BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajner Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Wahania koniunkturalne na światowym i polskim rynku odtłuszczonego mleka w proszku w latach 2004-2016
Cyclical Changes of Situation on the World and Domestic Markets of Skimmed Milk Powder
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 206-215, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Mleczarstwo, Rynek mleka, Cykl koniunkturalny, Ceny żywności
Dairy, Milk market, Business cycles, Food prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działalność gospodarcza charakteryzuje się wahaniami koniunkturalnymi. Cykle koniunkturalne mogą dotyczyć całej gospodarki, jak i konkretnych sektorów. Mleczarstwo jest branżą, która ma duże znaczenie w polskim i światowym sektorze rolno-żywnościowym. Polskie mleczarstwo przeszło głębokie przemiany strukturalne i modernizacyjne. Po akcesji do UE nastąpiło silne powiązanie rynku krajowego, unijnego i światowego. Polska dysponuje nadwyżką mleka surowego (ok. 20%), która jest eksportowana, co skutkuje silnym uzależnieniem od sytuacji cenowej na międzynarodowym rynku. Analiza krajowego i światowego rynku chudego mleka w proszku potwierdziła, że wahania koniunkturalne są analogiczne, a ceny krajowe i światowe są silnie skorelowane. Wiedza na temat charakterystyki wahań koniunkturalnych ma utylitarny charakter, gdyż podmiotom branży umożliwia zarządzanie ryzykiem, a administracji przygotowanie efektywnych instrumentów polityki interwencyjnej. (abstrakt oryginalny)

Economic activities are featured with certain cycles. The cycles can concern the whole economy as well as particular sectors. The dairy industry is one of the branches that are of high importance in Polish and the world as regards food sector. Polish dairy industry faced deep structural changes and modernisation. After the accession to the EU domestic market is strongly linked to both the EU and the world markets. The production in Poland exceeds consumption by ca 20%. The surplus is exported, which ties up the situation on the domestic market with the situation on international markets. Conducted analysis of the domestic and the world markets of milk skimmed powder showed parallel fluctuations. Domestic prices and the prices on the world markets are strongly correlated. The knowledge on the characteristics of those fluctuations allows stakeholders for a proper risk management as well as elaboration of suitable policy options by government administration. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chechelski, P. (2005). Zasięg procesów globalizacji w Polskim przemyśle cukrowniczym. Komunikaty Ekspertyzy Raporty, 506. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 2. FAO (2016). FAO World Outlook, Biannual Report On Global Food Markets. Pobrano 17 stycznia 2017 z: www.fao.org/3/a-I5703E.pdf.
 3. Figiel, S., Hamulczuk, M., Klimkowski, C. (2012). Metodyczne aspekty zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych, Komunikaty Ekspertyzy Raporty, nr 559, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 4. Hamulczuk, M. (2011). Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych, PW 2011-2014, nr 10, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 5. Peltzman, S. (2000). Prices rise faster than they fall. Journal of Political Economy, 108(3), 466-502.
 6. Rynek Mleka. Stan i perspektywy (2007), nr 33 IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 7. Rynek Mleka. Stan i perspektywy (2012), nr 43 IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 8. Rynek Mleka. Stan i perspektywy (2016), nr 51 IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 9. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004). Ekonomina, tom 2, PWN, Warszawa.
 10. Seremak-Bulge, J. (red.), Grochowska, R., Baer-Nawrocka, A., Kiryluk-Dryjska, E., Szajner, P. (2012). Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych, Nr 34, PW 2005-2009, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Seremak-Bulge, J. (red.), Świetlik, K., Szajner, P., Hryszko, K. (2005). Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005, nr 21, PW 2005-2009, IERiGŻ-PIB Warszawa.
 12. Smoleński, Z. (2003). Zmiany handlu artykułami mleczarskimi po wejściu Polski do Unii Europejskiej, W: Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 13. Smoleński, Z., Seremak-Bulge, J. (1994). Proces dostosowawczy w przetwórstwie mleka, IERiGŻ, Warszawa.
 14. Stańko, S. (red.), Seremak-Bulge, J., Dybowski, G., Pasińska, D., Roman, M., Zawadzka, D. (2016). Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju, nr 31, PW 2015-2019, IERGŻ-PIB, Warszawa.
 15. Sznajder, M. (1999). Ekonomia mleczarstwa, AR Poznań, Poznań.
 16. X-12-ARIMA Reference Manual (2011). Washington: US Census Bureau. Pobrane 20 stycznia 2016 z: http://www.census.gov/ts/x12a/v03/x12adocV03.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu