BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nakonieczna-Kisiel Halina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola usług w gospodarce po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Service Role in Economy after Poland's EU Accession
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 167-179, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Serwicyzacja, Usługi, Sektor usług
Servitization, Services, Services sector
Note
JEL Classification: E01, E25
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest identyfikacja znaczenia sektora III w gospodarce Polski po wejściu do UE. Z badań wynika, że rola tego sektora zmalała w tworzeniu WDB oraz nakładach inwestycyjnych ogółem, zwiększyła się natomiast w powstawaniu nowych miejsc pracy i ograniczaniu deficytu na rachunku obrotów bieżących. Do zmniejszenia roli usług w wymienionych strukturach gospodarki przyczyniał się głównie dominujący udział tradycyjnych sekcji usługowych mało wydajnych i zatrudniających osoby o niskich kwalifikacjach. Wzrost znaczenia usług w poprawie równowagi zewnętrznej wynikał z kolei z rozszerzenia transakcji zaliczanych do usług oraz oddziaływania narzędzi integrujących unijny rynek usług.(abstrakt oryginalny)

The goal of this paper is identification of "third sector" meaning in Polish economy after EU accession. Research results show that this sector role in gross value added creation and total investment has decreased, whereas it has increased in new worksite creation and current account deficit reduction. Decreasing service role in mentioned economic structures was caused mainly by dominant share of traditional, low productive and employing less qualified workers service sections. Then growing importance of services in external balance improvement resulted from service-included transaction enlargement and the influence of EU service market integrating instruments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dudziński, J., Narękiewicz, J. (2016). Chiny a deindustrializacja krajów rozwijających się (na przykładzie Ameryki Łacińskiej). Studia i Prace WNEiZ US, 37 (1).
 2. Chilimoniuk-Przeździecka, E., Kuźnar, A. (2016). Znaczenie usług w globalnych łańcuchach wartości. Gospodarka Narodowa, 5.
 3. Kłosiewicz-Górecka, U. (2016). Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce w latach 2010-2014. W: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015. Warszawa: IBR, KiK.
 4. Kuczewska, L. (2007). Sektor usług w strukturze polskiej gospodarki w latach 2000-2005. W: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Warszawa: IBR, KiK.
 5. Nakonieczna-Kisiel, H., Bilewicz, E. (2016). Nowa metodologia sporządzania bilansu płatniczego. Studia i Prace WNEiZ US, 44 (1).
 6. Reindustrializacja Europy: gospodarka oparta na usługach była błędem. Pobrano z: http://forsal.pl (17.01. 2015).
 7. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2001-2016). Warszawa: GUS.
 8. Sawicki, J. (2016).Zmiany stabilności, bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w 2015 roku. W: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2015 roku. Warszawa: IBR, KiK.
 9. Słomińska, B. (2008). Układ podmiotowy sektora usług oraz udział sekcji usługowych w krajowym rynku pracy. W: Usługi w Polsce 2000-2007. Warszawa: IBR, KiK.
 10. Strategia Europa 2020. Pobrano z: http://ec.europa.eu//PDF/1 (17.01.2017).
 11. Szypulewska-Porczyńska, A. (2012). Znaczenie zasady wzajemnego uznawania dla integracji usług w Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 5-6.
 12. Szypulewska-Porczyńska, A. (2013). Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 13. Usługi w Polsce 2002-2007 (2008). Warszawa: IBR, KiK.
 14. Wróbel, A. (2014). Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37. Pobrano z: https:/www/ur.edu.pl (17.01.2017).
 15. Zielińska-Głębocka, A. (2012). Współczesna gospodarka światowa. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu