BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trippner Paweł (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Budżet miasta Garwolin w latach 2010-2013
Assessment of Budget Management in the City Garwolin during 2010-2013 Periods
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 271-285, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Keyword
Budżet miasta, Dochody budżetowe, Kondycja finansowa
Municipal budget, Budget revenue, Financial condition
Note
summ.
Country
Garwolin
Abstract
Obszarem zainteresowania niniejszego opracowania jest rola, zadania oraz ich realizacja przez gminy, które są podstawowym elementem samorządu terytorialnego w Polsce. Realizowanie zadań, jakie są na gminy nakładane przez przepisy prawa odbywa się poprzez konstruowanie oraz wykonywanie budżetów samorządowych. Celem badawczym artykułu jest próba oceny sytuacji finansowej miasta Garwolin w latach 2010-2013. Wykorzystane do tego zostały podstawowe miary statystyczne, takie jak: wskaźniki struktury oraz indeksy dynamiki w zakresie analizy dochodów budżetowych, a także miary finansowe, takie jak: wskaźnik samodzielności dochodowej oraz nadwyżki operacyjnej, dzięki którym możliwa jest ocena sytuacji finansowej miasta oraz panujących w tym zakresie tendencji. (fragment tekstu)

At the time of the introduction of the reforms of the local government in 1990, the municipality started functioning. They are a key element of local government in Poland. Their task is to conduct local fiscal policy and execution, imposed on them their own and commissioned tasks. The main purpose of the submitted article is classification of communities' incomes, as sources of fulfillment of their tasks, indicators, used to assess the financial condition of municipalities and the analysis of the structure and dynamics of city Garwolin incomes and level of its income independence and operating surplus. The study hypothesis was put into the research, according to which in the period 2010-2013 the growth of income and the level of income independence of the city Garwolin have been characterized by a positive trend. There is an attempt of it's verification by using ratios, presented in the methodological part of the article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borodo A. (2003), Polskie prawo finansowe, zarys ogólny, Dom Organizatora TNOiK Toruń.
 2. Borodo A. (2006), Samorząd Terytorialny system prawno-finansowy, Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 3. Brdulak J., Kłopotek A. (2008), Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych, SGH, Warszawa.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2007), Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, PWN, Warszawa.
 5. Jędrzejewski L. (2007), Gospodarka Finansowa samorządu terytorialnego w Polsce wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz.
 6. Kosiedowski W. (red). (2005), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 7. Mackiewicz M., Malinowska-Maciąg E. (2007), Budżet i finanse - poradnik dla samorządowców, Wydawnictwo MINICIPIUM, Warszawa.
 8. Ofiarski Z., Mokrzyc M., Rutkowski B. (2008), Reforma samorządu terytorialnego, t. I, Zachodnie Centrum Organizacji, Szczecin-Zielona Góra.
 9. Owsiak S. (2008), Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 10. Patrzałek L. (red). (2007), Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, WSB, Poznań-Wrocław.
 11. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (2008), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Piotrowska-Marczak K. (2009), Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.
 13. Poniatowicz M. (2005), Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 14. Słobodzian B. (2006), Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 15. Sobczyk M. (2006), Statystyka aspekty praktyczne i teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 16. Strzelecki Z. (2008), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Sułkowski Ł., Marjański A.J. (2009), Firmy rodzinne: jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 18. Zawora J. (2008), Samodzielność finansowa samorządu gminnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 19. www.demografia.stat.gov.pl.
 20. www.garwolin.pl.
 21. www.mf.gov.pl.
 22. www.nbp.pl.
 23. www.sejm.gov.pl.
 24. www.umgarwolin.bip.e-zeto.eu.
 25. Ustawa Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami.
 26. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami.
 27. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966, z późniejszymi zmianami.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu