BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Purczyński Jan (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek
Fitting Theoretical Distributions to Empirical Distributions of Return on Selected Stock Exchange Indices and Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 59-70, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Stopa zwrotu akcji, Indeks giełdowy, Testy zgodności rozkładów
Stock rate of returns, Stock market indexes, Goodness-of-fit tests
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem publikacji jest zbadanie metody aproksymacji empirycznych rozkładów stóp zwrotu z akcji za pomocą rozkładu Gaussa i Laplace'a oraz propozycji modyfikacji ocen parametrów położenia i skali wyznaczonych w tym celu za pomocą metody największej wiarygodności (MNW). Metoda badania - W publikacji wykonano aproksymację empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów i spółek na GPW w Warszawie z wykorzystaniem rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace'a. Wychodząc z parametrów rozkładu wyznaczonych MNW, zmieniano wartość oszacowania parametru skali oraz parametru położenia. Jako kryterium przyjęto minimalną wartość statystyki testów zgodności rozkładu: chi-kwadrat, Kołmogorowa oraz Kołmogorowa-Lillieforsa. Wynik - Uzyskano lepsze dopasowanie rozkładów teoretycznych do danych empirycznych, niż w przypadku oszacowań parametrów wyznaczonych MNW. Oryginalność/Wartość - Proponowana metoda zwiększa liczbę przypadków pozytywnego wyniku testu χ 2 przy modelowaniu rozkładem normalnym empirycznych rozkładów stóp zwrotu indeksów giełdowych i spółek.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to examine the methods of approximation of empirical distributions of stock return rates using the Gaussian and Laplace distributions, and to propose modification of the evaluation of location and scale parameters determined for that purpose by means of the Maximum Likelihood Method (MLM). Methodology - As a part of the research, the approximation of empirical distributions of return rates on selected Warsaw Stock Exchange indices and companies was performed using the Gaussian and Laplace distributions. Starting from the distribution parameters obtained through MLM, the value of estimation of scale and location parameters was changed. As a criterion, the minimum value of goodness of fit test statistic was adopted for the following distributions: chi-square, Kolmogorov and Kolmogorov-Lilliefors. Findings - Much better fit of theoretical distributions to empirical data was obtained compared to estimations of the parameters obtained through MLM. Originality/Value - The proposed method increases the number of cases of a positive result of χ 2 test for modeling empirical distributions of return rates on selected stock exchange indices and companies with the normal distribution.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarz-Okrzyńska, K. (2016). Wykorzystanie funkcji Laplace'a do modelowania rozkładu stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek. Rozprawa doktorska. Szczecin: WZiEU US.
  2. Domański, Cz., Pruska, K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne. Warszawa: PWE.
  3. Fisz, M. (1969). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.
  4. Kotz, S., Kozubowski, T.J., Podgórski, K. (2001). The Laplace Distribution and Generalizations. A Revisit with Applications to Communications, Economics, Engineering and Finance. Boston: Birkhauser.
  5. Krysicki, W., Bartos, J., Dyczka, W., Królikowska, K., Wasilewski, M. (1995). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II. Statystyka matematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu