BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skudlarski Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Chibowski Piotr (Politechnika Warszawska), Izdebski Waldemar (Politechnika Warszawska), Makarchuk Oksana (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev), Krygul Roman (Lviv National Agrarian University, Dublyany, Ukraina), Zaika Svetlana Aleksandrovna (Kharkiv Petro Vasilenko National Technical University of Agriculture, Ukraina), Zając Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie)
Title
Przemiany w wyposażeniu technicznym gospodarstw rolnych na Ukrainie w latach 2000-2015
Changes in the Technical Equipment of Agricultural Enterprises in Ukraine in the Period of 2000-2015
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 182-194, tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Gospodarstwa rolne, Mechanizacja rolnictwa
Arable farm, Agricultural mechanization
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Celem opracowania jest analiza zmian stanu wyposażenia ukraińskiego rolnictwa w wybrane środki mechanizacji do produkcji roślinnej w latach 2000-2015. Analizy ograniczono do ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, maszyn do zbioru ziemniaków i buraków cukrowych. W przygotowaniu opracowania wykorzystano materiały statystyczne Państwowej Służby Statystyki Ukrainy (UKRSTAT) oraz dostępną literaturę przedmiotu. Przemiany jakie nastąpiły w rolnictwie Ukrainy spowodowały znaczne uszczuplenie bazy technicznej przedsiębiorstw rolnych. Jednocześnie znacznie wzrosła powierzchnia UR przypadająca na ciągniki rolnicze oraz powierzchnia upraw w przeliczeniu na jedną maszynę do zbioru. Istotnym problemem z którym boryka się ukraińskie rolnictwo jest znaczne zużycie techniczne, moralne i ekonomiczne parku ciągnikowo-maszynowego w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was the analysis of the change in the equipment of Ukraine's agriculture in selected means of mechanization of plant growing in the period of 2000-2015. The analysis is limited of tractors, combine harvesters, machines for harvesting potatoes and sugar beet. By preparing the article, data of the State Statistics Service of Ukraine was used, as well as available publications. The changes that have occurred in the agriculture of Ukraine caused significant on depletion of the technical base of agricultural enterprises. At the same time, the area of agricultural land for one tractor and the sown area for one machine increased significantly. One of the important problems facing the Ukrainian agriculture is considerable technical, moral and economical wear and tear of the machinery and tractor fleet in households and enterprises. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dzun, W., Tereszczuk, M. (2011). Rolnictwo Ukrainy w procesie przemian systemowych. Wieś i Rolnictwo 3 (152), 49-66.
 2. Halanets, W.W. (2014). Problemy rozwoju polityki rolnej w warunkach kryzysu na Ukrainie. Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia nr 8,191-198.
 3. Jakovenko, V.P. (2004). Rozvitok materialno tehnichnoj bazy APK. Visnik Agrarnoj Nauki 4, 45-49.
 4. Luchka, O. (2016). 5 najbilshyh agrokompanij Ukrainy za rozmirom zemelnogo banku. Pobrano luty 2017 z: http://lb.ua/economics/2016/01/13/325366_5_naybilshih_agrokompaniy_ukraini.html.
 5. Pugachov, M. (2002). Evolucja struktury silkohospodarskih predprijemstv. Pobrano luty 2017 z: http://irbisnbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64.exe?.
 6. Repin, K. (2012). Hto hospodaruje na zemli, a hto ochikuje rinku, chtob spekulnuty. Zemlevporjadnyj Visnik Nr 1 Pobrano luty 2017 z: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64.exe?.
 7. Sarna, A. (2014). Transformacja ukraińskiego rolnictwa: od kołchozów do agroholdingów. Pobrano luty 2017 z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-02-07/transformacja-ukrainskiego-rolnictwaod-kolchozow-do.
 8. Satir, L.M. (2013). Organizacijno-ekonomichni aspekty formuvania materialno-tehnichnoj bazy silskohopodarskih pidprijenstv. Agrosvit 3, 6-10.
 9. Skotsyk, V.E (2013). Tehnichne zabezpechenija silskogospodarskih tovarovyrybnikiv: suchasnyj stan ta problemy vyrishenija. Ekonomika ta upravlinija APK 10, 56-60.
 10. UKRSTAT: Agriculture of Ukraine. Statistical Yearbook (wydania 2008-2016).
 11. Zaharchuk, O.V. (2014). Problemy materialno-tehnichnogo zabezpechenija silkohospodarskih pidprijenstv Ukrainy. Ekonomika APK 7, 92-99.
 12. Zastavska, L.P. (2014). Reformuvanija agarnogo sektora ta prijniata zasadnichyh normativnyh aktiv u sferiiagrarnogo zakonavstva (1990-2003 RR). Aktualni Problemy Derzavy i Prava Nr 73, 400-407 Pobrano luty 2017 z: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_73_66.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu