BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matysiewicz Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Proces kreowania wartości dla klienta w sektorze usług profesjonalnych - możliwości i ograniczenia
Customer Value Creation Process in the Professional Services Sector - Opportunities and Constraints
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 222-228, bibliogr. 45 poz.
Keyword
Innowacje, Wartość dla klienta, Sektor usług
Innovations, Value to customer, Services sector
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Innowacje stanowią zasadniczy element gospodarki opartej na wiedzy, stąd też coraz częściej stają się przedmiotem współpracy nawiązywanej pomiędzy przedsiębiorstwem a podmiotami z jego otoczenia. Obserwowane w praktyce rynkowej różnorodne formy aktywnego angażowania się klientów, a także przedsiębiorstw we wspólne projekty dały podstawę do tworzenia innowacyjnej wartości dla klienta. Głównym celem opracowania jest prezentacja i ocena procesu kreowania wartości dla klienta w sektorze usług profesjonalnych z punktu widzenia innowacji. (abstrakt oryginalny)

Innovations are an essential part of a knowledge-based economy, and they are the subject of cooperation between the company and its stakholders. The diverse forms of active engagement of customers and businesses in joint projects are observed in the market and they are a basis of creation of innovative value for the customer. The main aim of the study is to present and evaluate the process of creating value for the client in the professional services sector - innovation perspective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Anand, N., Gardner, H.K. i Morris, T. (2007). Knowledge-based innovation: Emergence and embedding of new practice areas in management consulting firms. Academy of Management Journal, 50 (2).
 2. Arundel, A., Kanerva, M., van Cruysen, A. i Hollanders, H. (2007). Innovation Statistics for the European Service Sector, INNO Metrics 2007 Report. EuropeanCommission, Brussels: DG Enterprise.
 3. Battisti, G., Gallego, J., Rubalcaba, L. i Windrum, P. (2014). Open innovation in services: knowledge sources, intellectual property rights and internationalization. Economics of Innovation and New Technology, October.
 4. Bitner, M.J., Faranda, W.T., Hubbert, A.R. i Ziethaml, V.A. (1997). Customer contributions and roles in service delivery. International Journal of Service Industry Management, (8:3), 193-205.
 5. Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 6. Chesbrough, H.W. (2011). Open Services Innovation: Rethinking Your Business to Grow and Compete in a New Era. San Francisco: Jossey Bass.
 7. Chlipała, P. (2009). Wartość dla klienta jako płaszczyzna budowania relacji przedsiębiorstwo usługowe - klient. W: G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo w marketingu, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług, 41, 31.
 8. Chlipała, P. (2013). Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw, Świat marketingu. Czasopismo internetowe, marzec 2006 (http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=267974) na dzień
 9. Christensen, C.M. (2010). Przełomowe innowacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Davies, A. (2004). Moving base into high-value integrated solutions: a value stream approach. Industrial and Corporate Change, 13 (5), 727-756.
 11. den Hertog, P. (2000). Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation. International Journal of Innovation Management, 4 (4), 491-528.
 12. Dobiegała-Korona, B. (2006). Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębiorstwa. W: B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 13. Doloreaux, D. i Shearmur, R. (2012). Collaboration, information and the geography of innovation in knowledge intensive business services. J. Econ. Geogr., 12 (1), 79-105.
 14. Drucker, P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Drucker, F.P. (2001). The Next Society, The Economist, 1 November.
 16. Evangelista, R. (2000). Sectoral patterns of technological change in services. Economics of Innovation and New Technology, 9 (3), 183-222.
 17. Gallouj, F. i Weinstein, O. (1997). Innovation in services. Research Policy, 26 (4), 405-556.
 18. Grönroos, Ch. (2007). Service Management and Marketing, Customer Management in Service Competition. Chichester: John Wiley & Sons.
 19. Hansen, M.T., Nohria, N. i Tierney, T. (1999). What's your strategy for managing knowledge? Harvard Business Review, 77, 106-116.
 20. Jones, C., Hersteley, W., Fladmoe-Lindquist, J. i Borgatti, S. (1998). Professional service constellations: how strategies and capabilities influence collaborative stability and change. Organization Science, 9 (3), 396-410.
 21. Laursen, K. i Salter, A. (2006). Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms. Strategic Management Journal, 27, 131-150.
 22. Lilien, G.L., Morrison, P.D., Searls, K., Sonnack, M. i Von Hippel, E. (2002). Performance assessment of the lead user idea-generation process for new product development. Management Science, 48 (8), 1042-1059.
 23. Miles, I. (2005). Knowledge intensive business services: prospects and policies. Foresight, 7 (6), 39-63.
 24. Miozzo, M., Desyllas, P., Hsing-fen, Lee i Miles, I. (2016). Innovation collaboration and appropriability by knowledge-intensive-business services firms. Research Policy, 45, 1337-1351.
 25. Miozzo, M. i Grimshaw, D. (2011). Capabilities of large services outsourcing firms: the 'outsourcing plus staff transfer model' in EDS and IBM. Industrial and Corporate Change, 20 (3), 909-940.
 26. Mina, A., Bascavusoglu-Moreau, E. i Alan Hughes, A. (2014). Open service innovation and the firm's search for external knowledge. Research Policy, 43.
 27. Miozzo, M., Lehrer, M., DeFillippi, R., Grimshaw, D. i Ordanini, A. (2012). Economies of scope through multi-unit skill systems: the organisation of large design firms. British Journal of Management, 23, 145-164.
 28. Miozzo, M., Soete, L. (2001). Internationalisation of services: a technological perspective. Technological Forecasting Social Change, 67 (2), 159-185.
 29. Ocieczek, W. i Żelichowska, M. (2014). Popytowe podejście do innowacji jako nowa koncepcja procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 30. Porter, M. (1985). Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Frez Press.
 31. Pullen, A.J.J., Weerd-Nederhof, P.C., Groen, A.J. i Fisscher, O.A.M. (2012). Open Innovation in Practice: Goal Complementarity and Closed NPD Networks to Explain Differences in Innovation Performance for SMEs in the Medical Devices Sector. Journal of Product Innovation Management, 29 (6), 917-934.
 32. Rogoziński, K. (2004). Innowacyjność i nowa taksonomia usług. Wiadomości Statystyczne, 3.
 33. Rojek, D. (2016). Otwarte innowacje jako model interaktywnego zarządzania innowacjami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 207-2019.
 34. Sheth, J.N., Newman, B.I. i Gross, B.L. (1991). Consumption Values and Market Choices: Theory and Applications. New York: Thomson South-Western.
 35. Słownik Języka Polskiego (1995). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 36. Solińska, A. (2013). Otwarte innowacje bazujące na mądrości "tłumu" - podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 4 (1), Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 37. Stenroos, L.A. i Jaakkola, E. (2010). Value co-creation within buyer-seller relationships in knowledge-intensive business services, Competitive paper accepted for the IMP2010 conference, Budapest.
 38. Szymura-Tyc, M. (2006). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: AE.
 39. Szymura-Tyc, M. (2009). Marketing w procesie innowacji wartości. W: L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki i badań. Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego.
 40. Thakor, M.V. i Kumar, A. (2000). What is a Professional Service? A Conceptual Review and Bi-National Investigation. Journal of Services Marketing, 14 (1), March.
 41. Tuomi, I. (2002). Networks of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 42. von Hippel, E. (1988). The Sources of Innovation. New York: Oxford University Press.
 43. Von Nordenflycht, A. (2010). What is a professional service firm? Toward a theory and taxonomy of knowledge-intensive firms. Academy of Management Review, 35 (1).
 44. Webster, E. (2002). Market-Driven Management: How to Define, Develop, and Deliver Customer Value. New Jersey: John Wiley&Sons, 69.
 45. Węgrzyn, G. (2013). Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy - studium komparatystyczne. Oeconomia Copernicana.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu