BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Montwiłł Andrzej (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Analiza znaczenia portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami w transporcie intermodalnym i kombinowanym w Europie na wybranym przykładzie
Analysis of the Role of Seaport and Logistic Centers in Manage Processes in the Intermodal/Combined Transport in Europe on Selected Example
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 145-154, tab.,rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Keyword
Transport intermodalny, Porty morskie, Centra logistyczne, Łańcuch dostaw
Intermodal transport, Seaports, Logistic centres, Supply chain
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących roli portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami przepływu w Europie ładunków transportowanych w systemie intermodalnym, w tym kombinowanym. W ramach badań dokonano syntezy zagadnień związanych z transportem intermodalnym i kombinowanym w Europie, co pozwoliło na wskazanie cech wyróżniających ten system transportu ładunków. Przeprowadzono również analizę dotyczącą wachlarza usług dotyczących obsługi ładunków, środków transportu i intermodalnych jednostek transportowych (ITU) realizowanych zarówno w portach morskich, jak i w zintegrowanych centrach logistycznych. Wykorzystując zebrane w czasie badań informacje dotyczące portów morskich i centrów logistycznych, dokonano analizy ich zadań w obszarze budowania efektywności przepływu ładunków w procesach dostaw. Wyniki badań wykazały, że rozkład europejskiej sieci portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych, wpływając na kształtowanie jednolitego europejskiego obszaru transportu, oddziałuje na efektywność przepływów ładunków w Europie. Z kolei wachlarz usług dotyczący obsługi ładunków, środków transportu i ITU realizowanych w przestrzeni portów i centrów logistycznych jest składową procesów optymalizacji przepływu ładunków w sieciowym układzie łańcuchów dostaw przyczyniając się do powstawania logistycznej wartości dodanej w procesach zaopatrzenia i dystrybucji.(abstrakt autora)

The ai m of the article is to present the results of research on the role of seaports and integrated logistics centers in the management processes the flow of cargo in Europe are transported in intermodal system, including combined. For this study was made the synthesis of issues related to intermodal transport and combined in Europe, which allowed to indicate the di - stinguishing features of this system of freight transport. Was also conducted an analysis re - garding range of services for cargo, means of transport and intermodal transport units (ITU) in seaports and integrated logistics centers. Using collected during the research information on for seaports and logistics centers were analyzed their tasks in the area of the creation of the efficiency of cargo flows in the processes of supply. The results of the study showed that the system of European network for seaports and integrated logistics centers affecting the deve -lopment of a single European transport area affects both on the development of efficiency of cargo flows in Europe. In turn their range of services for cargo, means of transport and ITU is a component of processes flow optimization goods in the supply chain network system by contributing to the creation of value-added logistics the processes in supply and distribution.(author's abstract)(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bankowość. Marketing. Zarządzanie. Finanse. Ekonomia. Słownik ekonomiczny. Hasło: efektywność ekonomiczna. Pobrane z: http://www.ekonom.info/1310-efektywnosc_ekonomiczna (data dostepu 2016).
 2. Fechner, I. (2009). Centra logistyczne i ich rola w sieciach ligistycznych. W: D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Logistyka (s. 287-300). Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 3. Ludwiczak, A. (2014). Możliwości pomiaru efektywności procesów w administracji publicznej z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences, 1 (18).
 4. Łupicka, A. (2014). Potrzeba tworzenia nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu - implikacje dla zarządzania łańcuchami dostaw. Logistyka, 1, 2-5, 2, 2-5.
 5. Montwiłł, A. (2011). Generacje portów morskich a rozwój funkcji logistyczno-dystrybucyjnej. Logistyka, 1, 16-19.
 6. Montwiłł, A. (2012). Analiza wybranych centrów logistycznych w kontekście rozwoju funkcji logistyczno- -dystrybucyjnej portów morskich w Europie. Logistyka, 5, 680-688.
 7. Montwiłł, A. (2013). Węzły transportowe w europejskim systemie transportu i łańcuchach dostaw. Logistyka, 6, 948-957.
 8. Norma PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 9. Rydzkowski, W. (2009). Operatorzy logistyczni 3PL + 4 PL. W: D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Logistyka (s. 227-233). Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 10. Sołtysik, M. (2009). Łańcuchy i sieci dostaw. W: D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Logistyka (s. 33-34). Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania
 11. Stoner, J., Freeman, R.E., Gilbert jr., D.R. (1998). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 12. Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. Pobrane z: https://www2.wfb-bremen.de/de/gewerbegebiet-gvz (15.05.2016).
 13. White Paper (2011). Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system. Pobrane z: https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_ paper_en (10.04.2016).
 14. Port of Hamburg. Pobrane z: https://www.hafen-hamburg.de/en/statistics (10.04.2016).
 15. Bremenports. Bremerhaven Bremen. Pobrane z: http://www.bremenports.de/en/statistics (19.05. 2016).
 16. Eurogate. Pobrane z: http://www1.eurogate.de/en/Terminals/Wilhelmshaven (19.05.2016).
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu