BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Strategia rozwoju powiatu chodzieskiego jako instrument kreacji wizerunku
The Strategy of the Social and Economic Development of Chodzież County as the Instrument of Creating Positive Image
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 134-145, rys., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Strategia rozwoju regionalnego, Rozwój, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, Wizerunek miasta
Regional development strategy, Development, Local development, Regional development, City image
Note
JEL Classification: A11, A14.
streszcz., summ.
Country
Powiat chodzieski
Chodzież County
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie strategii rozwojowej powiatu chodzieskiego i jej wpływu na wizerunek powiatu, a także próba oceny skuteczności tego instrumentu w kreacji wizerunku. Celem głównym Strategii, a zarazem najbardziej ogólnym i perspektywicznym jest dążenie samorządu do osiągnięcia odpowiedniego stanu powiatu zdefiniowanego w społecznie wykreowanej wizji jego rozwoju. W artykule zostały przedstawione badania przeprowadzone wśród mieszkańców powiatu chodzieskiego dotyczące najważniejszych społecznie obszarów tematycznych, do których cele strategiczne powinny się odnosić. Opisane cele strategiczne, a także ich wpływ na przyszły wizerunek powiatu. Strategia jest projekcją przyszłości zadeklarowanej w wizji i w wywodzących się z niej celach, do urzeczywistniania, których samorząd powiatowy, w partnerstwie z innymi podmiotami będzie dążył, podejmując określone sposoby działania wyznaczone w misji i scenariuszu realizacyjnym Strategii oraz dokonując przekształceń obecnego stanu powiatu w oczekiwany. Podjęta zostanie próba oceny strategii jako instrumentu kreacji wizerunku powiatu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the strategy of Chodzież county and its influence on the county's development, as well as to attempt to assess the effectiveness of this instrument in creating a positive image. The main aim of the strategy, which is very general and perspective-based, is the local authorities' eagerness to achieve the county's development position which can be socially accepted. In the article, a survey is presented, which was carried out among the county's citizens and involves the most vital thematic areas to which the strategic goals should apply. There is also a description of the strategic goals and their influence on the county's image. The strategy is a projection of the future which was declared with vision and clear goals. The local authorities will endeavor to fulfill the goals together with other issues by taking certain actions previously appointed in the mission and realization scenario of the strategy, as well as by transforming the county's present condition into one which is sought after. There will also be an attempt to assess the strategy as an instrument of creating a positive image of the county. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagadziński S.L. (1994), Lokalna polityka gospodarcza, UMK, Toruń.
 2. Cenker E.M. (2000), Public relations, WSB, Poznań.
 3. Domański R. (red.) (1995), Strategie rozwoju wielkich miast, PAN Biuletyn, Zeszyt 169, Warszawa.
 4. Dybała A., Korenik S. (2010), Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 5. Obłój K. (2001), Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Olszewska J. (2001), Podstawy informacyjne i metody kreowania wizerunku gmin, "Marketing i Rynek", nr 6.
 7. Wysocka E., Koziński J. (2000), Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa, Difin, Warszawa.
 8. Żyminkowski T. (2003), Kształtowanie wizerunku banku, Wyd. AE, Poznań.
 9. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/wstepneszacunki-produktu-krajowego-brutto-wedlug-wojewodztw-w 2014-r-,4,3.html.
 10. http://powiat-chodzieski.pl/index.php?cmd=13.
 11. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-wprzekroju-terytorialnym-w-2015-r-,7,12.html
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu