BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubicka Joanna (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), Kupczyk Teresa (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Title
Postrzeganie przez kadrę kierowniczą znaczenia umiędzynarodowienia i jego związków z wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy
Correlations Between Internationalization of Companies and Management Staff's Skills Related to Achievement of a Competitive Advantage at International Markets vs. Financial Results and Knowledge-Based Economy
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 263-280, tab., bibliogr. 38 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Internacjonalizacja, Kadra kierownicza, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Wynik finansowy
Internationalization, Managerial staff, Knowledge-based economy, Financial performance
Note
JEL Classification: M12
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania było zidentyfikowanie związków między umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw i umiejętnościami kadry kierowniczej w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym a wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy. Przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe na podstawie kwestionariusza ankiety wśród 412 przedstawicieli kadry kierowniczej podzielonej na grupy: kadra kierownicza z najlepszych przedsiębiorstw z list rankingowych i spoza nich oraz kadra kierownicza z przedsiębiorstw będących organizacjami opartymi na wiedzy (z gospodarki opartej na wiedzy) i niebędących organizacjami opartymi na wiedzy (spoza gospodarki opartej na wiedzy). Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej z użyciem pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics wersja 21.0. Do obliczenia różnic w odpowiedziach między respondentami z w/w grup wykorzystano test dwumianowy. Do zbadania siły zależności między badanymi zmiennymi wykorzystano koncepcję korelacji tetrachorycznej. Natomiast badanie trendu w tabeli kontyngencji przeprowadzono testem Cochrana-Armitage'a. Badania wykazały, że istnieją istotne statystycznie związki między umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw i kompetencjami kadry kierowniczej w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym a wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the paper was to identify correlations between internationalization of companies and management staff's skills related to achievement of a competitive advantage at international markets on one hand vs. financial results and knowledge-based economy on the other. The paper is based on a quantitative-qualitative study with a questionnaire filled in by 412 representatives of management staff divided into the following groups: management staff of the best companies listed in ratings vs. management staff of non-listed companies, and management staff of knowledge-based companies (which make part of the knowledge-based economy) vs. non-knowledge-based companies (outside the knowledge-based economy). The obtained results were analyzed statistically with the IBM SPSS Statistics package version 21.0. Differences between responses provided by two paired groups as shown above were calculated with a binomial test. Strength of the correlation between the studied variables was analyzed according to the concept of tetrachoric correlation. Meanwhile, trends in contingency table were analyzed with Cochran-Armitage test. The test revealed statistically significant correlations between companies' internationalization and management staff's skills related to achievement of a competitive advantage at international markets vs. financial results and knowledge-based economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis. 2nd ed. New Jersey: Wiley-InterScience.
 2. Baczko, T. (2009). Wprowadzenie. W: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku. Synteza wyników badań. Warszawa: INE PAN.
 3. Bausch, A., Krist, M., (2007). The Effect of Context-Related Moderators on the Internationalization Performance Relationship: Evidence from Meta-Analysis. Management International Review, 47 (3), 320.
 4. Caliguri, P., Lazarova, M., Zehetbauer, S. (2004). Top Managers' National Diversity and Boundary Spanning Attitudinal Indicators of a Firm's Internationalization. Journal of Management Development, 23 (9), 848-859.
 5. Chodyński, A. (2007). Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 6. Daszkiewicz, N. (2016). Determinanty tempa internacjonalizacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem "born globals". Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 271.
 7. Daszkiewicz, N. (2016). Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach high-tech. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Deloitte (2015). Liderzy na dziś - Liderzy na jutro. Jakie kompetencje przywódcze mają członkowie zarządów i rad nadzorczych? Co ma znaczenie w zarządzaniu organizacją dzisiaj i w przyszłości. Raport z badania kompetencji menedżerów - kobiet i mężczyzn - w kontekście zmieniających się potrzeb biznesowych.
 9. Doryń, W., Stachera, D. (2008). Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Gospodarka Narodowa, 11-12. Pobrano z: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2008_11-12_05.pdf.
 10. Dunning, J.H. (1981). International Production and Multinational Enterprise. London.
 11. Fanfara, K., Gorynia, M., Najlepszy, E., Schroeder, J. (2000). Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 12. Foray, D. (2004). The Economics of Knowledge. Cambridge: MIT Press.
 13. Harris, B. (2006). Tetrachoric Correlation Coefficient. W: S. Kotz, C.B. Read, N. Balakrishnan, B. Vidakovic (red.), Encyclopedia of statistical sciences. Vol. 13. New York: Wiley-InterScience.
 14. Johanson, J., Vahlne, J.E. (1977). The Internationalization Process of the Firm - a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitment. Journal of International Business, 8, 23.
 15. Koźmiński, A., Piotrowski, W. (1999). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Kupczyk, T. (2013). Kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 17. Kupczyk, T. (2013). Relations between Management Competences and Organizational Success Considering Gender Issues - Research Results China-USA. Business Review, 12 (3), March (Serial Number 117), 307-322.
 18. Kupczyk, T. (2014). Competencies of Management Staff in the Knowledge-Based Economy. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
 19. Kupczyk, T. (2016). Kompetencje jako determinanty wyników finansowych przedsiębiorstw na przykładzie konsultantów personalnych/koordynatorów HR. W: C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska (red.), Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich.Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 20. Lohr, S.L. (1999). Sampling: Design and analysis. Duxbury Press-Pacific Grove.
 21. Mazur, B. (2012). Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menedżerów. Współczesne zarządzanie, 1, 182-191.
 22. Melin, L. (1992). Internationalization as Strategy Process. Strategic Management Journal, 3.
 23. Międła, K. (2008). Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą. W: E. Tabaszewska (red.), Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 24. Nieżurawski, L., Owczarczyk-Szpakowska, G., Nieżurawska, J. (2016). Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 14 (2/1).
 25. Northern Ireland Knowledge Economy Index, Baseline Report 2011 (2011). Oxford Economics for Northern Ireland Science Park, Northern Bank.
 26. PARP (2014). Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw - wyniki badania PARP dr Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, SGH dr Tomasz Klimczak, WYG PSDB w ramach projektu: "Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce" Warszawa. Pobrano z: http://poig.parp.gov.pl/files/74/75/77/22453.pdf.
 27. Piercy, N.F. (1985). Company Internationalization: Active and Reactive Exporting. European Journal of Marketing, 3.
 28. Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Warszawa: PWE.
 29. Podręcznik Oslo (2003). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (on-line). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa-Londyn, 28-29 kwietnia. Pobrano z: www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf.
 30. Puślecki, Ł. (2008). The Multivariable Analysis of the Knowledge Based Economy (KBE) in Triad Countries on the Basis of KAM 2007 Methodology. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (8), 93-105. Pobrano z : w ww.jard.edu.pl/pub/9_2_2008.pdf.Niemczyk 2013.
 31. Rakowska, A., Sitko-Lutek, A. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 32. Rao, P.S.R.S. (2000). Sampling methodologies with applications. Psychometrika, 44.
 33. Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PTE.
 34. Simme, J., Sennet, J., Wood, P., Hart, D. (2002). Innovation in Europe: A Tale of Networks, Knowledge and Trade in Five Cities. Regional Studies, 36 (1).
 35. The future of the global economy. Towards a long boom? (1999). Paris: OECD.
 36. Turnbull, P.W. (1985). Internationalization of the Firm: a Stage Process or not? Conference on Export Expansion and Market Entry Models. Dalhousie University.
 37. Welch, L.S., Luostarinen, L. (1988). Internationalization: Evolution of a Concept. Journal of General Menagement, 14 (2), 34-55.
 38. Zur, E., Krystek, U. (1997). Internationalisierung als Herausforderung für die Unternehmensführung. W: E. Zur, U. Krystek (red.), Internationalisierung. Eine Herausforderung für die Unternehmensführung. Berlin-Heiderberg-New York: Springer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu