BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafrańska Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Świadomość młodzieży akademickiej na temat rolnictwa
The Awareness of Academic Youth on Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 195-205, tab., bibliogr. 32 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Rolnictwo, Młodzież
Agriculture, Youth
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Celem pracy jest ocena poziomu świadomości rolniczej młodzieży akademickiej z woj. małopolskiego oraz określenie wybranych czynników determinujących ten poziom. Ich znajomość może stanowić podstawę działań różnych podmiotów, które przyczynią się do wzrostu świadomości rolniczej młodego pokolenia. Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania były informacje pierwotne uzyskane z badań własnych, przeprowadzonych metodą PAPI na grupie 436 studentów. Do pomiaru i oceny świadomości młodzieży na temat rolnictwa wykorzystano indeks świadomości rolniczej. Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość respondentów nie rozumie roli rolnictwa, którą odgrywa ono w gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Determinantami poziomu świadomości rolniczej w grupie studentów były płeć oraz miejsce zamieszkania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work is to assess the level of agricultural awareness of academic youth and to pinpoint selected factors determining this the level. Being familiar with these determinants might serve as the basis for taking some actions by various entities which contribute to the increase in the agricultural awareness of the young generation. The main source of the data used for the analyses and applications was the primary information obtained from personal research. The research was done by using PAPI method on the group of 436 students. In order to measure and evaluate the youth awareness on agriculture the index of agricultural awareness was used. The findings of the studies indicate that the level of agricultural awareness of academic youth on the role in economy, society and environment is low. The determinants of agricultural awareness among students were gender and abode. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. (2014). Pobrane 31 stycznia 2017 z: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_12/fe749deb7e1414bf1c4afbc6548300f9.pdf.
 2. Birkenholtz, R.H. (1993). Pilot Study of Agricultural Literacy. Final Report. Pobrane 31 stycznia 2017 z: https://eric.ed.gov/?id=ED369890.
 3. Colbath, S.A., Morrish, D.G. (2010). What do college freshmen know about agriculture? An evaluation of agricultural literacy. NACTA Journal, 54(3), 14-17.
 4. Frick, M.J., Birkenholz, R.J., Machtmes, K. (1995). Rural and urban adult knowledge and perceptions of agriculture. Journal of Agricultural Education, 36(2), 44-53.
 5. Gołębiewska, B., Klepacki, B. (2005). Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolnych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 7, 457-464.
 6. Goryńska-Goldman, E., Ratajczak, P. (2010). Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(18), 41-48.
 7. Harris, C.R., Birkenholz, R.J. (1996). Agricultural literacy of Missouri secondary school educators. Journal of Agricultural Education, volume 37, number 2, 63-71. DOI: 10.5032/jae.1996.02063.
 8. Hess, A.J., Trexler, C.J. (2011). A qualitative study of agricultural literacy in urban youth: Understanding for democratic participation in renewing the agri-food system. Journal of Agricultural Education, volume 52, number 2, 151-162. DOI: 10.5032/jae.2011.02151.
 9. Kania, J. (2014). System wiedzy i informacji rolniczej w rolnictwie polskim. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 360, 55-62.
 10. Kołoszko-Chomentowska, Z. (2008). Wykształcenie ludności rolniczej jako determinanta rozwoju rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 67, 79-86.
 11. Kondratowicz-Pozorska, J. (2015). Wiedza społeczeństwa o roli rolników w kreowaniu zrównoważonego rozwoju (na przykładzie mieszkańców województwa zachodniopomorskiego). Roczniki Naukowe SERiA, tom XVII, zeszyt 3, 186-193.
 12. Kovar, K., Ball, A. (2013). Two Decades of Agricultural Research: A Synthesis in the Literature. Journal of Agricultural Education, volume 54, number 1, 167-178. DOI: 10.5032/jae.2013.01167.
 13. Kowalska, M., Niedziółka, A., Gorczyca, A., Ropek, D. (2008). Wiedza studentów agroturystyki UR w Krakowie o zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, 139-167.
 14. Krzyworzeka, A. (2001). Funkcjonowanie wiedzy rolniczej. E-mentor nr 3(40). Pobrane 31 stycznia 2017 z http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/848.
 15. Kukuła, K. (2012). Elementy statystyki w zadaniach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Mabie, R., Baker, M. (1996). The influence of experimental instruction on Urban elementary students' knowledge of the food and fiber system. Journal of Extension, 34(6). Pobrane 31 stycznia 2017 z: www.jeo.org.
 17. Meischen, D.L., Trexler, C.J. (2003). Rural elementary students' understanding of science and agricultural education benchmarks related to meat and livestock. Journal of Agricultural Education, 44(1), 43-55. DOI: 10.5032/jae.2003.01043.
 18. Piwowar, A. (2014). Drugi agregat agrobiznesu - rolnictwo. W: S. Urban (red.) Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka (s. 33-45). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 19. Podstawa programowa z komentarzem. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. (2012). Pobrane 31 stycznia 2017 z: www.reformaprogramowa.gov.pl
 20. Rilla, E.L., Desmond, D.J., Braverman, M.T., Ponzio, R.C., Lee, F., Sandlin, E., Kaney, C. (1991). Snapshots of current agricultural literacy programs. California Agriculture, 45(6), 6-7. DOI: 10.3733/ca.v045n06p6.
 21. Ruben, M., Blanco, A. (2010). Environmental awareness and paper recycling. Cellulose Chemistry and Technology 44(10), 431-449
 22. Special Eurobarometer 440. (2016). Europeans, Agriculture and the CAP. Report. Pobrane 30 kwietnia 2017 z: www.ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.../69759
 23. Strategia Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku. (2013). Warszawa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 24. Szkoły wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2014/2015. (2015). Opracowanie sygnalne -Nr 10, Kraków: Urząd Statystyczne w Krakowie.
 25. Szreder, M. (2004). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 26. Tuszyńska, L. (2013). Świadomość ekologiczna społeczności lokalnych. Oczekiwania a rzeczywistość. Rocznik Świętokrzyski, Ser. B - Nauki Przyr. 34, 149-160.
 27. Urban, S. (2014). Wstęp. W: S. Urban (red.) Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka (s. 11). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 28. Van Huylenbroeck, G., Vandermeulen, V., Mettepenningen, E., Verspecht, A. (2007). Multifunctionality of agriculture: A review of definitions, evidence and instruments. Living Reviews in Landscape Research, no. 3. Pobrane 31 stycznia 2017 z: http://www.livingreviews.org/lrlr-2007-3.
 29. Wearly, M., Frick, M.J., Shelhamer, C.V. (1999). Montana legislators' knowledge and perception of agriculture. NACTA Journal, 43(1), 31-37.
 30. Wilczyńska, A., Wittbrodt, M. (2012). Wiedza młodzieży akademickiej o żywności genetycznie modyfikowanej i jej postawy wobec tego zagadnienia. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 73, 16-22.
 31. Wilkin, J. (2013). Rolnictwo - funkcje teraz i w przyszłości. Pomorski Przegląd Gospodarczy. Pobrane 31 stycznia 2017 z: http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/rolnictwo-funkcje-teraz-i-w-przyszlosci.
 32. Williams, D.L. (1991). Focusing agricultural education research: Strategies for the professor. Journal of Agricultural Education, 32(3), 17-22. DOI: 10.5032/jae.1991.03017.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu