BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konarzewska Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w latach 2009 - 2015 : analizy branżowe.
Market Risk of Investments on Warsaw Stock Exchange 2009-2015 : Trade Sectors Analysis
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 33-46, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Ryzyko inwestycyjne, Portfel inwestycyjny, Analizy głównych komponentów, Miernik ryzyka (VaR)
Investment risk, Investment portfolio, Principal Component Analysis (PCA), VaR method
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy podjęto temat analizy ryzyka rynkowego inwestycji w akcje w ujęciu branżowym. Analiza przeprowadzona została na podstawie kształtowania się wartości indeksów branżowych: 11 indeksów sektorowych o charakterze dochodowym oraz 28 indeksów branżowych o charakterze cenowym. Przedmiotem zainteresowania była także współzależność liniowa stóp zwrotu z inwestycji w akcje spółek z różnych sektorów gospodarki oraz wyłonienie branż, w które warto inwestować. Metodologia badania - Wyznaczono wartości klasycznych miar ryzyka i miar zagrożenia dla różnych sektorów gospodarki, wykorzystując dane o tygodniowych stopach zwrotu z indeksów. Dynamikę siły współzależności rynku giełdowego badano, wykorzystując miarę stopnia uwarunkowania macierzy kowariancji. Zastosowana została metoda głównych składowych (Principal Component Analysis - PCA), pozwalająca na redukcję czynników ryzyka do kilku opisujących nie mniej niż 75% zmienności stóp zwrotu z indeksów branżowych. Przedstawiono składy optymalnych portfeli indeksów przy kryterium minimalizacji ryzyka inwestowania mierzonego za pomocą wariancji stopy zwrotu, VaR (Value-at-Risk), CVaR (Conditional Value-at-Risk) oraz maksymalizacji użyteczności. Do konstrukcji portfeli wykorzystano metodę symulacji historycznej oraz dane dla okresu 6.01.2012-26.08.2016. Wynik - Zbadano siłę współzależności rynku - silna współzależność była obserwowana zwłaszcza w okresach spadkowych. Wyróżnione w portfelach "optymalne" branże to przemysły: chemiczny, farmaceutyczny, materiałów budowlanych, oraz usługi: energetyczne, hotele i restauracje, informatyczne. Oryginalność/Wartość - Oryginalność pracy polega na przeprowadzeniu badania empirycznego, w którym, obok klasycznego statystycznego podejścia do analizy ryzyka rynkowego i analizy portfelowej zaproponowano także badanie siły współzależności rynku giełdowego z wykorzystaniem stopnia uwarunkowania macierzy kowariancji stóp zwrotu z indeksów sektorowych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper considers market risk of investments on stock exchange distinguishing different trade sectors. We have analyzed branch indexes behaviour: 11 defined as indexes of income and 28 defined as price indexes. The subjects of interest were also collinearity of rates of return and distinguishing economy branches possibly preferable for investors. Design/Methodology/approach - The risk of investments is measured on the base of weekly data on rates of return, classical volatility measures, quantile measures: VaR (Value-at-Risk) and CVaR (Conditional Value-at--Risk).We compare investment risk for different economy sectors and examine the properties of the covariance matrix of rates of return, presenting dynamics of the condition index. Principal component analysis (PCA) was conducted to determine the number of orthogonal components describing the total market risk in at least 75%. The work is accomplished by the results of portfolio analysis based on historical simulation for different optimization criteria, including minimization of risk and maximization of utility. Findings - Analyzing the dynamics of covariance matrix condition index it was found that strength of relationships among rates of return is greater in the periods when all indexes decline comparing with the periods of growth. Our choice of "optimal" branches is the following: chemical, pharmaceutical and building materials industries as well as power engineering, informatics, hotel and restaurant services. Originality/Value - The empirical research was conducted in which apart from classical approach to risk analysis and portfolio optimization we propose to measure of strength of stock market collinearity and its dynamics applying covariance matrix of branch indexes rates of return condition index and PCA.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jajuga, K. (red.) (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Jorion, P. (2001). Value at Risk, 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
  3. Kijek, A. (2013). Ryzyko sektorowe przemysłu przetwórczego. Modelowanie i ocena. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  4. Konarzewska, I. (2012). Niepewność i ryzyko rynkowe inwestycji w akcje. Studium metodologiczno-empiryczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  5. Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Morrison, D.F. (1990). Wielowymiarowa analiza statystyczna. Warszawa: PWN.
  7. Trzaskalik, T. (red.) (2006). Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. Warszawa: PWE.
  8. Trzpiot, G. (red.) (2010). Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu