BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smyczek Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Determinanty kształtowania wiedzy finansowej konsumentów na rynkach międzynarodowych
Determinants of Consumers' Financial Literacy on International Markets
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 373-379, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Wiedza, Finanse, Konsument, Rynki międzynarodowe, Badania empiryczne
Knowledge, Finance, Consumer, International market, Empirical researches
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Country
Polska, Francja, Islandia, Ukraina
Poland, France, Iceland, Ukraine
Abstract
Głównym celem artykułu jest określenie determinant kształtowania wiedzy finansowej konsumentów na rynkach międzynarodowych. Przeprowadzone badania w wybranych krajach w Europie, tj. we Francji, Islandii, Polsce i na Ukrainie, wykazują silne podobieństwa w znaczeniu poszczególnych determinant kształtujących badane zjawisko. We wszystkich krajach wiedza finansowa zależy przede wszystkim od płci konsumenta, poziomu wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Ponadto badania pokazują, że konsumenci, podejmując decyzje finansowe, w większości kierują się nieformalnymi źródłami informacji. Zwiększenie umiejętności finansowych może stymulować konsumentów do korzystania z bardziej obiektywnych źródeł informacji w procesie podejmowania decyzji oraz zwiększyć racjonalność ich decyzji finansowych na rynku. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to identify the determinants of financial literacy of consumers on international markets. The study conducted in selected European countries: France, Iceland, Poland and Ukraine, shows strong similarities in the importance of particular determinants influencing analyzed phenomenon. In all the countries surveyed, the financial literacy is determined by the consumer's gender, the level of education and professional experience. Apart of it research shows that consumers make financial decisions mostly based on informal information. Increasing financial literacy could stimulate consumers to use more objective sources of information in decision-making process and increase rationality of their financial decisions on market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. ACNielsen Research (2005). ANZ Survey of Adult Financial Literacy in Australia: Final Report. Melbourne.
 2. Al-Tamimi, H. i Kalli, H.A. (2009). Financial literacy and investment decisions of UAE investors. The Journal of Risk Finance, 10 (5), 500-516.
 3. Chen, H. i Volpe, R. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. Financial Services Review, 7 (2), 107-128.
 4. EU Project FES (2007). Financial education and better access to adequate financial services. Report. Vienna: EU Project FES.
 5. European Parliamentary (2009). Briefing Paper Compendium on Financial Services Issue 2008-2009. Brussels.
 6. Flejterski, S. (2008). Świadomość ekonomiczna i społeczna jako determinanta kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych na tle badań (wtórnych i pierwotnych). W: B. Świecka (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywy ekonomiczna i społeczna (s. 100). Warszawa: Difin.
 7. Frączek, B. (2013). Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie, Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 1 (173).
 8. Improving consumer education and awareness on credit and finance, (2008), Official Journal of the European Union, P6_TA(2008)0539.
 9. Iwanicz-Drozdowska, M. i Nowak, K.A. (2011). Rola i znaczenie edukacji finansowej. W: M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 10. Jaciow, M., Wolny, R., Stolecka-Makowska, A. i Świątek, A. (2013). E-consumer in Europe: Comparative Analysis of Behaviours. Gliwice: Helion.
 11. Lusardi, A. (2008). Household Saving Behaviour: The Role of Financial Literacy, Information, and Financial Education Programs, http://www.ssrn.com/abstract=1094102.
 12. Lusardi, A. i Mitchell, O.S. (2007). Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education. Business Economics, 42 (1), 35-44.
 13. Melitz, J. (1970). The Polanyi School of Anthropology on Money: An Economist's View. American Anthropologist. New Series, 72 (5).
 14. OECD (2005). Improving Financial Literacy: Analysis of Issuers and Policies. Paris: OECD Publishing.
 15. OECD (2011). Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy. Paris.
 16. Quantitative Research on Financial Literacy Levels in Singapore (2005). Singapore Monetary Authority of Singapore, Singapore.
 17. Shambare, R. i Rugimbana, R. (2011). Financial literacy: implications for South African microfinance providers. Wellington: Proceedings of MAG Scholar Conference.
 18. Volpe, R., Kotel, J. i Chen, H. (2002). A survey of investment literacy among online investors. Financial Counseling and Planning, 13 (1), 1-16.
 19. Williams, O.J. i Satchell, S.E. (2011). Social welfare issues of financial literacy and their implications for regulation. Journal of Regulatory Economics, 40 (1), 1-40.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu