BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rolski Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Kategoria wolności gospodarowania przez pryzmat nauczania katolickiej nauki społecznej (KNS)
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, 2016, s. 126-144
Keyword
Koncepcje wolności, Historia filozofii, Historia myśli ekonomicznej, Katolicka nauka społeczna, Kościół katolicki, Gospodarka kapitalistyczna
Concepts of freedom, History of philosophy, History of economic thought, Catholic social teaching, Roman Catholic Church, Capitalist economy
Abstract
Najbardziej wyrazistą cechą kapitalizmu jest prym indywidualizmu jednostki przed społeczeństwem jako całością, a jednocześnie realizacja celów i dobrobytu społeczeństwa poprzez egoistyczne decyzje gospodarcze jednostek. Trzy najbardziej charakterystyczne przymioty gospodarki kapitalistycznej to z kolei dominacja prywatnej własności środków produkcji, wolny rynek oraz motyw zysku przy podejmowaniu decyzji dotyczących produkcji. Samo pojęcie "liberalizmu gospodarczego" w dokumentach Stolicy Apostolskiej traktowane jest jako synonim kapitalizmu. Religia chrześcijańska, w swej istocie, kładzie nacisk na wolny wybór jednostki. Fakt, że nawet sam Bóg Wszechmogący nie łamie wolnej woli człowieka nie oznacza jednak, że KNS akceptuje pełną swobodę gospodarowania. Brak pełnej akceptacji zasad liberalizmu gospodarczego w jego "skrajnym" wydaniu implikuje konieczność interwencji państwa w sferze gospodarczej. Zakres interwencji instytucji państwowej w poglądach poszczególnych zwierzchników Stolicy Apostolskiej był różny. Z reguły był on odpowiedzią na aktualne problemy społeczno-gospodarcze na świecie. Niniejszy rozdział koncentruje się na kategorii wolności gospodarczej przez pryzmat poglądów zwierzchników Kościoła katolickiego od czasów pierwszej encykliki społecznej po współczesne oficjalne źródła papieskie. W miarę możliwości, ze względu na obszerność zagadnienia, wzięto również pod uwagę zdanie świeckich badaczy KNS. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Böhr Ch., Raabe S., red. (2007), Nowy porządek wolności. Etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana, Kraków-Warszawa.
 2. Chojnicka K. (1993), Nauczanie społeczne Kościoła od Leona XIII do Piusa XII, Nauka dla Wszystkich, nr 462, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 3. Cuda J. (1991), Kościół między kapitalizmem i socjalizmem, Księgarnia św. Jacka, Katowice.
 4. Encyklika "Caritas in verdate" Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie (2009), Katolicka Agencja Informacyjna, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x723/encyklika-carltas-in-veritate/(dostęp: 23.11.2015).
 5. Encyklika "Laudato si" Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom (2015), Serwis Papieski wiara.pl, http://papiez.wiara.pl/files/15/06/18/623450_150524_enciclicalaudatosi_pl.pdf (dostęp: 23.11.2015).
 6. Encyklika papieża Piusa XI " Quadragesimo anno " o chrześcijańskim ustroju społecznym (2002), Te Deum, Warszawa.
 7. Kupny J. ks., Fel S. ks., red. (2003), Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, Księgarnia św. Jacka, Katowice.
 8. Mazur J. (1992), Katolicka nauka społeczna, Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie, UNUM, Kraków.
 9. Novak M. (1993), Liberalizm - sprzymierzeniec czy wróg Kościoła, "W drodze", Warszawa.
 10. Papież Leon XIII (1891), Rerum novarum, Encyklika o kwestii robotniczej, Katolicka Agencja Informacyjna, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x258/encyklika-rerum-novarum/ ?print=l#r4 (dostęp: 11.10.2015).
 11. Sepczyńska D. (2008), Katolicyzm a liberalizm, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 12. Zięba M. (1998), Papieże i kapitalizm, Znak, Kraków.
 13. Zwoliński A. (2002), Etyka bogacenia, WAM, Kraków.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu