BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharewicz Joanna (Uniwersytet Ślaski w Katowicach)
Title
Wybrane aspekty dobrostanu osób starszych aktywnych zawodowo
Some Aspects of Well - Being of Working Elderly People
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 237-247, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Aktywność zawodowa ludności, Ludzie starsi, Sytuacja finansowa
Activity rate of population, Elderly people, Financial situation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ujęciu rozwojowym starość stanowi tak samo ważny etap życia jak każdy inny. Poznanie psychologicznych aspektów starzenia się oraz różnych czynników mających wpływ na poczucie satysfakcji z obecnej sytuacji życiowej osób w wieku późnej dorosłości stanowi o prawidłowościach procesu adaptacji do starości. Ważnym elementem tego procesu wydają się być działania mające na celu inkluzję tej szczególnie podatnej na wykluczenie społeczne grupy. W tym kontekście warto zastanowić się nad rolą rodziny, społeczeństwa, a także predyspozycjami osobowymi, które mogą mieć wpływ na proces pomyślnej adaptacji do starości, w tym możliwość realizowania potrzeb i podnoszenia jakości życia seniorów. W niniejszym artykule, odwołując się do założeń teorii aktywności oraz teorii wycofania się, przedstawione zostaną próby aplikacji badań własnych, dotyczących osobowych aspektów mających wpływ na poczucie dobrostanu osób aktywnych zawodowo w okresie późnej dorosłości. (abstrakt oryginalny)

Old age is, in terms of development, just as important stage of life, like everyone else. Understanding the psychological aspects of aging and the different factors affecting the feeling of satisfaction with the current life situation of people in their late adulthood, it is about the regularities of adaptation to old age. An important element of this process appear to be efforts to inclusion of this group, who are particularly vulnerable to social exclusion. In this context, it is worth considering the role of family, society, and personal predisposition that can affect the process of successful adaptation to old age, including the ability to meet the needs and improve the quality of life of seniors. In this article, referring to the assumptions of the theory of activity and the theory of withdrawal, will be presented trials application own research on the personal aspects affecting the sense of well-being of economically active persons in late adulthood. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Diener E.: Subjective well-being. The science of happiness and a proposal for a national index. "American Psychologist", Vol. 55, 2000, p. 34-43.
 2. Durniat K.: Doświadczanie mobbingu przez najstarszą grupę pracowników - charakterystyka zjawiska. "Społeczeństwo i Edukacja", nr 16(1), 2015, s. 145-155.
 3. Kaczmarek Ł.: Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne. ZYSK, Poznań 2016.
 4. Kożusznik B.: Wpływ społeczny w organizacji. PWE, Warszawa 2005.
 5. Kucharewicz J.: Psychologiczne aspekty procesu adaptacji do starości - kierunki badań. "Społeczeństwo i Edukacja", nr 16(1), 2015.
 6. Liberska H.: Późna dorosłość - okres beznadziei czy niewykorzystanego potencjału. "Polskie Forum Psychologiczne", t. 13, nr 2, 2008, s. 77-81.
 7. Parnowski T.: Starzenie się i zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, [w:] Bilikiewicz A. (red.): Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 8. Pollak A. i inni: Różnice pokoleniowe w zakresie postrzegania regulacji wpływu w zespole pracowniczym. "Społeczeństwo i Edukacja", nr 16(1), 2015, s. 181-190.
 9. Rogozińska-Pawełczyk A.: Pokolenia na rynku pracy. Łódź 2014.
 10. Steuden S.: Psychologia starzenia się i starości. PWN, Warszawa 2012.
 11. Straś-Romanowska M.: Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.): Psychologia rozwoju człowieka, t. 2. PWN, Warszawa 2004.
 12. Turner J., Helms D.: Rozwój człowieka. WSiP, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu