BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Mieczysław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Kmieciński Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Finansowanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce
Financing Education in Local Government Units in Poland
Source
Rozprawy Społeczne, 2017, t. 11, nr 1, s. 68-78, rys., bibliogr. 21 poz.
Social Dissertations
Keyword
Samorząd terytorialny, Finansowanie oświaty, Budżet państwa, Dotacje
Local government, Financing of education, State budget, Subsidies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Oświata finansowana jest głównie ze środków budżetu państwa transferowanych do jednostek samorządu terytorialnego w formie subwencji i dotacji. Około 62% subwencji oświatowej otrzymują gminy. Niedostatek środków z budżetu szkoły uzupełniają z zasobów własnych oraz ze źródeł funduszy Unii Europejskiej, różnych fundacji i źródeł prywatnych. Wielkość subwencji oświatowej ustalana jest według algorytmu przyjmowanego dla konkretnego roku i dzielona między jednostki samorządu terytorialnego (JST) według liczby uczniów. Przy naliczaniu subwencji brany jest pod uwagę stopień awansu zawodowego nauczycieli, liczbę uczniów niepełnosprawnych, typ szkoły i in. W  budżecie państwa ustala się także środki na wychowanie przedszkolne i inne cele takie, jak np. wyprawka szkolna. Poziom wykorzystania części oświatowej subwencji ogólnej przez samorządy jest zróżnicowany. Samorządy finansują z własnych źródeł szereg zadań oświatowych powierzając je organom obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Finansowanie zadań oświatowych z Programów Europejskich stanowiło znaczące wsparcie dla jakości oświaty i rozwoju kompetencji. (abstrakt oryginalny)

Education is financed mostly by the national budget funds transferred to the local government units in the form of subsidies and grants. About 62% of those educational subsidies are received by communes. Schools compensate for the deficiency of budget funds with their own resources and with the resources from UE, from various foundations or private sources. The amount of the educational subsidy is determined according to an algorithm adopted for a  given year and is divided between local government units on the basis of the number of schoolchildren. While calculating the subsidy, the teachers' professional advancement degree, the number of disabled schoolchildren, type of school and other factors are taken into consideration. The resources for pre-school education and for different purposes, like school supplies, are provided for in the national budget. The extent to which local government units consume the educational component of the general subsidy is varied. Local governments finance educational activities from their own resources, by assigning them to bodies responsible for economic and administrative support of schools. The financing of educational tasks using EU funds has constituted significant support for the quality of education and development of competences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowska M. (2014), Jak dostać zwrot pieniędzy za szkolne podręczniki . Gazeta Wyborcza, 28.08.2014.
 2. Ciszewski P. (2014), Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Herbst M., Herczyński J., Levitas A. (2009), Finansowanie oświaty w Polsce - diagnoza, dylematy, możliwości. Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 4. Korolewska M. (2010), Rola państwa w finansowaniu oświaty. Studia BAZ, Nr 2(22), s. 153-178.
 5. Kubicki P. (2012), Finansowanie edukacji ucznia z niepełnosprawnością. SGH, Warszawa.
 6. Maj-Waśniowska K., Góral R. (2010), Zasada adekwatności w finansowaniu zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zeszyt naukowy nr 840, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 7. OECD (2014), Education at a Glance 2014, Paris.
 8. Ofiarski Z. (2002), Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 9. Ostrowska A. (2014), Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania samorządu terytorialnego, a konstytucyjna zasada adekwatności. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(2), s. 59-78.
 10. Pery A., Kmita D. (2014), Świetlica - szkolną przestrzenią czasu wolnego . Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 11. Podstawka M. (red.) (2010), Finanse . Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Finansowanie oświaty w jednostkach samorządu... Rozprawy Społeczne 2017, Tom 11, Nr 1
 12. Smołkowska U. (2010), Wydatki na oświatę i wychowanie jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2008. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 13. Wiśniewski J. (2012), Wykorzystanie środków na rzecz szkół z Priorytetu III i Priorytetu IX. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 14. Dziedzinowe Bazy Wiedzy, GUS, http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx (data dostępu: 12.09.2015).
 15. Oficjalna strona Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/czym-sa-fundusze-europejskie/ (data dostępu: 05.06.2015).
 16. Fundusze unijne dla oświaty - MEN, http://www.efs.men.gov.pl/index.php/fundusze-dla-edukacji/ 609-fundusze-unijne-dla-oswiaty (data dostępu: 05.06.2015).
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. poz 1977).
 18. Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia (Dz. U. z 2015r., poz 153).
 19. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1966).
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240).
 21. Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015, Warszawa 24 lutego 2015.
Cited by
Show
ISSN
2081-6081
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu