BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Oesterreich Maciej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Zbaraszewski Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Przestrzenne zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej pod względem walorów środowiska i turystyki
The Spatial Diversity of European Union Countries in Terms of Environmental Values and Tourism
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2017, nr 86, s. 15-24, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zróżnicowanie przestrzenne, Obszary chronione, Środowisko przyrodnicze, Turystyka
Spatial differentiation, Protected area, Natural environment, Tourism
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest ocena przestrzennego zróżnicowania krajów Unii Europejskiej pod względem trzech kryteriów: udziału obszarów chronionych w powierzchni kraju, wpływów z turystyki oraz jakości środowiska naturalnego. Informacje na temat pierwszych dwóch wskaźników otrzymano z Banu Światowego. Natomiast w celu ustalenia rankingu krajów pod względem jakości środowiska naturalnego wykorzystano taksonomiczny miernik rozwoju oparty na medianowym wektorze Webera.(fragment tekstu)

The aim of this article is to assess the spatial diversity of the European Union countries in terms of three criteria: the share of protected areas in the area of the country, tourism revenue and the quality of the environment. In study were used raw data and analysis of Eurostat and World Bank database. In order to construct the ranking of countries in terms of quality of the environment was used taxonomic measure of development based on Weber's median vector. Presented in the article analyzes show that the proportion of protected areas in the area of the country does not directly affect receipts from tourism, or assessment of the quality of the environment.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baza danych Banku Światowego, http://data.worldbank.org/indicator?tab=featured, dostęp: 14.07.2016.
 2. Górka K., Poskrobko B. 1987. Ekonomika ochrony środowiska. Warszawa, PWE.
 3. Groota R. de, Branderb L., Ploega S. van der, Costanzac R, Bernardd F., Braate L., Christief M., Crossmang N., Ghermandii A., Heina L., Hussainj S., Kumark P., McVittiej A., Portelal R., Rodriguezg L.C., Brinkm P. ten, Beukeringb P. van. 2012. Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units. Ecosyst. Serv. Elsevier. 1(1), 50-61.
 4. Guidelines for protected area management categories. 1994. Gland, IUCN, 8.
 5. Malina A. 2004. Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków, Wydaw. AE w Krakowie.
 6. Młodak A. 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa. Difin.
 7. Naumowicz K. 1990. Turystyka w strefie nadmorskiej województwa szczecińskiego. Wybrane problemy funkcjonowania rynku. Zesz. USzczec. 94(131), 136-138.
 8. Nowak E. 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa, PWE.
 9. Panek T. 2009. Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa, SGH, 19-20.
 10. Radziejowski J. 2011. Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości. Warszawa, Wszech. Pol. Szk. Wyż. TW.
 11. Raport UNWTO tourism highlights. 2016 edition. 2016. Madryt, UNWTO.
 12. Stanisz A. 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. T.3. Analizy wielowymiarowe. Kraków, StatSoft, 313-314.
 13. Tourism statistics. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics, dostęp: 2.3.2017.
 14. Turystyka w Unii Europejskiej 2016. 2016. Warszawa, GUS.
 15. Warszyńska J., Jackowski A. 1978. Podstawy geografii turyzmu. Warszawa, PWN. 209-210.
 16. World Database on Protected Areas, https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/world- -database-protected-areas, dostęp: 8.03.2016.
 17. Zaręba D. 2010. Ekoturystyka. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 11.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2017.86.1.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu