BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowski Lesław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym
The Relationships Between Systematic Measures of Risk of Capital Investments in the Classical and Downside Framework
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 83-95, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Współczynnik Beta, Ryzyko inwestycyjne, Inwestycje kapitałowe, Model wyceny aktywów kapitałowych
Beta factor, Investment risk, Capital investments, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem publikacji jest zbadanie metody aproksymacji empirycznych rozkładów stóp zwrotu z akcji za pomocą rozkładu Gaussa i Laplace'a oraz propozycji modyfikacji ocen parametrów położenia i skali wyznaczonych w tym celu za pomocą metody największej wiarygodności (MNW). Metoda badania - W publikacji wykonano aproksymację empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów i spółek na GPW w Warszawie z wykorzystaniem rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace'a. Wychodząc z parametrów rozkładu wyznaczonych MNW, zmieniano wartość oszacowania parametru skali oraz parametru położenia. Jako kryterium przyjęto minimalną wartość statystyki testów zgodności rozkładu: chi-kwadrat, Kołmogorowa oraz Kołmogorowa-Lillieforsa. Wynik - Uzyskano lepsze dopasowanie rozkładów teoretycznych do danych empirycznych, niż w przypadku oszacowań parametrów wyznaczonych MNW. Oryginalność/Wartość - Proponowana metoda zwiększa liczbę przypadków pozytywnego wyniku testu χ 2 przy modelowaniu rozkładem normalnym empirycznych rozkładów stóp zwrotu indeksów giełdowych i spółek.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this study was to present the relationship between classical and downside beta coefficients in the context of data generating process.^^ Design/Methodology/approach - The theoretical analysis were the basis for determining the relationship between the beta coefficients in the classical and downside framework. Empirical studies based on regression analysis and correlation of the time series of monthly returns sectoral indices quoted Warsaw Stock Exchange.^^ Findings - Our results suggest that the relationships between classical and downside systematic risk measures depend on the basic parameters of the distribution of returns of market portfolio approximation. There are statistically significant correlations between the standard deviation, asymmetry and kurtosis of market portfolio and measures expressing the relation of beta coefficients.^^ Originality/Value - The arguments may be an indication of choosing a systematic risk measures and evaluation of the real beta coefficients. This choice is determined by the data generating process, which may contribute to discrepancies between results of CAPM tests.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alles, L., Murray, L. (2013). Rewards for downside risk in Asian markets. Journal of Banking & Finance, 37, 2501-2509.
 2. Artavanis, N., Diacogiannis, G., Mylonakis, J. (2010). The D-CAPM: The Case of Britain and France. International Journal of Economics and Finance, 3, August, 25-38.
 3. Bawa, V.S., Lindenberg, E.B. (1977). Capital Market Equilibrium in a Mean-Lower Partial Moment Framework. Journal of Financial Economics, 5, 189-200.
 4. Estrada, J. (2002). Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM. Emerging Markets Review, 3, 365-379.
 5. Galagedera Don, U.A. (2007). An Alternative Perspective on the Relationship between Downside Beta and CAPM Beta. Emerging Markets Review, 8 (1), 4-19.
 6. Galagedera Don, U.A. (2009). An Analytical Framework for Explaining Relative Preformance of CAPM Beta and Downside Beta. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 12 (3), 341-358.
 7. Harlow, W.V., Rao, R.K.S. (1989). Asset pricing in a generalized mean-lower partial moment framework: theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24 (3), 285-311.
 8. Hogan, W., Warren, J. (1974). Toward the development of an equilibrium capital-market model based on semivariance. Journal of Financial Quantitative Analysis, 9, 1-11.
 9. Markowski, L. (2013). Empirical tests of the CAPM and D-CAPM models at the Warsaw Stock Exchange. W: A.S. Barczak, P. Tworek (red.), Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej (s. 57-70). Katowice: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 10. Nantell, T.J., Price, B. (1979). An analytical comparison of variance and semivariance capital market theories. Journal of Financial Quantitative Analysis, 14, 221-242.
 11. Pedersen, C., Hwang, S., (2007). Does downside beta matter in asset pricing? Applied Financial Economics, 17, 961-978.
 12. Price, K., Price, B., Nantell, T.J. (1982). Variance and lower partial moment measures of systematic risk: some analytical and empirical results. The Journal of Finance, 37 (3), 843-855.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu