BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurkiewicz Anna (The University of Rzeszow, Poland)
Title
Career Shaping of a Talented Employee
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 93-104, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Kierowanie karierą zawodową, Rozwój kariery zawodowej, Zarządzanie talentami
Professional career directed, Career development, Talent management
Note
summ.
Abstract
Contemporary career is perceived more like an individual's property, as opposed to the traditional understanding of an organization property or profession. The principal responsibility for its shape and conduct is taken over by an employee. It is interpreted primarily in a personal, subjective way. Career paths are created in time, space, which will be recognized by an individual as beneficial. Also, the career direction and the interpretation of its success have an individual dimension. This observation is particularly relevant for talented individuals who have a disproportionate impact on the organization performance. If they leave the organization, it poses a serious threat to its functioning and development. Talent management is interpreted primarily taking into account the organizational aspect. It is, therefore, important to build employees' relationships with the organization, which requires both strategic and individual perspective. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańka, A. (2005). Proaktywność a Tryby Samoregulacji. Podstawy Teoretyczne, Konstrukcja i Analiza Czynnikowa Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze. Poznań-Warszawa: Studio PRINT-B, Instytut Rozwoju kariery.
 2. Bańka, A. (2007). Psychologiczne Doradztwo Karier. Poznań: Print-B.
 3. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
 4. Baruch, Y. (2004). Transforming careers: from linear to multidirectional career paths Organizational and individual perspectives. Career Development International, 9(1), 58-73.
 5. Berger, L. A., & Berger, D. R. (2011). The Talent Management Handbook: Creating a Sustainable Competitive Advantage by Selecting, Developing, and Promoting the Best People. New York: McGraw-Hill.
 6. Bohdziewicz, P. (2008). Kariery Zawodowe w Gospodarce Opartej na Wiedzy (Na Przykładzie Grupy Zawodowej Informatyków). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Bohdziewicz, P. (2010). Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 39-56.
 8. Boudreau, J. W., & Ramstad, P. M. (2005). Talentship and the evolution of human resource management: From "Professional Practices" to "Strategic Talent Decision Science". Human Resource Planning Journal, 28(2), 17-26.
 9. Briscoe, J. P., & Hall, D. T. (2006). The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications. Journal of Vocational Behavior, 69, 4-18.
 10. Cheese, P., Thomas, R. J., & Craig, E. (2008). Talent Powered Organization. Strategies for Globalization, Talent Management, and High Performance. London-Philadelphia: Kogan Page.
 11. Chełpa, S. (2005). Samorealizacja talentów - możliwości i ograniczenia intrapersonalne. In S. Borkowska (Ed.), Zarządzanie Talentami (pp. 28-36). Warszawa: IPiSS.
 12. Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304-313.
 13. Conger, J. A., & Fulmer, R. M. (2003). Developing your leadership pipeline. Harvard Business Review, 81(12), 76-84.
 14. Cybal-Michalska, A. (2012). Kariera jako "własność" jednostki - rozważania teoretyczne nad definicyjnym credo. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 1, 193-203.
 15. De Vos, A., & Dries, N. (2013). Applying a talent management lens to career management: The role of human capital composition and continuity. The International Journal of Human Resource Management, 24(9), 1816-1831.
 16. Glińska-Neweś, A. (2010). Pozytywny potencjał organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa. In M. J. Stankiewicz (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do Użytecznej Teorii Zarządzania (pp. 37-52). Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora".
 17. Głowacka-Stewart, K., & Majcherczyk, M. (2006). Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań (Raport Badawczy E-0011-06-RR). Warszawa: The Conference Board. Retrieved from https://www.conference-board.org/pdf_free/report_zarzadzanieTalentami.pdf
 18. Greenhaus J. H., & Callanan G. A. (1994). Career Management. Fort Worth, TX: The Dryden Press.
 19. Hall, D. T. (1976). Careers in Organization. Santa Monica, CA: Goodyear.
 20. Hall, D. T. (2002). Careers In and Out of Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 21. Ingram, T. (2014). Organizacyjne uwarunkowania zarządzania talentami - próba operacjonalizacji. Organizacja i Kierowanie, 1(161), 163-175.
 22. Jabłoński, M. (2015). Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi. Talent jako czynnik sukcesu organizacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 60(3), 31-48.
 23. Mazurkiewicz, A., & Moczulska, M. (2013). Motywacja w kształtowaniu zaangażowania pracowników. In S. Flaszewska, S. Lachiewicz & M. Nowicki (Eds.), Społeczne i Organizacyjne Czynniki Rozwoju Przedsiębiorczości (pp. 248-257). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 24. Morawski, M. (2009). Zarządzanie Profesjonalistami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 25. Paauwe, J., & Boselie, P. (2005). HRM and performance: What's next? Human Resource Management Journal, 15(4), 68-83.
 26. Paauwe, J., & Richardson, R. (1997). Introduction special issue on HRM and Performance. International Journal of Human Resource Management, 8(3), 257-262.
 27. Pocztowski, A., & Miś, A. (2008). Istota talentu i zarządzania talentami. In A. Pocztowski (Ed.), Zarządzanie Talentami w Organizacji (pp. 36-62). Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 28. Reber, A.S., & Reber, E.S. (2008). Słownik Psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 29. Sękowski A., & Jurko M. (2010). Wybitne zdolności jako wymiar psychologiczny i pedagogiczny. In W. Limont, J. Dreszer & J. Cieślikowska (Eds.), Osobowościowe i Środowiskowe Uwarunkowania Rozwoju Ucznia Zdolnego. Tom I (pp. 11-31). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 30. Sillamy, N. (1994). Słownik Psychologii. Katowice: Wydawnictwo Książnica.
 31. Silzer, R., & Dowell, B. E. (Eds.) (2010). Strategy-Driven Talent Management. A Leadership Imperative. San Francisco: Jossey-Bass.
 32. Simonton, D.K. (2011). Exceptional talent and genius. In T. Chamorro-Premuzic, S. von Stumm & A. Furnham (Eds.), The Wiley-Blackwell Handbook of Individual Differences (pp. 635-655).NewYork: Wiley-Blackwell.
 33. Stec, M., Filip, P., Grzebyk, M., & Pierścieniak, A. (2014). Socio-economic development in EU member states - concept and classification. Engineering Economics, 259(5), 504-512.
 34. Sternberg, R. J. (1993). The concept of "giftedness": a pentagonal implicit theory. In G. R. Bock & K. Ackrill, (Eds.), The Origins and Development of High Ability (pp. 5-21). Chichester: John Wiley & Sons (Ciba Found. Symp. 178).
 35. Strykowska, M. (2002). Zawód-praca-kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współczesnych organizacji. In M. Strykowska (Ed.), Współczesne Organizacje. Wyzwania i Zagrożenia. Perspektywa Psychologiczna (pp. 15-34). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 36. Sullivan, S. E. (1999). The changing nature of careers: A review and research agenda. Journal of Management, 25(3), 457-484.
 37. Szewczuk, W. (Ed.) (1998). Encyklopedia Psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 38. Szewczuk, W. (Ed.) (1985). Słownik Psychologiczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu