BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Protasowicki Tomasz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Koncepcja nowej struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP
Concept of the New Organizational and Operational Model of The National Security System of the republic of Poland
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 309-324, rys., bibl.19 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo narodowe, Modelowanie struktury organizacyjnej
Security, National security, Organisational structure modeling
Note
JEL Classification: H56 , F52 , H12
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problem projektowania struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (SEN RP). W rozważaniach wzięto pod uwagę klasyczne i nowoczesne struktury organizacyjne. Zaproponowano również koncepcję racjonalnego modelu struktury organizacyjnej SEN RP, składającego się z części względnie stałej (stabilnej) i części wysoce elastycznej. Uwzględniono w niej potrzeby dotyczące elastyczności i koordynacji funkcjonowania organizacji o charakterze federacyjnym i orientacji usługowej. Określono również wymagania dotyczące poziomu integracji i standaryzacji procesów realizowanych w ramach zaproponowanej struktury organizacyjnej. Skonkretyzowano je w formie modelu operacyjnego dla poszczególnych części organizacji.(abstrakt oryginalny)

Paper presents the problem of designing the organizational structure and operating model for National Security System of the Republic of Poland (SEN RP). Classical and modern organizational structures have been taken into consideration. These structures provide mechanisms to increase the flexibility and coordination of the functioning of such organizations. Author has introduced the idea of the rational model of organizational structure of the system, consisting of parts of relatively constant (stable) and highly flexible. The required level of integration and standardization of processes carried out within the newly proposed organizational structures SEN RP also have been determined.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BBN. (2013). Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
 2. Bielski, M. (2004). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 3. Crumley, C. (2001). Communication, Holism, and the Evolution of Sociopolitical Complexity. [W:] J. Haas, From Leaders to Rulers (s. 19-36). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
 4. Fołtyn, H. (2007). Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji. Warszawa: Key Text.
 5. Hamrol, A. (1998). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 6. Hopej, M., & Kamiński, R. (2010). Struktury organizacyjne współczesnych organizacji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 7. Kitler, W. i in. (2013). Ocena obecnej struktury bezpieczeństwa narodowego RP. Warszawa: AON.
 8. Kitler, W. i in. (2014). Struktura organizacyjna Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Warszawa: AON.
 9. Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 10. Levchuk, G.M. i in. (2005). Networks of Decision-Making and Communicating Agents: A New Methodology for Design and Evaluation of Organizational Strategies and Heterarchical Structures. Woburn: Aptima Inc.
 11. Niemczyk, J. (2008). Elastyczne struktury organizacyjne. W: R. Krupski (red.), Elastyczność organizacji (s. 65). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 12. Olszewska, B. (red.) (2004). Podstawy Zarządzania. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 13. Protasowicki, T. (2014). Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korporacyjnej w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 112, 151-163.
 14. Ross, J.W., Weill, P., Robertson, D.C. (2010). Architektura korporacyjna jako strategia. Budowanie fundamentu w biznesie. Warszawa: Studio EMKA.
 15. Sienkiewicz, P. (1983). Inżynieria systemów. Wybrane zastosowania wojskowe. Warszawa: Wydawnictwo MON.
 16. Sienkiewicz, P. (1989). Systemy kierowania. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 17. Stephenson, K. (2009). Neither Hierarchy nor Network: An Argument for Heterarchy. People & Strategy, 32 (1), 4-7.
 18. Woźniak, J., Zaskórski, P. (2013). Bezpieczeństwo struktur rozproszonych w sytuacjach kryzysowych. Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 3 (4), 413-428.
 19. Zięba, R., Zając, J. (2010). Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski. Ekspertyza sporządzona na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach prac nad aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu