BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podsiadło Cezary (West Pomeranian University of Technology), Rokosz Emilia (West Pomeranian University of Technology), Kostrzewski Marek (West Pomeranian University of Technology)
Title
Evaluation of Weed Infestation in Faba Bean Depending on Irrigation, Tillage System and Mineral Fertilization
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/2, s. 1263-1273, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Warzywa, Nawożenie gruntów, Nawozy sztuczne, Nawadnianie
Vegetables, Fertilization of land, Artificial fertilizer, Irrigation
Note
summ.
Abstract
The field experiment was carried out in 2004-2006 in Chlebówko localized 20 km from Stargard Szczeciński and 5 km north-east from Stara Dąbrowa commune - 53°27'N and 15°10'E. The area is elevated 62-72 m above mean se level (ASL). The influence of irrigation, tillage system, and NPK mineral nutrition on weed infestation of faba bean variety 'Titus' with determined development rate, was evaluated. The weed infestation degree in the faba bean plantation depended on moisture conditions, fertilization rates, and tillage system. Irrigation increased the number, fresh weight, and dry matter of weeds, respectively by 92%, 130%, and 138%. Likewise, increasing nutrition elevated values of these parameters by 46%, 80%, and 95%. The tillage simplifications enhanced the weed population, particularly on irrigated and fertilized objects. Irrigation, mineral nutrition, and simplified tillage caused compensation of spring, winter and perennial weed species on plantation of faba bean 'Titus'. Chenopodium album, Stellaria media, and Polygonum convolvulus predominated on studied plots.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson R.L. (2004). Impact of subsurface tillage on weed dymamics in the Central Grein Plains. Weed Tech. 18, 1: 186-192.
 2. Bujak K., Jędruszczak M., Frant M. (2001). Wpływ uproszczeń w uprawie roli na plonowanie soi. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Nr 220: 263-300.
 3. Chokor J.U., Ikuenobe C.E., Akaelu I.A. (2008). The effect of tillage and herbicides (Rimsulfuron and Codal Gold) on weed regeneration. Inter. J. Soil Sci.. 3: 164-168.
 4. Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Szterk P. (2013). Ocena potrzeb deszczowania bobiku w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1,II: 25-35.
 5. Dzienia S., Piskier T., Wereszczaka J. (1995). Reakcja pszenżyta ozimego na siew bezpośredni. Konf. Nauk. "Siew bezpośredni w teorii i praktyce" Szczecin Barzkowice: 49-55.
 6. Dzienia S., Wrzesińska E. (2001). Fitocenoza łanu bobiku w warunkach zróżnicowanej uprawy roli. Post. Ochr. Roślin. 41 (1): 323 - 329.
 7. Dzieżyc J. (1988). Rolnictwo w warunkach nawadniania. PWN Warszawa: 438.
 8. FaligowskaA., Szukała J. (2008). Wpływ systemów uprawy roli i zachwaszczenia łubinu żółtego i wąskolistnego. Progres in Plant Protection, 49 (1): 343-347.
 9. Gawęda D., (2007). Wpływ systemów uprawy roli na zachwaszczenie soi. Acta Agrophysica, 10 (1): 59-67.
 10. Gawrońska-Kulesza A., Lenart S., Suwara I. (2005). Wpływ zmianowania i nawożenia na zachwaszczenie łanu i gleby. Fragm. Agron. 22(2): 53-62.
 11. Karczmarczyk S. (2006). Nawadnianie roślin pastewnych.. Rozdział w pracy zbiorowej Nawadnianie roślin red. S. Karczmarczyk i Nowak L. PWRiL Poznań: 409-411.
 12. Księżak J., i Szukała J. (2015). Ważniejsze elementy agrotechniki roślin strączkowych. Rozdział w pracy Wybrane zagadnienia uprawy roślin strączkowych, red. Księżak J.. FAPA: 17-27.
 13. Kubik-Komar A., Jędruszczak M., Wesołowska-Janczarek M. (2004). Ocena zmian w zbiorowisku chwastów pszenicy ozimej pod wpływem sposobów uprawy roli z zastosowaniem wielowymiarowych metod statystycznych. Fragm. Agron. 1(81): 42-55.
 14. Malicki L., Podstawka-Chmielewska E., Kwiecińska E. (2000). Fitocenoza łanu niektórych roślin na rędzinie w warunkach zróżnicowanej uprawy roli. Fragm. Agron. 17(2): 30-44.
 15. Marks M., Nowicki J. (1997). Reakcja bobiku na różne sposoby uprawy roli. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 193-197.
 16. Podsiadło C. (2001). Studia nad deszczowaniem i nawożeniem mineralnym bobiku, grochu siewnego, łubinu białego i łubinu żółtego, uprawianych na glebie lekkiej. Rozprawy. AR Szczecin 203: 102.
 17. Podsiadło C., Kaczmarczyk S. (2003). Ocena wpływu deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie i zachwaszczenie łubinu wąskolistnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 495: 191-200.
 18. Rokosz E., Podsiadło C. (2015). Wpływ deszczowania, systemu uprawy i nawożenia mineralnego na plonowanie i właściwości fizyczne gleby lekkiej w uprawie odmian bobik. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich. III/1: 625-636.
 19. Rolbiecki S., Żarski J., Dudek S. (2001). Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na zachwaszczenie upraw na glebie bardzo lekkiej. Zeszyty Naukowe ATR Bydgoszcz 236, Rolnictwo 47: 121-128.
 20. Szukała J., Czekała J., Maciejewski T., Jakubus M. (2007). Wpływ współdziałania uproszczeń uprawy roli, deszczowania i nawożenia na plonowanie i jakość nasion bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 522: 351-360.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.2.097
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu