BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński), Tarczyńska-Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Tarczyński Paweł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Title
Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The Scoring Method of Determining the Sectoral Fundamental Power Index on the Example of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 21-31, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Analiza fundamentalna, Siła fundamentalna
Capital market, Fundamental analysis, Fundamental strength
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem opracowania jest przedstawienie prostej metody identyfikacji sektora wiodącego na rynku kapitałowym. Metodologia - Scoringowa metoda identyfikacji sektora wiodącego bazuje na idei konstrukcji wskaźnika siły fundamentalnej. W proponowanej metodzie zastosowano podejście scoringowe. W budowie miernika zostały wykorzystane wybrane czynniki fundamentalne. Metoda ta wykorzystuje elementy analizy fundamentalnej oraz wielowymiarowej analizy porównawczej. Wynik - W opracowaniu zweryfikowano praktyczną użyteczność metody. Badanie przeprowadzono dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2010. Oryginalność/Wartość - W artykule zaproponowano prostą metodę określania sektora wiodącego. Metoda uwzględnia informacje o sile fundamentalnej spółek tworzących sektor oraz o liczbie spółek wchodzących w skład danego sektora. Jest to nowa propozycja zarówno w obszarze zaproponowanej metodologii, jak i praktycznego badania związanego z poszukiwaniem sektora wiodącego na rynku kapitałowym z wykorzystaniem elementów analizy fundamentalnej i metod wielowymiarowej analizy porównawczej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main goal of the paper is to present a simple method of identifying the leading sector on the capital market. Methodology - The scoring method of determining the leading sector is based on the idea of construction the fundamental power index. The proposed method uses the scoring approach. In the construction of the meter were used a selected fundamental factors. This method uses an elements of fundamental analysis and multidimensional comparative analysis. Findings - In the paper was verified the practical useful of the proposed method. An analysis was done for companies listed on the WSE. The research cover the period of time 2006-2010. Originality/Value - In the paper was proposed the simply method of determining the leading sector. The method included an information of fundamental power for companies forming the sector and number of companies included in given sector. It is a new proposition in the field of useful for proposed methodology and the practical way of research for determining the leading sector on the capital market with the use of elements of fundamental analysis and multivariate analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnold, G. (2010). Inwestowanie w wartość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Blajer-Gołębiewska, A. (2012). Stock exchanges indices and abnormal returns in the crisis condition. Journal of International Studies, 5 (2), 9-17.
 3. Blajer-Gołębiewska, A. (2014). Corporate Reputation and Economic Performance: the Evidence from Poland. Economics and Sociology, 7 (3), 194-207.
 4. Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2014). Essentials of Investments, 10th ed. New York: Mc Grow-Hill.
 5. Graham, B. (2007). Inteligentny inwestor. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 6. Graham, B., Dodd, D. (2005). Security Analysis, 5th ed. New York-Toronto-London: Mc Grow-Hill.
 7. Hagstrom, R.G. (2007). Na sposób Warrena Buffeta. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 8. Mauldin, J.F. (2007). Reguły giełdy. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 9. Mrzygłód, U., Nowak, S. (2013). Stock exchanges go public. The case of Warsaw stock exchange. Journal of International Studies, 6 (2), 111-123. DOI: 10.14254/2071-8330.2013/6-2/10.
 10. Navellier, L. (2007). Mała książeczka o inwestowaniu w akcje wzrostowe. Warszawa: MT Biznes.
 11. Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013). Definition and nature of fundamental strengths. Actual Problems of Economics, 2 (1), 15-23.
 12. Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013). Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych). Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
 13. Tarczyński, W. (1994). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. I i II. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet".
 14. Tarczyński, W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, 3, 275-300.
 15. Tarczyński, W. (1995). Wielowymiarowa analiza porównawcza na giełdzie papierów wartościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 6. Materiały i Konferencje, 171-190.
 16. Tarczyński, W., Hozer J., Gazińska M., Wawrzyniak, K. (1995b). Analiza fundamentalna na giełdzie papierów wartościowych. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie.
 17. Tarczyński, W., Łuniewska, M. (2004). Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu