BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński), Tarczyńska-Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie.
Analysis of the Fundamental Power for Companies in Developer Sector Listed on the WSE
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 7-20, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Przedsiębiorstwo deweloperskie, Siła fundamentalna, Rynek nieruchomości, Spółki giełdowe
Development company, Fundamental strength, Real estate market, Stock market companies
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena siły fundamentalnej spółek deweloperskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem pośrednim jest określenie sytuacji w sektorze deweloperskim oraz koniunktury na rynku nieruchomości w badanym okresie. Metodologia badania - W badaniu wykorzystano koncepcję siły fundamentalnej spółek, a do jej pomiaru odpowiednio skonstruowane wskaźniki siły fundamentalnej (WSF). W sposób syntetyczny odniesiono się do sytuacji w sektorze deweloperskim i na rynku nieruchomości. Dane do analizy pochodziły z Notoria Serwis, WGPW oraz z GUS. Badanie obejmowało lata 2011-2015. Wynik - W wyniku analizy zrealizowano postawione cele badawcze. Zastosowanie koncepcji siły fundamentalnej i jej pomiaru umożliwiło w sposób syntetyczny na odniesienie się do analizowanej problematyki. Badanie potwierdziło dysproporcje występujące w tym zakresie. Oryginalność/Wartość - Przeprowadzone badanie wpisuje się w obszary implementacji siły fundamentalnej i jej pomiaru w procesie analizy i oceny sektora deweloperskiego i wskazuje na utylitarny charakter koncepcji siły fundamentalnej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main goal of the paper is assessment of the fundamental strength (power) for developers companies listed on the Warsaw Stock Exchange. An intermediate goal is also to determine the situation in the developers sector and the situation on the real estate market in the period considered. Methodology of the study - In the study was used the concept of the fundamental strength of the companies, and to its measurement the adequately constructed the fundamental strength indicators (FPI). The Authors in synthetic way referred to the situation in the developers sector and real estate market. The data for the analysis came from Notoria Serwis 2016, WGPW and GUS. The study covered the years 2011-2015. Result - As a result of the analysis, the research objectives were met. The application of the fundamental strength concept and its measurement has made it possible in synthetic way refers to the analyzed problem. The study confirmed the disparities in this regard. Originality/Value - The research falls into the areas of implementation of the fundamental force and its measurement in the process of analysis and evaluation of the developers sector and points to the utilitarian character of the fundamental strength concept.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bełej, M., Cellmer, R. (2014). The effect of macroeconomics factors on changes in real estate prices - response and interaction. Acta Scientarium Polonorum. Oeconomia, 13 (2), 5-16.
 2. Batóg, B., Foryś, I. (2016). Badanie aktywności deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem metody analogii czasowo-przestrzennych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 1 (949), 71-88.
 3. Bryx, M. (2007). Rynek nieruchomości. - System i funkcjonowanie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 4. Foryś, I. (2010). Apartment Price Indices on the Example of Cooperative Apartments Sale Transaction. Folia Oeconomica Stetinensia, 2, 9 (17), 72-82.
 5. Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 6. Foryś, I. (2015). Development potential evaluation of regional real estate markets using GIS tool. W: A. Muczyński (red.), Real Estate Management: Spatial analysis supported by GIS tools (s. 16-38). Zagreb: Croatian Information Technology Society.
 7. Foryś, I., Kokot, S., Putek-Szeląg, E. (2006). Aspekty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomościami. W: J. Hozer (red.), Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami (s. 60-101). Szczecin: KEiS Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Gierałtowska, U., Putek-Szeląg, E. (2015). Inwestowanie pośrednie na rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 159-171.
 9. Hozer, J. (red.) (2008). Kryzys giełdowy a rynek nieruchomości. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. Kanak, E. (2014). Identyfikacja i ocena strategii rynkowych deweloperów na wrocławskim rynku nieruchomości mieszkaniowych. Nauki o Zarządzaniu Management Science, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2 (19), 74-85.
 11. Kokot, S., Bas, M. (2015). The Comparative Analysis of Asking and Traded Price Indices in Different Floor Area Subsegments of the Residential Property Market. Real Estate Management and Valuation. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 23 (3), 14-25.
 12. Mikołajewicz, G. (2010). Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Pobrano z: http://www.wbc.poznan.pl/ Content/161923/S4225GrzegorzMikołajewicz.pdf).
 13. Notoria Serwis (2016). Raport roczny za 2016 rok. Pobrano z http://www.bankier.pl/wiadomosc/NOTORIA-SERWIS- Raport-roczny-za-2016-rok-7518297.html.
 14. Peiser, R.B., Frey, A.B. (2003). Professional Real Estate Development. Washington D.C.: The Urban Land Institute.
 15. Prajsnar, A. (2016). Deweloperska ruletka trwała aż 20 lat. Pobrano z: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Deweloperska- ruletka-trwala-az-20-lat-7368419.html (6.11.2016 ).
 16. Putek-Szeląg, E. (2013). Rynek nieruchomości rolnych w województwie zachodniopomorskim na tle kraju. W: J. Hozer, W. Kuźmiński (red.), Analiza i diagnoza rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim (s. 74-83). Szczecin: IADiPG.
 17. Raport UOKiK (2014). Raport z badania rynku budownictwa mieszkaniowego - rynek pierwotny. Warszawa: UOKiK, marzec 2014.
 18. Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013). Metody WAP i ich wykorzystanie w definiowaniu wskaźnika siły fundamentalnej (WSF) - aspekty teoretyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 616. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 29, 209-216.
 19. Tarczyński, W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, 3, 275-300,
 20. Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.
 21. Tarczyński, W., Foryś, I. (2003). Rentowność inwestycji w nieruchomości i na rynku kapitałowym. W: J. Hozer (red.), Rynek nieruchomości Pomorza Zachodniego - stan i perspektywy (s. 11-18). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, IADiP, M-EXPO.
 22. Trojanowski, D. (2004). Kim jest deweloper? Cz. 2. Nieruchomości C.H. Beck, 2.
 23. Ustawa (1994). Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Dz.U. 2000, nr 80, poz. 903 z późn. zm.
 24. Ustawa (2011). Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dz.U. 2011, nr 232, poz. 1377.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu