BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Belova Anna (I. Kant Baltic Federal University), Korshuk Elena (Belarusian State University, Minsk)
Title
ESD as a Positive Side Effect of International Activities : the Case-Study of the CROSSROADS 2.0 Project
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako pozytywny efekt uboczny działań międzynarodowych na przykładzie projektu CROSSROADS 2.0
Source
Studia Periegetica, 2017, nr 1(17), s. 61-74, bibliogr. 23 poz.
Issue title
Education in the Core of Sustainability : Voices from the Baltic Sea Region = Edukacja a rozwój zrównoważony : doświadczenia z regionu Morza Bałtyckiego
Keyword
Rozwój zrównoważony, Edukacja, Współpraca międzynarodowa, Studium przypadku
Sustainable development, Education, International cooperation, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) to wyzwanie podejmowane na różne sposoby przez wydziały uczelni wyższych, nauczycieli szkół średnich oraz temat wielu badań. Do tej pory jednak w literaturze nie poświęcono wystarczająco dużo uwagi kwestii wkładu międzynarodowych projektów uczelnianych do systemu EZR. Niniejszy artykuł opisuje studia przypadków i analizuję od strony teoretycznej rolę, jaką odgrywają międzynarodowe projekty współpracy międzyuczelnianej w praktycznej integracji działań lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach EZR. Takie podejście do wdrażania edukacji dla zrównoważonego rozwoju przyjęto w rejonie kaliningradzkim, jednym z transgranicznych regionów nadbałtyckich. Badanie obejmuje wszystkie trzy wymiary trwałego rozwoju, tzn. ekologiczny, ekonomiczny i społeczny, oraz poprawę środowiska regionalnego. W artykule omówiono akty prawne władz federalnych i regionalnych oraz przeszkody i możliwości rozwoju zintegrowanego podejścia do EZR. Tytułowy projekt "Zatoki jako miejsca spotkań turystów i mieszkańców krajów południowo-wschodniego regionu Bałtyku: od czasów historycznych do teraźniejszości" jest realizowany przez trzy kraje nadbałtyckie i stanowi kontynuację projektu CROSSROADS. Wyniki projektu potwierdzają wnioski wynikające z rozważań teoretycznych na temat istniejących podejść w tej dziedzinie.(abstrakt oryginalny)

Education for Sustainable Development (ESD) has been approached in different ways by University faculties, secondary school teachers, and researches. However, the contribution to the ESD system made by international university projects has not been sufficiently discussed in the literature so far. The paper presents a case study and theoretical analysis of the role played by international university cooperation projects aimed at putting into practice the integration of inclass and extra-curriculum activities in ESD. This approach to education for sustainable development has been adopted in the Kaliningrad region (Russian Federation), one of the cross-border Baltic regions. The case study covers all the three dimensions of sustainability, i.e. ecological, economic and social development, as well as the improvement of regional environment. Legislative documents and projects developed by federal and regional government are mentioned, as well as obstacles to and prospects for the development of the integrated ESD approach. The project called "Lagoons as crossroads for tourism and interactions of peoples of South-East Baltic: from the history to present" is conducted by three countries and continues the work started in the CROSSROADS project. Its outcomes are used to support the conclusions drawn from existing theoretical approaches.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belova A., 2010, Kaliningrad Region as prospective centre for development of ecotourism in the South-East Baltic, Perspectives Baltic 21, Series No. 1, 48-50.
 2. Bonn Declaration (UNESCO 2009). Ministerial Round Table on Quality Education, UNESCO, 2003, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188799e.pdf. [access: 18.11.2016].
 3. Education for Sustainable Development Lens: A Policy and Practice Review Tool, 2010, Education for Sustainable Development in Action Learning&Training Tools, no. 2.
 4. Kopnina H., 2012a, Education for sustainable development (ESD): the turn away from 'environment' in environmental education?, Environmental Education Research, 18(5), 699-717.
 5. Kopnina H., 2012b, Revisiting education for sustainable development (ESD): examining anthropocentric bias through the transition of environmental education to ESD, Sustainable Development, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sd.529/abstract [access: 18.11.2016].
 6. Kopnina H., Meijers F., 2014, Education for sustainable development (ESD): exploring theoretical and practical challenges, International Journal of Sustainability in Higher Education, 15(2),188-207.
 7. Kropinova E.G., 2005, Regionalno-ekonomicheskiy analiz formirovaniya territorialnykh rekreatsionnykh sistem, SPb.: SPbSU Publishing House (in Russian).
 8. Kropinova E.G., Volkova I.I., Belova A.V., 2015, Natural, Historical and Cultural Crossroads of Baltic, Kaliningrad: Pictorica Publisher.
 9. Newsletter #1 on the results of the CROSSROADS 2.0 Project, www.kantiana.ru/crossroads2/newsletter.pdf [access: 18.11.2016].
 10. Newsletter #2 on the results of the CROSSROADS 2.0 Project, www.kantiana.ru/crossroads2/newsletter_2.pdf [access: 18.11.2016].
 11. Newsletter #3 on the results of the CROSSROADS 2.0 Project, www.kantiana.ru/crossroads2/newsletter_3.pdf [access: 18.11.2016].
 12. Newsletter #4 on the results of the CROSSROADS 2.0 Project, www.kantiana.ru/crossroads2/newsletter_4.pdf [access: 18.11.2016].
 13. Newsletter #5 on the results of the CROSSROADS 2.0 Project, www.kantiana.ru/crossroads2/newsletter_5.pdf [access: 18.11.2016].
 14. Schroter D., 2010, Sustainability Evaluation Checklist, Kalamazoo, MI: Western Michigan University, www.wmich.edu/evalctr/wp-content/uploads/2010/06/SEC-revised1.pdf [access: 18.11.2016].
 15. Territorial complex scheme of spatial development and town-planning of Kaliningrad region up to 2030 [Территориальная комплексная оценка градостроительного планирования развития территории Калининградской области на период до 2030 г. (утверждена Постановлением Губернатора Калининградской области № 600 от 14.12.2004 г.)].
 16. The Target Programme "Development of the Kaliningrad region up to 2020".
 17. The Catalogue of objects of historical and cultural heritage of the territory of Kaliningrad region adjacent to the Curonian and Vistula lagoons [Каталог объектов историко- культурного наследия, расположенных на территории Калининградской области, прилегающей к Куршскому и Вислинскому заливам], 2009, Kaliningrad: IKBFU Publisher.
 18. UNEP and UNESCO, 1976, The Belgrade Charter, www.medies.net/_uploaded_ files/ TheBelgradeCharter.pdf [access: 18.11.2016].
 19. UNESCO, 2005, United Nations decade of education for sustainable development (2005- 2014), Framework for the International Implementation Scheme, 32 C/INF.9, http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001311/131163e.pdf[access: 18.11. 2016].
 20. Wals A.E.J., 2007, Social Learning: Towards a Sustainable World, Wageningen: Wageningen Academic Publishers. Wals A.E.J., 2009, Review of Contexts and Structures for Education for Sustainable Development, Paris: UNESCO.
 21. World Declaration on Education for All: Meeting Basic Learning Needs, World Conference on Education for All, Jomtien, Thailand, March 1990.
 22. www.un-documents. net/jomtien.htm [access: 18.11.2016].
 23. www.park-kosa.ru [access: 18.11.2016].
Cited by
Show
ISSN
1897-9262
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu