BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świątkowski Andrzej Marian (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Title
Status pracy i jej pożytków : artykuł dyskusyjny
Status of Labour and Its Profits
Source
Polityka Społeczna, 2017, nr 1, s. 9-16, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Praca, Wartość pracy, Dobro wspólne, Potrzeby społeczne, Korzyści prywatne, Prawo
Labour, Value of work, Common good, Social needs, Private benefits, Law
Note
summ.
Abstract
Praca i pożytki z niej płynące - bezpośrednio albo pośrednio - stanowią określone, wymierne dobro. Pożytki wynikające ze świadczenia pracy mają charakter materialny i niematerialny. Praca jest dobrem społecznym. Uprawnienie do jej wykonywania jest współcześnie traktowane jako jedno z podstawowych praw człowieka. Autor artykułu podejmuje próbę określenia w kategoriach prawnych i społecznych zjawiska pracy w Polsce jako dobra wspólnego i zarazem jednostkowego, z którego powinna móc uczynić użytek zarówno społeczność obywateli danego kraju, jak i jej poszczególni członkowie. (abstrakt oryginalny)

The Author argues in favour of statement that labour is not a commodity. He criticized economists treating work as merchandize and salary paid by employers to employees as retail price. He presents legal, social and philosophical arguments submitted by the Roman Catholic Church which might help to define labour as both common and individual good which bears special value and is protected by law as an individual right. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Arruñada B. (2010), Protestants and Catholics: Similar Work Ethic, Different Social Ethic, "The Economic Journal", Vol. 120, No. 547.
 2. Bloch J. (1936), Kodeks pracy, Warszawa.
 3. Brzostek K. (2015), Godność pracownika jako wartość, "Horyzonty wychowania", nr 30 pt. "Praca a tożsamość".
 4. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II (2005), Kraków.
 5. Evju S. (2013), Labour is not a Commodity, "European Labour Law Journal", No. 3.
 6. Grzybowski S.M. (1948), Wstęp do nauki polityki społecznej, Kraków.
 7. Grzybowski S.M. (1985), Przedmioty stosunków cywilnoprawnych, w: System prawa cywilnego, tom I, Część ogólna, red. nacz. W. Czachórski, Wrocław.
 8. Jacukowicz Z. (1992), Płaca ceną?, "Polityka społeczna", nr 10.
 9. Kampka F. (1990), Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych kościoła, Lublin.
 10. Księżopolski M. (2013), Polityka społeczna w różnych krajach i modele polityki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Warszawa.
 11. Kupny J., Fel S. (2008), Katolicka nauka społeczna - podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, państwo i porządek gospodarczy w Quadragesimo Anno, Katowice.
 12. Kurzowa Z. (1999), Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Kraków.
 13. Lavalette M. (2010), Marksizm a system socjalny, w: M. Lavalette, A. Prat (red.), Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy, Warszawa.
 14. Krzysztofik J. (2015), Praca intelektualna. Przyczynek do rozważań o pracy, "Horyzonty Wychowania", nr 30 pt. "Praca a tożsamość".
 15. Liszcz T. (2015), Praca nie jest towarem, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G, Vol. LXII, 2, Lublin.
 16. Nęcek R. (2013), Prymas praw człowieka, Kraków.
 17. Skorowski H. (2015), Humanistyczny wymiar pracy w perspektywie nauczania Kościoła katolickiego, "Horyzonty Wychowania", nr 30 pt. "Praca a tożsamość".
 18. Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z., red. (1968), Mały słownik języka polskiego, Warszawa.
 19. Sondel J. (1997), Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków.
 20. Świątkowski A. (1992), Praca towarem?, "Polityka Społeczna", nr 4.
 21. Świątkowski A.M. (2015), Prawo pracy II RP: symbioza zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego (prolegomena do współczesnego podziału zatrudnienia), Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, t. XVIII, Kraków-Lublin-Gdańsk-Warszawa.
 22. Świątkowski A.M. (2009), Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, w: A.M. Świątkowski (red.), "Każdy ma prawo do...". Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków, 7-9 maja, Warszawa.
 23. Świątkowski A.M. (2015), Cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze, w: K.W. Baran (red.), System prawa pracy, tom VII, Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa.
 24. Świątkowski A.M., Wujczyk M. (2014), Bezpieczeństwo prawne i socjalne pracowników jako uniwersalna aksjologiczna podstawa prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Wybrane zagadnienia, w: M. Skąpski, K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Poznań.
 25. Wyszyński S. (2001), Duch pracy ludzkiej, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu