BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Dariusz (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Poland), Sokołowska-Woźniak Justyna (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Poland)
Title
The Assessment of SWOT Application in Programming of Regional Development in Poland. RPO's Case Study
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 591-608, tab., bibliogr. 56 poz.
Keyword
Analiza SWOT, Zarządzanie strategiczne, Polityka regionalna, Polityka publiczna, Regionalny Program Operacyjny
SWOT analysis, Strategic management, Regional policy, Public policy, Regional Operational Programme (ROP)
Note
summ.
Abstract
Since the entry of Poland into the European Union, the Regional Operational Program (ROP) has become a basic tool for the implementation of the voivodeships' strategies. Because of their long-term horizons, they have the characteristics of a strategic plan and utilize strategic management techniques and tools. The aim of this article is to assess the use of SWOT analysis in 16 ROPs in the previous (2007-2013) and the current (2014-2020) EU financial perspective. The focus of the analysis is the method of delimiting internal and external factors, the process of objectifying these factors and the classification into strengths and weaknesses as well as opportunities and threats. In addition, the authors examine how the results of SWOT analysis in the projection part of the ROP were applied. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bradley, J., Zaleski, J., Tomaszewski, P., & Zembaty, M. (2007). Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013-ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN. Wrocław, WARR, wrzesień.
 2. Chang, H. H., & Huang, W. C. (2006). Application of a quantification SWOT analytical method. Mathematical and Computer Modelling, 43(1), 158-169.
 3. Churski, P., Ochojski, A., Polko, A., & Kopczewska, K (2015). What Have We Already Learned On Regional Specialisation? Regional Science And Economics Perspectives. ERSA Polish Section Working Papers, 2.
 4. Czarnecki, P., & Woźniak, D. (2012). Formułowanie strategii rozwoju województw - wnioski z badań eksploracyjnych. In: E. Kuczmera-Ludwiczyńska (Ed.), Zarządzanie w Regionie. Teoria i Praktyka (pp. 89-100). Warszawa: OW SGH.
 5. Dealtry, T. R. (1992). 'Dynamic SWOT Analysis': Developer's Guide. Intellectual Partnerships.
 6. Dziemianowicz, W., Szlachta, J., & Peszat, K. (2014). Potencjały Rozwoju i Specjalizacje Polskich Województw. Warszawa: Geoprofit.
 7. Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Nowicka, P., & Dąbrowska, A. (2012). Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej [Strategic planning. A guidance for public administration employees] Ministry of Regional Development, The Department of Structural Policy Coordination, Warsaw.
 8. Foray, D., David, P. A., & Hall, B. H. (2009). Smart Specialisation-The Concept, Knowledge Economists Policy Brief no. 9, DG Research, Brussels.
 9. Foray, D., David, P. A., & Hall, B. H. (2011). Smart specialisation from academic idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation (No. EPFL-WORKING-170252). EPFL.
 10. Ghazinoory, S., Esmail Zadeh, A., & Memariani, A. (2007). Fuzzy SWOT analysis. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 18(1), 99-108.
 11. Gorzelak, G., & Jałowiecki, B. (2001). Strategie rozwoju regionalnego województw: Próba oceny. Studia Regionalne i Lokalne, 5, 41-59.
 12. Grosse, T. G. (2006). Euro-commentary: An evaluation of the regional policy system in Poland: Challenges and threats emerging from participation in the EU's cohesion policy. European Urban and Regional Studies, 13(2), 151-165.
 13. Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis-where are we now? A review of academic research from the last decade. Journal of Strategy and Management, 3(3), 215-251.
 14. Hill, T., & Westbrook, R. (1997). SWOT analysis: it's time for a product recall. Long Range Planning, 30(1), 46-52.
 15. Karppi, I., Kokkonen, M., & Lähteenmäki-Smith, K. (2001). SWOT-analysis as a basis for regional strategies. Nordregio.
 16. Klasik, A. (2000). Strategia rozwoju regionu. Studia Regionalne i Lokalne, 3, 7-22.
 17. Klasik, A., & Kuźnik, F. (2013). Studia foresightowe jako podstawa polityki strategicznej regionu. In W. Gaczek (Ed.), Dynamika, Cele i Polityka Zintegrowanego Rozwoju Regionów. Aspekty Teoretyczne i Zarządzanie w Przestrzeni. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 18. Kotler, P. (1991). Marketing Management (7th edn). NJ: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 19. Krajewski, P. (2017). Regionalne zróżnicowanie oddziaływania wydatków rządowych na zatrudnienie-wnioski z analizy SVAR. Bank i Kredyt, (1), 73-96.
 20. Kudłacz, M. (2016). Coordination of local development planning and its methods. Case study of Kraków. Studia Regionalia 46, 89-106.
 21. Kudłacz, T. (2013). Programming the development at the territorial level in Poland. Author's opinions with a focus on weaknesses. Studia Regionalia, 35, 34-51.
 22. Kudłacz, T., & Woźniak, D. (2010). Regional operational programmes in the light of selected ex-ante evaluation criteria. Studia Regionalia, 26, 31-53.
 23. Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J., & Kajanus, M. (2000). Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis-a hybrid method and its application to a forest-certification case. Forest Policy and Economics, 1(1), 41-52.
 24. Learned, A., Christensen, C., Andrews, R. S., & Guth, D. (1965). Business Policy: Text and Cases. Homewood, Illinois: Irwin.
 25. Lisiński, M. (2004). Metody Planowania Strategicznego. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne.
 26. Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning. Harvard Business Review, 72(1), 107-114.
 27. Miszczak, K., Markowska, M., & Szołek, K. (2014). Innovative regions in creative and clustered space. Regional Studies Association European Conference.
 28. Mogiła, Z., & Zaleska, M. (2013). Polityka spójności w ramach RPO województwa dolnośląskiego a długookresowy rozwój regionu - próba oceny na gruncie analizy kontrfaktualnej. In E. Małaszyńska (Ed.), Dynamika, Cele i Polityka Zintegrowanego Rozwoju Regionów. Perspektywa Europejska (pp. 191-209). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 29. Noworól, A. (2013). Ku Nowemu Paradygmatowi Planowania Terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
 30. Panagiotou, G. (2003). Bringing SWOT into focus. Business Strategy Review, 14(2), 8-10.
 31. Pickton, D. W., & Wright, S. (1998). What's swot in strategic analysis?. Strategic Change, 7(2), 101-109.
 32. Porter, M. (2003). The economic performance of regions. Regional Studies, 37(6-7), 549-578.
 33. Shinno, H., Yoshioka, H., Marpaung, S., & Hachiga, S. (2006). Quantitative SWOT analysis on global competitiveness of machine tool industry. Journal of Engineering Design, 17(03), 251-258.
 34. Sokołowska-Woźniak, J., & Woźniak, D. (2016). The comparison of funds allocation under the Regional Operational Programmes in 2007-2013 and 2014-2020 programming periods. In A. Nalepka & A. Ujwary-Gil (Eds.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Vol. 15 (pp. 251-267). Nowy Sącz: Wyzsza Szkola Biznesu - National Louis University.
 35. Sokołowska-Woźniak, J., & Woźniak, D. (2014). Wsparcie innowacji w ramach Umowy Partnerstwa oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. In M. Jasieński, Innowatyka-nowy Horyzont. Innowacyjność Naukowców, Przedsiębiorców, Menedżerów i Urzędników (pp. 145-166). Nowy Sacz: Wyzsza Szkola Biznesu - National Louis University.
 36. Sokołowska-Woźniak, J. (2013). Knowledge economy policy in Polish regions. Studia Regionalia 35, 25-37.
 37. Stimson, R. J., Stough, R. R., & Roberts, B. H. (2006). Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy. Springer Science & Business Media.
 38. Strzelecki, Z. (2013). Programming of socio-economic development in Polish regions. Current state of affairs and needs. Studia Regionalia 35, 36-53.
 39. Szlachta, J. (2001). Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 25-40.
 40. Sztando, A. (2006). Analiza strategiczna jednostek samorządu terytorialnego, In Metody oceny rozwoju regionalnego (pp. 113-159). Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 41. Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix-A tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2), 54-66.
 42. Wiatrak, A. P. (2006). Skala regionalna i lokalna-istota, rozwój i zarządzanie. Problemy Zarządzania, 4, 13-27.
 43. Woźniak, D. (2006). The effectiveness of voivodship contracts in Poland in 2001-2003 in the light of PARADISE method evaluation. Studia Regionalia 18, 179-190.
 44. Woźniak, D. (2015). Specializations and competitive advantages of Polish regions. Analysis in years 2005-2012. Studia Regionalia 41, 53-46.
 45. Act of 6 December 2006 on the principles of the development policy (Dz. U. no. 227, item 1658, as amended).
 46. Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013. (2005). Communication from the Commission COM(2005) 0299, Brussels.
 47. Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999. OJ 2006 L 210/25, 31.7.2006
 48. Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. (2010) Communication from the Commission, COM(2010) 2020 final of 3 March 2010, Brussels.
 49. European Commission. (2005). Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation, The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers.
 50. European Commission. (2012). Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in Poland for the period 2014-2020.
 51. Ministry of Infrastructure and Development. (2014). Programming of the 2014-2020 Financial Perspective - Partnership Agreement with Poland. Warsaw.
 52. MRD (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). (2006). Poland National Strategic Reference Framework 2007-2013 in support of growth and jobs. Warsaw.
 53. MRD (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). (2010). National Strategy of Regional Development 2010-2020. Regions, cities, rural areas. Warsaw.
 54. MRD (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). (2012). National Spatial Development Concept 2030. Warsaw.
 55. National Development Strategy 2020: active society, competitive economy, efficient state (NDS 2020), adopted by the Council of Ministers on 25 September 2012.
 56. Poland 2030 "Long-term National Development Strategy 2030". Third Wave of Modernity (LTNDS), document accepted by the Council of Ministers on 5 February 2013.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu