BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzeganek-Więcek Brygida (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)
Title
Czynniki stymulujące przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu
Factors that Stimulate Survival and Development of a Company in Turbulent Environment
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 85-90, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Nieustanny rozwój organizacji
Keyword
Elastyczność organizacji, Zarządzanie wiedzą, Otoczenie biznesu
Organisational flexibility, Knowledge management, Business environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma charakter problemowo dyskusyjny w zakresie czynników stymulujących przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa w warunkach turbulentnego otoczenia. Pod dyskusję poddany został problem czy wiedza gromadzona w przedsiębiorstwie o klientach, konkurentach i sytuacji w otoczeniu jest czynnikiem proaktywnym i prorozwojowym, prowadzącym do uelastycznienia działalności przedsiębiorstwa. Zmieniające się w sposób nieprzewidywalny otoczenie nieustannie weryfikuje teorię funkcjonowania przedsiębiorstwa, która jest sumą wiedzy o firmie i jej otoczeniu. Do pilotażowych badań zaprezentowanych w opracowaniu wykorzystano metodę wywiadów bezpośrednich z kierownictwem dziewięciu przedsiębiorstw. Udzielone odpowiedzi potwierdzają sformułowaną w pracy tezę. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses and discusses factors that stimulate survival and development of a company in turbulent environment. The following problem is discussed: Is knowledge collected in an enterprise (about clients, competition and environment) a proactive and progressive factor, leading to a more flexible company? Unpredictable environment is continuously verifying the theory of company operations, that is a compendium of knowledge about a company and its environment. Pilot study presented in this paper was conducted using direct interviews with leaders of nine companies. The results show that the answer to the question formulated above ought to be positive. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aranda D.A. (2013), Service Operations Strategy, Flexibility and Performance in Engineering Consulting Firms, International Journal of Operations & Production Management, Vol23, No11
 2. Castells M., (2008), Społeczeństwo sieci, Warszawa, PWN
 3. Castells M., (2005), [w:] Dracker P.F., The Role of Business in a Changing World, Harvard Business School Press
 4. Dalkir K., (2005) Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier, Amsterdam, London.
 5. Dąbrowski J, Koładkiewicz I, (2003), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce [w:] Wawrzyniak B, red., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa, WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 6. Edvinsson, L., Malone M, (2001) Kapitał intelektualny, Warszawa, PWN.
 7. Gerwin D. (2005), An Agenda for Research on the Flexibility of Manufacturing Processes "International Journal of Operations & Production Management", Vol.25, No 12
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., (2003) Systemy zarządzania wiedzą a efektywność innowacyjna przedsiębiorstw, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 2/22.
 9. Hackett B, (2000) Beyond Knowledge Management: New Ways to Work and Learn. The Conference Board Research Report.
 10. Harvey J., Lefebvre L. A., Lefebvre E., (1997), Flexibility and Technology in Services: a Conceptual Model, " International Journal of Operations & Production Management", Vol. 17, Issue 1
 11. Howard J., (2015) Managing More with Less, Butterworh-Heinemann
 12. Klassen, K. J., Rohleder, T. R, (2001) Combining Operations and Marketing to Manage Capacity and Demand in Services, "Service Industries Journal" Vol. 21.
 13. Kobyłko G., Morawski M., (2006), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Warszawa, Difin
 14. Kowalczyk A., Nogalski B., (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Warszawa, Difin
 15. Krupski, R., (2005), Elastyczność celów i strategii [w:] Krupski, R., Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu turbulentnym, Warszawa, wyd. PWE.
 16. Mroziewski M., (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje metody wartościowania i warunki jego rozwoju. Warszawa, Difin
 17. Probst, G., Raub S., Romhardt, K., (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 18. Stacy R., (2016), Strategic Management and Organisational Dynamic, Pitman Publishing
 19. Stankiewicz M.J, (2006), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Toruń, TNOiK
 20. Tucker R. (2009) Zarządzanie z przyszłością, Prószyński i S-ka SA.
 21. Wierzbołowski J, (2007), Unia Europejska wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa, Instytut Łączności
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu