BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piszczek Marzena (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Barriers for the Practical Use of Contemporary Management Methods in the Self-Government Sector
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 231-247, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Samorządność, Sprawność, Metody zarządzania
Self-government, Efficiency, Methods of management
Note
summ.
Abstract
In the 80s of the last century, for the whole public sector, due to its low efficiency, old and inefficient administration model begun to replace gradually through multiple used in business management methods. Polish local authorities realize that to achieve beneficial effects is not possible without a modern management system that can help to improve the efficiency and the performance of local government. In addition, we see a lot of changes in economic, social and global, which have the negative impact on the functioning of the local government, and in particular, on its financial situation. In a clash with the growing expectations of the local communities, it forces local authorities to undertake specific activities. The aim of the article is to present selected tools of contemporary management in the local government sub-sector, in particular multi - year financial planning, annual planning in the form of task-based budgeting, public-private partnership and internal management control and audit in context of legal and organizational barriers which influence the effectiveness of their use. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowik, M. (2013). Doskonalenie Systemu Zarządzania Finansami w Jednostkach Administracji Publicznej. Koncepcje, Metody, Techniki, Narzędzia, Instrumenty. Kraków-Legionowo: edu-Libri.
 2. Cenkier, A. (2015). Partnerstwo publiczno - prywatne w teorii i praktyce gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 881(118), 35-49.
 3. Cichocki, K. (2001). Wieloletnie Planowanie Finansowe. Warszawa: Municipium.
 4. Czekaj, M. (2015). Sytuacja samorządów u progu nowego etapu finansowania 2014-2020 - występujące ograniczenia. Finanse Komunalne, 1-2. 30-36.
 5. Dylewski, M. (2007). Planowanie Budżetowe w Podsektorze Samorządowym. Uwarunkowania, Procedury, Modele. Warszawa: Difin.
 6. Filas, J., Piszczek, M. & Stobnicka, I. (1999). Budżet zadaniowy. Narzędzia i procedury. Warszawa: Agencja Rozwoju Komunalnego.
 7. Filas, J. & Piszczek, M. (1999). ABC Budżetu Zadaniowego. Warszawa: Agencja Rozwoju Komunalnego.
 8. Jastrzębska, M. (2016). Nadmierne zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. Finanse Komunalne, 6, 15-29.
 9. Korbus, B. (Ed.). (2010). Parnterstwo Publiczno - Prytwatne. Poradnik. Warszawa: UZP.
 10. Korbus, B. (Ed.). (2016). Raport Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2016 r. Warszawa: Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 11. Kosek-Wojnar, M. & Surówka, K. (2002). Finanse Samorządu Terytorialnego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 12. Lisiński, M. (Ed.). (2011). Audyt Wewnętrzny w Doskonaleniu Instytucji. Aspekty Teoretyczno-Metodologiczne i Praktyczne. Warszawa: PWE SA.
 13. Nawrocki, B. (2016). Model szacowania optymalnego poziomu zadłużenia oraz maksymalnych wydatków inwestycyjnych. Finanse Komunalne,1-2, 26-41.
 14. Nowak, E. (2017). Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w sektorze finansów publicznych. In M. Żukowski (Ed.), Sektor Finansów Publicznych a Rozwój Gospodarczy. Problemy i Dylematy (pp. 109-119). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 15. Owsiak, S. (Ed.). (2002). Budżet Władz Lokalnych. Warszawa: PWE SA.
 16. Pakoński, K. (Ed.). (2000). Budżet. Warszawa: Municipium.
 17. Piszczek, M. (2016). Determinanty finansowania rozwoju przez samorząd terytorialny w latach 2014-2020. In M. Ćwiklicki, M. Jabłoński & S. Mazur (Ed.). Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego. Wyzwania Modernizacyjne Sektora Publicznego (pp. 227-240). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej,
 18. Salachna, J. (2015). Dlaczego należy poprawić mechanizmy wieloletniej prognozy finansowej? Finanse Komunalne, 1-2, 61-67.
 19. Słodowa-Hełpa, M. (2014). Zagraniczne doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego - inspiracje i rekomendacje dla Polski, Studia BAS, 3(39), 9-50.
 20. Sołtyk, P. (2017). Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania. In M. Żukowski (Ed.), Sektor Finansów Publicznych a Rozwój Gospodarczy. Problemy i Dylematy (pp. 299-313). Lublin: Wydawnictwo KUL,
 21. Sołtyk, P. (2013). Kontrola Zarządcza i Audyt w Jednostkach Samorządowych. Warszawa: C.H. Beck.
 22. Surówka, K. (2016). Pozyskiwanie środków unijnych a problem zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w okresie 2007-2013 - wnioski dla władz samorządowych w nowej perspektywie. Finanse Komunalne, 9, 5-11.
 23. Szewczuk, J. (2016). Przed jakimi wyzwaniami stoją samorządy i dlaczego musza współpracować. In T. Potkański (Ed.), Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego Narzędziem Wsparcia Polityki Rozwoju (pp. 14-25). Poznań: ZMP. Swaniewicz, P. (2004). Finanse Lokalne - Teoria i Praktyka. Warszawa: Municipium
 24. Tarnowski, W. (2015). Wieloletnia prognoza finansowa - fikcja czy instrument stabilizacji finansowej samorządu? Polemika. Finanse Komunalne, 5, 68-75.
 25. Wojciechowski, E. (2003). Zarządzanie w Samorządzie Terytorialnym. Warszawa: Difin.
 26. Woźniak, D. (2015). Wieloletnie planowanie na podstawie wieloletnich prognoz finansowych. Finanse Komunalne, 1-2, 68-71.
 27. Public-Private Partnership Platform. Retrieved from http://www.ppp.gov.pl
 28. Ministry of Finance. Retrieved from www.mf.gov.pl
 29. Eorostat, Epec. (2017). A Guide of the Statistical Treatment of PPPs. Retrieved from: www. eib.org/epec/resources/publications/epec_eurostat_guide_ppp)
 30. The Act of 27th August 2009 on public finance. Journal of Laws 2013, item 885.
 31. Regulation of the Minister of Finance issued on the basis of authorization contained in Article 230b The Act of 27th August 2009 on public finance. Journal of Laws 2013, item 86.
 32. The Act of 19th December 2008 on Public-Private Partnership. Journal of Laws 2009, No. 19, item 100.
 33. The Act of 9th January 2009 on Construction Works and Services Concession. Journal of Laws 2009, No. 19, item 101 and No. 157, item 1241.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu