BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarosz Zuzanna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Potencjał energetyczny biomasy roślinnej i możliwości wykorzystania do celów energetycznych
Energy Potential of Agricultural Crops Biomass and Their Use for Energy Purposes
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 81-92, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Biomasa, Efektywność energetyczna, Surowce roślinne, Surowce energetyczne
Biomass, Energy efficiency, Raw plant materials, Energy raw materials
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienie się od paliw kopalnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych skłania do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Celem badań jest ocena potencjału energetycznego biomasy roślinnej z produkcji rolnej i wskazanie możliwości jej wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Do badań wykorzystano dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Na podstawie szczegółowej analizy zmian zachodzących w produkcji rolniczej w latach 2010-2015 dokonano aktualizacji danych. Przyjęto założenie, że zmiany w gminach zachodziły w taki sam sposób jak w województwach. Potencjał energetyczny biomasy roślinnej oszacowano uwzględniając: nadwyżki słomy, siana i plantacje roślin energetycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że Polska dysponuje energetycznym potencjałem biomasy roślinnej kształtującym się na poziomie 305,8 tys. TJ rocznie, który może być wykorzystany do celów energetycznych bez zagrożenia dla produkcji żywności. (abstrakt oryginalny)

The need to ensure energy security, decouple energy production from fossil fuels and reduce greenhouse gas emission are driving the use of renewable energy sources. The purpose of the study is to assess the energy potential of agricultural crops biomass and to indicate its potential for electricity and heat production. The data from the Agricultural Census 2010 were used for analyses. On the basis of the detailed analysis of the changes in agricultural production in the years 2010-2015 the data has been updated. Is was assumed that the changes in communes were similar to those in voivodships. The energy potential of the crop biomass was estimated taking into account surpluses of straw, hay and perennial energy crops biomass. The study shows that energy potential of the biomass without jeopardizing food production amounts at 305,8 thousand TJ per year. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Duda-Kękuś, A. (2011). Transport biomasy w logistyce dostaw paliw dla elektrowni systemowych realizujących program zielonej energetyki, Logistyka, 2, 107-118.
 2. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. UE L 09.140.16. Pobrane 15 stycznia 2016 z: https://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawowspolnotowe/dyrektywy/4925,DzU-UE-L-0914016.html.
 3. Dzikuć, M. (2014). Znaczenie wykorzystania współspalania biomasy w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 48-56.
 4. Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. (2016). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.
 5. Gradziuk, P. (red.). (2002). Biopaliwa, Wyd. "Wieś Jutra", Warszawa.
 6. Gradziuk, P. (2015). Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne. Monografie i Rozprawy Naukowe IUNG-PIB Puławy, 45, 1-173.
 7. Faber, A., Kuś, J., Matyka, M. (red.). (2009). Uprawa roślin na potrzeby energetyki. W&B Wiesław Drzewiński, Warszawa.
 8. Grzybek, A., Gradziuk, P., Kowalczyk, K. (2002). Słoma- energetyczne paliwo. Wyd. "Wieś Jutra", Warszawa.
 9. GUS. (2011). Powszechny spis rolny 2010. Pobrane 25 marca 2013 z: http://stat.gov.pl/spisypowszechne/ powszechny-spis-rolny-2010/.
 10. Harasim, A. (2011). Gospodarowanie słomą, Puławy, IUNG, 77.
 11. Jadczyszn, J., Faber A., Zaliwski A. (2008). Wyznaczanie obszarów potencjalnie przydatnych do uprawy wierzby i ślazowca pensylwańskiego na cele energetyczne w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy, 11, 55-65.
 12. Jarosz, Z. (2016). Potencjał techniczny słomy w Polsce i efekty środowiskowe jej alternatywnego wykorzystania. Rocz. Nauk. SERiA, 18(1), 84-89.
 13. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. (2010). Minister Gospodarki. Warszawa, 1-203.
 14. Kuś, J., Faber, A. (2007). Alternatywne kierunki produkcji rolniczej. Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy, 7, 138-158.
 15. Ludwicka, A., Grzybek, A. (2010). Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki. Probl. Inż. Rol., 2, 101-111.
 16. Mikołajczyk, J., Wróbel, B., Jurkowski, A. (2009). Możliwości i bariery w produkcji biogazu z biomasy trwałych użytków zielonych w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2(26), 139-155.
 17. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. (2009). Ministerstwo Gospodarki. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. Warszawa, 1-29.
 18. RENEW. (2008). Residue biomass potential inventory results. Pobrane 15 marca 2013 z: http://www.renewfuel. com.
 19. Scarlat, N., Martinov, M., Dallemand, J. F. (2010). Assessment of the availability of agricultural crop residues in the European Union: Potential and limitations for bioenergy use. Waste Management, 30, 1889-1897.
 20. Terlikowski, J. (2012). Biomasa z trwałych użytków zielonych jako źródło energii odnawialnej. Probl. Inż. Rol., 1(75), 43-49.
 21. Winnicki, S., Jugowar, J. L., Nawrocki, L. (2012). Analiza możliwości organizacji bazy paszowej na glebach o niskiej bonitacji dla stada krów o wysokiej wydajności. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 1(37), 239-248.
 22. Wójcicki, Z. (2015). Znaczenie biomasy w energetyce i gospodarce żywnościowej. Probl. Inż. Rol., 1(87), 5-15.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu