BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staśkiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Tendencje w międzynarodowych migracjach ludności
Trends in International Migration
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 351-362, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Migracja, Emigracja, Imigracja, Ekonomiczne aspekty migracji, Europejska legitymacja zawodowa
Migration, Emigration, Immigration, Economic aspects of migration, European professional card
Note
JEL Classification: F22, F24
streszcz., summ.
Abstract
W 2013 roku państwa UE, najpóźniej do 18 stycznia 2016 roku, zobowiązały się do uproszczenia procedury uznawania kwalifikacji w zakresie wybranych zawodów. Głównym narzędziem tych zmian miał być elektroniczny dokument nazwany europejską legitymacją zawodową, poświadczający, że usługodawca spełnił wszystkie warunki, aby świadczyć usługi w przyjmującym państwie członkowskim w ramach czasowej mobilności albo stałego prowadzenia działalności zawodowej. Ze względu na charakter oraz zasięg tego rozwiązania jego znaczenie dla pogłębienia integracji rynków usług państw UE będzie ograniczone.(abstrakt oryginalny)

In 2013 the EU member states committed to simplify the procedure of recognition of professional qualifications before 18 January 2016. The European professional card is the major change introduced by this directive. It is an electronic proof of recognition of professional qualifications of services providers who wish to work either temporarily or permanently in another EU country. The importance of this solution for deepening of integration of EU services markets will be limited due to its character and scope.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grupa Banku Światowego (2017). Migration and Remittances Data. Pobrano z: http://www. worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances- data (marzec 2017).
  2. Grupa Banku Światowego (2016). Migration and Remittance Factbook 2016. Pobrano z: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-119980 7908806/4549025-1450455807487/Factbookpart1.pdf (marzec 2017).
  3. ONZ (2015a). International Migrant Stock 2015. Pobrano z: http://www.un.org/en/develop ment/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml.
  4. ONZ (2015b). International Migration Trends Wallchart. Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision. Pobrano z: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/MigrationWallChart2015.pdf.
  5. ONZ (2015c). Trends in International Migration 2015. Pobrano z: http://www.un.org/en/ development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/MigrationPopFacts20154.pdf.
  6. ONZ (2016). Baza danych. Pobrano z: https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery (marzec 2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu