BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czuba Michał (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Upcykling jako element zielonego marketingu i jego znaczenie dla biznesu
Upcycling as Element of Green Marketing and Its Importance for Business
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 9, s. 16-22, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Usługi komunalne, Konsumpcja zrównoważona
Consumer behaviour, Communal services, Sustainable consumption
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza zagadnienie upcyklingu jako nowego wzorca zachowań konsumenckich, umożliwiających wytworzenie z zużytych wcześniej produktów nowych dóbr, co przedłuża ich życie. Zachowania tego typu prowadzą również do ograniczenia korzystania z nowych produktów na zasadach rynkowych oraz zmniejszają konieczność wyrzucania rzeczy, które straciły dotychczasową przydatność. Coraz częściej wielkie korporacje biorą przykład z osób indywidualnych i podejmują działania związane z upcyklingiem swoich produktów lub przekształcają rzeczy dotychczas traktowane jako śmieci w materiał wyjściowy do wytwarzania produktów. Działania te są wzmacniane są przez media, które promują idee upcyklingu jako współczesnej formy biznesu, sztuki oraz nowego wzorca zrównoważonej konsumpcji. Autor w artykule próbuje odnieść się do tych perspektyw oraz wskazuje, w jaki sposób upcykling może wpłynąć na szersze niż dotąd stosowanie podejścia marketingowego przez firmy świadczące usługi komunalne. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the issue of upcycling as a new pattern of consumer behavior, enabling the production of new products from the previously used products, which prolongs their "life". Such behavior also leads to a reduction in the use of new products on a market basis and reduces the need to throw things that have lost their former usefulness. Increasingly large corporations take the example of individuals and undertake activities related to the scouring of their products or convert things so far treated as waste into starting material for the manufacture of products. The activities described previously are reinforced by the media, which promote the idea of upcycling as a modern form of business, art and a new pattern of sustainable consumption. The following paper attempts to address these perspectives and shows how the upcycling may affect the wider use of the marketing approach by utility companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. 4P research mix (2012). Teczka Trendów 2012. Pozyskano z: http://www.4prm.com/files/TeczkaTrendow2012_4Presearchmix.pdf (28.05.2017).
 2. Abzari, M., Shad, S., Sharbiyani, A.A.A. i Morad, A.P. (2013). Studying the Effect of Green Marketing-mix on Market Share Increase. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2 (3), 641-653.
 3. Anderson, A. (2009). Trash or Treasure? Controlling Your Brand in the Age of Upcycling. Trademark World, (July/August), 1-2.
 4. Bramston, D. i Maycroft, N. (2013). Designing with Waste. W: E. Karana, O. Pedgley i V. Rognoli (red.), Materials Experience: Fundamentals of Materials and Design (123-133). Oxford: Butterworth-Heinemann.
 5. Bryła, P. (2015). The Development of Organic Food Market as an Element of Sustainable Development Concept Implementation. Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 10 (1), 79-88.
 6. Bylok, F. (2013). Konsument, konsumpcja i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Katowice: Wyd. Śląsk.
 7. Deshpande, N.M. (2011). A Conceptual Framework on Green Marketing. A Tool for Sustainable Development. International Journal of Sales and Marketing Management, 1 (1), 1-16.
 8. Emgin, B. (2012). Trashion: The Return of the Disposed. Design Issues, 28 (1), 63-71.
 9. Frankiewicz, A. (2015). Upcycling. Pozyskano z: http://reconomy.pl/public/userfiles/koalicja/potencjal%20upcyklingu%20w%20biznesie.pdf (28.05.2017).
 10. Frankiewicz, A. (2016). Upcykling marki - innowacyjna metoda wdrażania gospodarki cyrkularnej w organizacjach. Raport: W kierunku gospodarki Obiegu zamkniętego. Wyzwania i szanse. Warszawa: Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy. Pozyskano z: http://reconomy.pl/public/userfiles/koalicja/raport_w_kierunku_gospodarki_obiegu_zamknietego.pdf (28.05.2017).
 11. Hartman, L.R. (2014). Talking Trash: 'Upcycle' to Recycle. Packaging Digest, 45 (9), 42-50.
 12. Hemmings, J. (2009). Rebecca Early Upcycles Style. Fiberarts, 35 (4), 38-41.
 13. Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics. Princeton: Princeton University Press.
 14. Ishaswini, N. i Datta, S.K. (2011). Pro-environmental Concern Influencing Green Buying: A Study on Indian Consumers. International Journal of Business and Management, 6 (6), 124-133.
 15. Kordshouli, R.H. i Bouzanjani, Y.A. (2012). Analysis of Impacts of Green Marketing Mix on Consumers' Green Purchase Decision (case study: consumers of dairy products of Pagan Diary Co. in Shiraz). Monthly Journal of Modern Marketing Researches, 4(1), 165-180.
 16. Manjunath, G. i Manjunath, G. (2013). Green Marketing and Its Implementation in Indian Business Organizations. Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review, 2 (7), 75-86.
 17. McDonough, W. i Braungart, M. (2002). Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things. New York: North Point Press.
 18. Morel, M. i Kwakye, F. (2012). Green Marketing: Consumers' Attitudes towards Eco-friendly Products and Purchase Intention in the Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Sector. Umea School of Business. Pozyskano z: https://pl.scribd.com/document/137833309/GREEN-MARKETING-AND-FMCG-SECTOR.
 19. Polonsky, M.J. (1994). An Introduction to Green Marketing. Electronic Green Journal, 1 (2).
 20. Sell, A. (2011). Upcycling: Growing and Profiting from an Emerging, Sustainable Industry. Fairleigh Dickinson University. Pozyskano z: http://view2.fdu.edu/site-downloads/8191 (15.05.2017).
 21. Skowron, S. i Szyminiuk, B. (2014). Marketing and Sustainable Development. Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 9 (2), 39-46.
 22. Szaky, T. (2014). Outsmart Waste: The Modern Idea of Garbage and How to Think Our Way Out of It. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher.
 23. Szymanowicz, M. (2000). Restrukturyzacja usług komunalnych w gminie. Warszawa: Municipium.
 24. Świderski, B. (2015). PrzeTwórcy, czyli jak ze śmieci zrobić nowe przedmioty z duszą. Pozyskano z: http://natemat.pl/146065,przetworcy-czyli-jak-ze-smieci-zrobic-nowe-przedmioty-z-dusza (12.05.2017).
 25. Thulasimani, P. (2012). Green Marketing and Green Products. International Journal of Research in Finance and Marketing, 2 (2), 448-453.
 26. Wilczak, A. (2016). Rola konsumenta w procesie kreowania wartości 5R. Problemy Zarządzania, 14 (1, t. 2), 87-99.
 27. Zawiślak, M. (2016). Celebryci wspierają projekt "Adaptacja". Pozyskano z: https://www.signs.pl/celebryci-wspieraja-projekt-_adaptacja_,30845,artykul.html (12.05.2017).
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu