BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miemiec Wiesława (Uniwersytet Wrocławski), Pest Przemysław (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Rekompensowanie gminom utraconych dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli znajdujących się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody
Compensating Municipalities for a Loss of Income Arising from an Exemption from Property Tax on Land, Buildings and Structures Located in National Parks or Nature Reserves
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 9, s. 29-38
Keyword
Zwolnienia podatkowe, Dochody gminy, Podatek od nieruchomości, Parki narodowe, Rezerwaty przyrody, Regulacje prawne
Tax exemption, Local revenues, Property tax, National parks, Nature reserves, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Państwo w ramach posiadanego władztwa ma prawo do wprowadzania dodatkowych zwolnień w konstrukcji prawnej podatków i opłat lokalnych, skutkujących zmniejszeniem dochodów własnych gmin. Jeżeli jednak wprowadzanie takich zwolnień podatkowych jest związane z realizacją celów o charakterze ogólnokrajowym, utracone przez gminy dochody własne powinny im być rekompensowane z budżetu państwa. Do takich celów o znaczeniu ogólnokrajowym należy utrzymywanie parków narodowych i rezerwatów przyrody, które służą nie tylko danej wspólnocie samorządowej, na terenie której znajdują się park narodowy lub rezerwat przyrody, ale wszystkim Polakom. Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli znajdujących się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody przewiduje art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.o.l. Zwolnieniu temu odpowiada wynikający z art. 7 ust. 4 u.p.o.l. obowiązek zwrotu gminom utraconych dochodów z tego tytułu z budżetu państwa. Wątpliwości budzi jednak sytuacja "kumulacji zwolnień", gdy dany grunt może być zwolniony z podatku od nieruchomości na postawie art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.o.l., ale również na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 lub 10 u.p.o.l. jako budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, a także grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione. (abstrakt oryginalny)

The authority of the State allows it to introduce additional exemptions to the legal structure of local taxes and charges, resulting in a reduction in the municipalities' own income. However, if the introduction of such tax exemptions is related to the achievement of the objectives of a national nature, the municipalities should be compensated for the lost income from the State budget. The maintenance of national parks and nature reserves is of national importance for such purposes, as they serve not only the given self-governing community where the national park or nature reserve is located, but all Poles. The exemption of land, buildings and structures located in national parks or nature reserves from property tax is provided for in Article 7, para. 1, item 8 of the Act on Local Taxes and Charges. This exemption is reflected in the obligation arising from Article 7, para. 4 of the Act on Local Taxes and Charges to reimburse the municipalities for the lost income from the State budget. However, doubts arise in the situation of an "accumulation of exemptions" when given land may be exempted from property tax under Article 7, para. 1, item 8 of the Act on Local Taxes and Charges, as well as under Article 7, para. 1, item 9 or 10 of the Act on Local Taxes and Charges, such as dikes, the land under and between dikes, as well as waste land, ecological grassland, forestland and scrubland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. B. Pahl, Zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2011/11, s. 20-21.
 2. E. Chojna-Duch, E. Kornberger-Sokołowska, Komentarz do ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 [w:] E. Chojna-Duch, E. Kornberger-Sokołowska, System dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 1999, s. 135-136.
 3. H. Sochacka-Krysiak, Finanse lokalne, Warszawa 1995, s. 15.
 4. K. Nizioł, Ustawowe zwolnienia podatkowe jako forma pomocy publicznej - implikacje dla finansów publicznych, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2011/11, s. 17.
 5. M. Korolewska, Opinia do projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 1732), s. 6.
 6. P. Pest, Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych, Warszawa 2016, s. 43-44.
 7. T. Dębowska-Romanowska, Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Warszawa 1995, s. 16.
 8. T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010, s. 245.
 9. T. Dębowska-Romanowska, Znaczenie naturalnoprawnych źródeł legitymizacji prawa finansowego [w:] Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003, s. 57.
 10. W. Miemiec, Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005, s. 85.
 11. W. Miemiec, Uwagi do rządowego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 r. (druk nr 1732), s. 3.
 12. Z. Ofiarski, Metody refundacji utraconych dochodów gmin z tytułu niektórych ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007/1, s. 32-33.
 13. Z. Ofiarski, Zasady refundacji dochodów gmin utraconych z tytułu ustawowych ulg w podatkach i opłatach lokalnych - wybrane aspekty prawne [w:] Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Poznań-Wrocław 2007, s. 183 i n.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu