempts to compare changes in the competitive position of Poland and other countries of the Visegrad Group (GW-4) in the years 2004-2015. It has been assumed that Poland should be among those GW-4 countries, in which the effects of membership were most clearly differentiated. An important part of this analysis was to assess which of the factors determining this position had the greatest impact on the changes in the analysed period. The study used secondary data analysis on the pillars of economic competitiveness available in reports "Global Competitiveness Report", prepared by the World Economic Forum. The article ends with a summary of the most important conclusions resulting from the presented analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieńkowski, W., Weresa, M.A. (2008). Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań. Warszawa: SGH, IGŚ.
 2. Boguszewski, P. (2016). Globalny raport konkurencyjności 2016-2017 Światowego Forum Gospodarczego. Warszawa: NBP.
 3. Bossak, J. (2000). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. W: J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską. Tom 1. Warszawa: IGŚ, SGH.
 4. Bossak, J. (2013). Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Warszawa: Difin.
 5. Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
 6. Misala, J., Misztal, P., Młynarzewska, I., Siek, E. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie 1990-2007. Radom: Politechnika Radomska.
 7. Molendowski, E. (2015). 10 Years of Membership in the European Union - Poland in Comparison with the Visegrad Group countries. Central European Review of Economics & Finance, 10 (4), 5-18.
 8. Molendowski, E. (2016). Dekada członkostwa w Unii Europejskiej - Polska na tle nowych państw członkowskich. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 3 (1), 125-135.
 9. Weresa, M.A. (2008). Definicje, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów. W: Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań. Warszawa: SGH, IGŚ.
 10. World Economic Forum (2015). Global Competitiveness Report 2014-2015, Geneva: WEF.
 11. World Economic Forum (2017). The Global Competitiveness Report 2016-2017. Geneva: WEF.
 12. Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Żmuda, M., Molendowski, E. (2016). W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81), 323-333.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu