BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kochmańska Anna (Politechnika Śląska)
Title
Kompetencje miękkie w innowacyjnym przedsiębiorstwie
The Soft Skills in the Innovative Company
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 189-199, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Kompetencje, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Kompetencje miękkie
Competences, Innovative enterprises, Soft competencies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu było przedstawienie wyników badań dotyczących opinii pracowników samorządowej jednostki organizacyjnej wdrażającej szereg innowacji na temat roli kompetencji miękkich w kreowaniu innowacyjnego przedsiębiorstwa czy też sposobów ich rozwoju i weryfikacji. Metodę badawczą stanowił sondaż diagnostyczny, natomiast narzędzie badawcze - kwestionariusz ankiety. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article was to present an analysis of the result of the research concerning the opinion of employees of council organizational unit which impelements a lot of innovations on the role of soft the skills in creating innovative company or their development and the way of verification. The research method was diagnostic pool method, the tool research was the questionnaire survey. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jabłoński M.: Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych. CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 2. Moczydłowska J.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Difin, Warszawa 2010.
 3. Moczydłowska J.: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa 2008.
 4. Molek-Winiarska D.: Testy kompetencji - czy skutecznie diagnozują kompetencje pracownika? Mocne i słabe strony psychologicznych testów kompetencji, [w]: Witkowski S.A., Listwan T.(red.): Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Difin, Warszawa 2008.
 5. Nowacki R. (red.): Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2010.
 6. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Komisja Europejska, OECD, MNiSW, Warszawa 2008.
 7. Robbins S.P., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 8. Sitko-Lutek A.: Istota i cechy kompetencji, [w:] Witkowski S.A., Listwan T. (red.): Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Difin, Warszawa 2008.
 9. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A.: Zarządzanie firmą innowacyjną. Difin, Warszawa 2000.
 10. Sutherland J., Canwell D.: Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci. PWN, Warszawa 2007.
 11. Szaban J.M.: Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 12. Walkowiak R.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje. Nowe trendy. Efektywność. Dom Organizatora, Toruń 2007.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu