BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bombińska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku - wybrane aspekty
Development Tendencies of the International Seaborne Trade at the Beginning of the 21st Century
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 281-296, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Transport morski, Handel międzynarodowy, Gospodarka światowa, Kraje rozwijające się
Sea transport, International trade, World economy, Developing countries
Note
JEL Classification: F18, F44, R41
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstract
Celem artykułu jest próba identyfikacji i analiza wybranych tendencji i zjawisk występujących w światowym transporcie morskim na początku obecnego stulecia. W badaniach zastosowano metodę analityczno-deskryptywną z wykorzystaniem źródeł literatury oraz danych statystycznych UNCTAD obejmujących lata 2000-2015. Omówiono wielkość i strukturę ładunków międzynarodowego transportu morskiego oraz główne czynniki determinujące ich zmiany w badanym okresie, a także scharakteryzowano najważniejsze kierunki geograficzne przewozów, w tym - w szczególności - przewozów kontenerowych, oraz przemiany zachodzące w wielkości oraz strukturze rodzajowej i własnościowej światowej floty handlowej. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż tendencje rozwojowe międzynarodowego transportu morskiego na początku obecnego wieku wyznaczane były w dużym stopniu przez rozwijające się kraje azjatyckie, zwłaszcza Chiny, które zaczęły odgrywać kluczową rolę w funkcjonowaniu globalnych łańcuchów dostaw oraz stanowiły niezwykle istotne źródło popytu surowcowego. W rezultacie region Azji stał się współcześnie dominującym centrum międzynarodowego transportu morskiego.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the paper is an attempt to identify and analyse the main development tendencies of the international seaborne trade at the beginning of the 21st century. In the research the analytical descriptive method was employed with the use of published sources and statistical data of UNCTAD covering the period of 2000-2015. The paper discusses the statistics concerning the size of transports, the types of cargoes, the most important geographical destination on the world seaborne trade - in particular on the containerized trade - as well as changes in the vessel types and sizes and in the structure of shipowning countries. The analysis shows that the development tendencies of the international seaborne trade at the beginning of the present century have been mainly determined by the developing countries' group, in particular China, which started to play a key role in the global value chains and was important source of the world demand for mineral resources. As a result Asia has become the dominating centre of the world maritime transport.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Constantinescu, C., Mattoo, A., Ruta, M. (2015). The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural? IMF Working Paper, No. 15/6.
 2. Cullinane, K., Khanna, M. (2000). Economies of Scale in Large Containerships: Optimal Size and Geographical Implications. Journal of Transport Geography, 8, 181-195.
 3. Escaith, H., Lindenberg, N., Miroudot, S. (2010). International Supply Chains and Trade Elasticity in Times of Global Crisis. WTO Staff Working Paper ERSD-2010-08.
 4. European Central Bank (2015). Understanding the Weakness of World Trade. Economic Bulletin, 3.
 5. Grzelakowski, A.S. (2012). Globalizacja i jej wpływ na rozwój transportu morskiego i globalnych łańcuchów dostaw. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31, 768-785.
 6. The Impact of Mega-Ships. (2015). OECD and International Transport Forum. Pobrano z: http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cspa_mega-ships.pdf.
 7. UNCTAD (2001). Review of Maritime Transport 2001. New York-Geneva.
 8. UNCTAD (2006). Review of Maritime Transport 2006. New York-Geneva.
 9. UNCTAD (2007). Review of Maritime Transport 2007. New York-Geneva.
 10. UNCTAD (2008). Review of Maritime Transport 2008. New York-Geneva.
 11. UNCTAD (2009). Review of Maritime Transport 2009. New York-Geneva.
 12. UNCTAD (2010). Review of Maritime Transport 2010. New York-Geneva.
 13. UNCTAD (2011). Review of Maritime Transport 2011. New York-Geneva.
 14. UNCTAD (2012). Review of Maritime Transport 2012. New York-Geneva.
 15. UNCTAD (2013). Review of Maritime Transport 2013. New York-Geneva.
 16. UNCTAD (2014). Review of Maritime Transport 2014. New York-Geneva.
 17. UNCTAD (2015). Review of Maritime Transport 2015. New York-Geneva.
 18. UNCTAD (2016). Review of Maritime Transport 2016. New York-Geneva.
 19. UNCTADSTAT (2016). UNCTADSTAT Data Center. Pobrano z: http://unctadstat.unctad. org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en.
 20. United Nations Department of Economic and Social Affairs (2016). World Economic Situation and Prospects. New York.
 21. Veldman, S. (2011). On the Ongoing Increase of Containership Size. W: E. Chew, L. Lee, L. Tang (red.), Advances in Maritime Logistics and Supply Chain Systems (s. 201-228). Singapore: World Scientific Publishing.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu