BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fundusze europejskie w regionalnej gospodarce turystycznej - doświadczenia 2007-2013
European Funds in Regional Tourism - Experience from 2007-2013
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 9, s. 5-18, tab.
Keyword
Gospodarka turystyczna, Gospodarka regionalna, Fundusze unijne, Polityka turystyczna, Regionalny Program Operacyjny
Touristic economy, Regional economy, EU funds, Tourism policy, Regional Operational Programme (ROP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł stanowi próbę oceny stanu wykorzystania funduszy unijnych w Polsce na gospodarkę turystyczną w perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Autor przeprowadza analizę wpływu funduszy unijnych w turystyce na poziom atrakcyjności turystycznej oraz wielkości ruchu turystycznego, prezentując ogólne miejsce gospodarki turystycznej w regionalnych programach operacyjnych. Obszarem badań szczegółowych były gminy województwa zachodniopomorskiego. Bezpośrednim efektem badania jest stwierdzenie, że wykorzystane środki UE na projekt turystyczne w analizowanych gminach nie decydują bezpośrednio o stanie poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru oraz wielkości przyjazdowego ruchu turystycznego. Relacja pomiędzy stanem wykorzystania środków UE a rozwojem gospodarki turystycznej jest wynikiem także innych czynników, które dla poszczególnych gmin należy analizować indywidualnie. Problem ten można zaobserwować poprzez ocenę elementów zidentyfikowanych w przeprowadzonej analizie SWOT. Podjęte rozważania i wnioski z nich wynikające są podstawą do podjęcia dalszych badań w zakresie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i miejsca gospodarki turystycznej w finansowaniu unijnym na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to assess the level of utilization of EU funds in Poland on the tourism sector over the 2007-2013 financial perspective. The author analyses the impact of EU funds in tourism on the attractiveness of tourism and the level of tourist traffic, presenting the general position of the tourism sector in the regional operational programmes. The municipalities of Zachodniopomorskie Voivodship were studied in detail. The direct effect of the research is the conclusion that the EU funds used on tourism projects in the municipalities examined did not directly contribute to the improvement of the tourism attractiveness of the area and level of inbound tourist traffic. The relationship between the level of utilization of EU funding and the development of the tourism sector is also a result of other factors which should be analysed individually for the individual municipalities. This problem can be seen through the assessment of the elements identified in the SWOT analysis that was prepared. The considerations and the conclusions arising from them constitute grounds for further research in the 2014-2020 financial perspective and the position of the tourism sector in EU funding at the level of territorial self-government units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Panasiuk, Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej na wielkości ruchu turystycznego, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2016/1, s. 93-106.
 2. A. Panasiuk, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Warszawa 2014, s. 13-14.
 3. A. Panasiuk, Środki Unii Europejskiej w regionalnej i lokalnej gospodarce turystycznej w latach 2007-2013, "Samorząd Terytorialny" 2015/1-2, s. 122-132.
 4. D.H. Bangs Jr., Plan marketingowy. Przewodnik dla małej i średniej firmy, Warszawa 1999, s. 203.
 5. E. Panfiluk, Oddziaływanie instrumentów unijnych na działalność inwestycyjną w sektorze turystycznym, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2013/2, s. 91-109.
 6. E. Szymańska, Fundusze UE jako forma wsparcia dla przedsiębiorstw turystycznych w polskich regionach, "Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2010/9, s. 555-566.
 7. Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Warszawa 2014.
 8. J.E. Otto, J.R. Brent Richie, The service experience in tourism [w:] C. Ryan, S. Page, Tourism Management, New York 2011, s. 404-419.
 9. K. Muszyńska, Z. Drążek, J. Swacha, Projekt balticmusemus 2.0 plus jako przykład wykorzystania środków unijnych dla aktywizacji międzynarodowego ruchu u turystycznego, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2012/85, s. 71-82.
 10. K. Parzych, Rola funduszy europejskich w podnoszeniu atrakcyjności i rozwoju zagospodarowania gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2012/4, s. 267-279.
 11. Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, Warszawa 2006, s. 265.
 12. V. Žabka, M. Makovec-Brenčič, T. Dmitrović, Modelling perceived quality, visitor satisfaction and behavioral intentions at the destination level, "Tourism Management" 2010/4, s. 537-546.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu